Met dro­nes bran­den be­strij­den

‘Sa­fe­ty dro­nes’ moe­ten brand­weer­korp­sen hel­pen om bran­den te be­strij­den. In Gent, Ant­wer­pen en Kort­rijk gaat bin­nen­kort een proef­pro­ject van start.

De Standaard - - Binnenland - MARTHE SAELENS Dro­nes ver­ga­ren snel een

BRUS­SEL I ‘Zo­dra een op­roep in on­ze sein­ka­mer bin­nen­komt, vliegt de dro­ne au­to­ma­tisch naar de plaats van de brand en stuurt ze de eer­ste (warm­te)beel­den uit naar de brand­weer­lie­den die op dat mo­ment nog on­der­weg zijn. De dro­ne zal so­wie­so snel­ler ter plek­ke zijn, want wij moe­ten het ver­keer trot­se­ren, ter­wijl zij er in vo­gel­vlucht heen kan.’

‘De beel­den die ze ons toe­stuurt, zijn voor on­ze voor­be­rei­ding in de brand­weer­wa­gen cru­ci­aal. Zo ma­ken we het ver­schil op het ter­rein’, zegt Matthieu De Bock, di­rec­teur tech­no­lo­gie van de brand­weer­zo­ne Ant­wer­pen. ‘Stel dat er men­sen op het dak van een bran­dend ge­bouw staan, we­ten we dank­zij de beel­den van de dro­ne di­rect dat de lad­der­wa­gen ook klaar moet staan. Met die ge­ won­nen mi­nu­ten red je men­sen­le­vens.’

Ook een groep ramp­toe­ris­ten die de weg naar het in­ci­dent ver­hin­dert of een gas­tank ach­ter een ge­bouw wor­den snel op­ge­merkt door de dro­nes, ver­telt Ward Van Oo­teg­hem van Ci­ty­me­sh, een Brug­se te­le­com­ope­ra­tor.

Be­perk­te bat­te­rij

Het pro­ject van de brand­weer­zo­ne en Ci­ty­me­sh zit nog in een on­der­zoeks­fa­se als een van de vijf idee­ën die op 19 en 20 de­cem­ber tij­dens Ni­veau S, een tech­no­lo­gie­beurs voor vei­lig­heids­dien­sten, wor­den voor­ge­steld. ‘Bin­nen­kort zul­len er va­nop de da­ken van de brand­weer­ka­zer­nes in Wil­rijk (Ant­wer­pen) en van de hoofd­ka­zer­ne in Kort­rijk dro­nes op­stij­gen. De exac­te lo­ca­tie in Gent is nog niet be­kend’, zegt Van Oo­teg­hem. ‘Een beeld zegt meer dan dui­zend woor­den en bij­ge­volg kun­nen we ook veel ade­qua­ter han­de­len.’

Voor de hulp­dien­sten is het al­tijd een uit­da­ging om snel ter plek­ke te zijn. ‘Fy­siek, met de brand­weer­wa­gen dus, zit­ten we al op on­ze li­miet, maar de dro­nes kun­nen ons op­nieuw voor­sprong ge­ven’, zegt De Bock.

In het proef­pro­ject kan de ‘sa­fe­ty dro­ne’ in een straal van vijf ki­lo­me­ter rond de brand­weer­ka­zer­ne vlie­gen. ‘Ze is niet ge­hin­derd door af­stand, wel door de bat­te­rij­ca­pa­ci­teit van 55 mi­nu­ten. Die tijd is lang ge­noeg voor de dro­ne om bo­ven een in­ci­dent­lo­ca­tie te blij­ven han­gen’, zegt Van Oo­teg­hem.

Ook po­li­tie is fan

De dro­ne be­paalt zelf het kort­ste vlucht­plan en de­tec­teert au­to­ma­tisch de zo­nes waar zij niet mag door­vlie­gen om­dat er bij­voor­beeld een bouw­kraan staat. ‘Zij kan ook zelf in­schat­ten wan­neer zij de lo­ca­tie moet ver­la­ten om te wor­den op­ge­la­den op de brand­weer­ka­zer­ne. De dro­ne is dus lou­ter een hulp­mid­del voor de hulp­dien­sten, want ter plek­ke hoe­ven ze die niet te be­die­nen.’

Voor de ‘sa­fe­ty dro­nes’ is er een cen­tra­le pi­loot die voort­du­rend in ver­bin­ding staat met de dro­ne en te al­le tij­de kan in­grij­pen. ‘Als een mug­he­li bij­voor­beeld wil lan­den, moet de cen­tra­le pi­loot on­ze dro­ne hier­over in­for­me­ren en la­ten uit­wij­ken’, zegt Van Oo­teg­hem. Van­af 2020 wil Ci­ty­me­sh de ‘sa­fe­ty dro­nes’ uit­rol­len in brand­weer­ka­zer­nes in het he­le land. ‘Ook de po­li­tie­dien­sten zijn ge­ïn­te­res­seerd in de dro­nes om hen van­uit de lucht te as­sis­te­ren. Ons ul­tie­me doel is om het Bel­gi­sche grond­ge­bied vol­le­dig te dek­ken.’

‘Men­sen op het dak van een bran­dend ge­bouw wor­den snel op­ge­merkt door de dro­ne. Zo we­ten we di­rect dat on­ze lad­der­wa­gen klaar moet staan’ MATTHIEU DE BOCK

Di­rec­teur tech­no­lo­gie brand­weer­zo­ne Ant­wer­pen

© bel­ga

schat aan in­for­ma­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.