‘Als je mijn kin­de­ren vraagt wat ma­ma zo­al doet, zul­len ze je als eer­ste zeg­gen: bel­len’

De Standaard - - Binnenland - CEDRIC LAGAST

GWENDOLYN RUTTEN

Jean­Louis De­nis gaat in Lon­der­zeel bij zijn moe­der wo­nen

De ver­oor­deel­de haat­pre­di­ker Jean­Louis De­nis (44) zou van­daag de ge­van­ge­nis ver­la­ten. Na vijf jaar cel­straf stelt hij zich nog ra­di­ca­ler op dan vroe­ger. ‘Hij is niet van idee­ën ver­an­derd.’

BRUSSEL I Aan de poort van de ge­van­ge­nis van It­tre heeft De­nis de­ze za­ter­dag­och­tend via zijn ad­vo­ca­ten de pers uit­ge­no­digd om naar een toe­spraak van hem te ko­men luis­te­ren. Daar­na trekt hij naar Lon­der­zeel, waar hij bij zijn in­va­li­de moe­der gaat wo­nen in een be­schei­den ap­par­te­ment, in het cen­trum van het dorp.

Zijn ex­vrouw, met wie De­nis vier kin­de­ren heeft, heeft met hem ge­bro­ken. Zijn moe­der kijkt uit naar zijn komst. De vrouw is 76 en heeft de hulp van een toe­stel no­dig om te ade­men. ‘Ik ben blij dat hij ein­de­lijk vrij­komt’, zegt ze. ‘Hij kan me hier hel­pen.’

De­nis, een Brus­sel­se be­keer­ling die ban­den had met Sha­ria4Bel­gi­um, werd in 2013 op­ge­pakt na­dat twee min­der­ja­ri­ge school­jon­gens uit Schaar­beek naar Sy­rië ver­trok­ken wa­ren. Vol­gens het fe­de­raal par­ket zou hij 23 Sy­ri­ëstrij­ders ge­ron­seld heb­ben.

De­nis komt vrij door­dat zijn straf in 2016 in be­roep tot vijf jaar cel werd her­leid. Hij heeft die straf tot de al­ler­laat­ste dag uit­ge­ze­ten. Niets kan hem in de ge­van­ge­nis hou­den. Jus­ti­tie kan hem zelfs geen voor­waar­den op­leg­gen.

De­nis zat zijn straf uit in de spe­ci­a­le De­radex­vleu­gel van de ge­van­ge­nis van It­tre, waar ge­ra­di­ca­li­seer­de haat­pre­di­kers wor­den on­der­ge­bracht om hen tot an­de­re in­zich­ten te bren­gen. Dat is bij De­nis niet ge­lukt. ‘Tij­dens zijn ver­blijf is er wei­nig aan zijn men­ta­li­teit ver­an­derd’, er­kent zijn ad­vo­caat Sé­bas­tien Courtoy. ‘Zelf zegt mijn cli­ënt dat hij nog dich­ter bij zijn God staat dan voor­heen.’

Vol­gens wel­in­ge­lich­te bron­nen zou De­nis zich nog ra­di­ca­ler op­stel­len dan vóór zijn op­slui­ting. Hij zou ook ie­der­een ver­tel­len dat hij na zijn vrij­la­ting met­een weer wil pre­di­ken om men­sen te be­ke­ren.

‘Hij is niet ver­an­derd. Waar­om zou hij ook’, zegt zijn moe­der. ‘Er is niets mis met mijn zoon. Hij is een mos­lim. De rest zijn al­le­maal praat­jes. Dat hij ra­di­caal is? Dat hij men­sen naar Sy­rië ge­stuurd zou heb­ben? Niets van aan.’

‘Be­leid heeft ge­faald’

In Lon­der­zeel kwam de Lo­ka­le In­te­gra­le Vei­lig­heids­cel (LIVC) vrij­dag­och­tend bij­een om zich over de komst van De­nis te bui­gen. ‘Lon­der­zeel heeft nu een­maal wei­nig er­va­ring met ji­ha­dis­ten’, zegt bur­ge­mees­ter Na­dia Smi­na­te (N­VA), die vo­ri­ge week toe­val­lig ach­ter­haal­de dat De­nis in haar ge­meen­te komt wo­nen. ‘Ge­luk­kig ben ik voor­zit­ster van de com­mis­sie De­ra­di­ca­li­se­ring in het Vlaams Par­le­ment en ben ik ver­trouwd met de pro­ble­ma­tiek. Ik stel dat­ge­ne vast waar ik al ja­ren voor waar­schuw: dat het be­leid op dit vlak gran­di­oos faalt. Er moet veel meer aan­dacht ko­men om de­ze man­nen tij­dens hun ge­van­gen­schap te be­ge­lei­den.’

De­nis zal in de ga­ten ge­hou­den wor­den door de vei­lig­heids­dien­sten. ‘De voor­bije ja­ren heb­ben we een pro­ce­du­re uit­ge­werkt om der­ge­lij­ke men­sen met een ho­ger vei­lig­heids­ri­si­co “aan­klam­pend” te ob­ser­ve­ren’, zegt het ka­bi­net van mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N­VA).

SÉ­BAS­TIEN COURTOY Ad­vo­caat van Jean­Louis De­nis

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.