Re­ge­ring laat prijs­ver­ho­ging die­sel en ben­zi­ne va­ren

De fe­de­ra­le re­ge­ring ver­hoogt de ac­cijn­zen op die­sel en ben­zi­ne dan toch niet. Daar­door gaat de ge­plan­de prijs­stij­ging met 1,5 eu­ro­cent per li­ter niet door.

De Standaard - - Marrakech­crisis - DRIES DE SMET

BRUSSEL I Die­sel en ben­zi­ne wor­den op 1 ja­nu­a­ri niet nog eens 1,5 eu­ro­cent duur­der. Dat zou het ge­val ge­weest zijn als de re­ge­ring de ac­cijn­zen ge­ïn­dexeerd had, zo­als voor­zien is in het re­geer­ak­koord. Maar de re­ge­ring­Mi­chel ziet af van die voor­zie­ne in­dex­ver­ho­ging.

‘Bij haar aan­tre­den had de re­ge­ring aan­ge­kon­digd de brand­stof­prij­zen jaar­lijks te in­dexe­ren om de staats­kas te stij­ven’, zegt Johan Mat­tart van de brand­stof­fen­fe­de­ra­tie Braf­co. ‘Dat heeft ze ook ef­fec­tief ge­daan. Er wa­ren jaar­lijk­se stij­gin­gen van ge­mid­deld an­der­half pro­cent per jaar.’

In re­ge­rings­krin­gen is te ho­ren dat de niet­in­dexe­ring mo­ge­lijk is om­dat de ac­cijns­in­kom­sten uit brand­stof­fen dit jaar bo­ven de ver­wach­tin­gen la­gen. Door in 2019 niet te in­dexe­ren ver­liest de schat­kist we­l­is­waar 90 mil­joen eu­ro, maar dat wordt goed­ge­maakt door de ho­ge­re in­kom­sten dit jaar.

Bo­ven­dien be­paal­de het re­geer­ak­koord dat bij de in­dexe­ring van de ac­cijn­zen ook re­ke­ning ge­hou­den moet wor­den met de evo­lu­tie van de ac­cijn­zen in de buur­lan­den. Voor die­sel lig­gen de ac­cijn­zen ho­ger dan in de ons om­rin­gen­de lan­den. Voor ben­zi­ne lig­gen ze net la­ger.

Geen olie op het vuur

Te­ge­lijk is de niet­in­dexe­ring een toe­gift aan de ge­le hes­jes, klinkt het bij ver­schil­len­de re­ge­rings­bron­nen. Toen de ac­cijn­zen in eer­ste le­zing op de mi­nis­ter­raad kwa­men, was wel nog een ac­cijns­ver­ho­ging voor­zien. Na het pro­test van de voor­bije we­ken werd de ver­ho­ging van­daag ge­schrapt. ‘We wil­len een sig­naal ge­ven en geen olie op het vuur gooi­en’, klinkt het.

Eer­der de­ze week had pre­mier Char­les Mi­chel een on­der­houd met en­ke­le ver­te­gen­woor­di­gers van de be­we­ging.

On­der­tus­sen be­reidt Brussel zich nog­ maals voor op pro­tes­ten van ge­le hes­jes. De po­li­tie heeft er geen idee van hoe­veel men­sen za­ter­dag naar de hoofd­stad zul­len ko­men. Af­gaan­de op Fa­ce­book­be­rich­ten zou­den ze met meer dan dui­zend zijn. ‘On­ze dien­sten ver­za­me­len op het in­ter­net al­le mo­ge­lij­ke in­for­ma­tie om toch maar een vorm van ana­ly­se te kun­nen ma­ken van wat ons te wach­ten staat’, zegt po­li­tie­woord­voer­ster Il­se Van de keere.

Er zou­den ook Fran­se ge­le hes­jes naar Brussel ko­men voor een Eu­ro­pe­se bij­een­komst aan Schu­man. Om te ver­mij­den dat het op­nieuw uit de hand loopt, zal de po­li­tie met aan­zien­lijk meer man­schap­pen aan­we­zig zijn. In La Ca­pi­ta­le sprak de fe­de­ra­le po­li­tie over een ver­dub­be­ling van het aan­tal agen­ten met 32 rui­ters en zes wa­ter­ka­non­nen.

© blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.