Kortrijk en Wil­le­broek krij­gen kli­maat­bos

De Standaard - - Binnenland - SI­MON AN­DRIES

BRUSSEL I ‘Het the­ma mi­gra­tie zul­len we nog wel even moe­ ten on­der­gaan’, zo toon­de SP.A­boeg­beeld Johan Vande La­ not­te zich vrij­dag be­hoor­lijk pes­si­mis­tisch over de op­mars van Vlaams Be­lang in Oos­ten­de. Dat Open VLD­bur­ge­mees­ter Bart Somers er in Me­che­len noch­tans wél in slaag­de om met een po­si­tief ver­haal over di­ver­si­ teit en mi­gra­tie te sco­ren, wuif­de Vande La­not­te weg. ‘Me­che­len heeft geen vluch­te­lin­gen op­ ge­no­men de laatste vijf jaar, ze heb­ben dat ge­woon af­ge­scho­ven. De twee ste­den die pro­cen­tu­eel de mees­te vluch­te­lin­gen heb­ben op­ge­van­gen, zijn Ant­wer­pen en Oos­ten­de.’

‘Fa­ke news, priet­praat, non­sens’, re­a­geert Somers als door een wesp ge­sto­ken. Voor­al het eer­ste deel van de uit­spraak doet Somers stei­ge­ren. ‘Tij­dens de vluch­te­lin­gen­cri­sis heb­ben we er als stad zelf ex­pli­ciet op aan­ge­dron­gen om vluch­te­lin­gen op te van­gen. In 2015 heb­ben we on­ze aan­vraag in­ge­diend en con­tai­ners ge­plaatst op de gron­ den van de stad. We heb­ben al­tijd on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid ge­no­men. Die uit­spraak slaat dus echt op niets. Het is heel er­ ger­lijk om ie­mand met zo’n staat van dienst op zo’n ba­di­ne­ren­de ma­nier te ho­ren pra­ten over zo’n be­lang­rijk maat­schap­pe­lijk pro­bleem.’

Somers kan dat ook sta­ven met cij­fers. Tot eind 2016 stel­de Me­che­len een loods aan de Nek­ker­hal ter be­schik­king van het Ro­de Kruis, met op­vang­ca­pa­ci­teit voor 150 asiel­zoe­kers. De stad heeft ook plaats voor een tien­tal niet­be­ge­lei­de min­der­ja­ri­gen en open­de in 2016 twee lo­ka­le op­ van­gi­ni­ti­a­tie­ven.

Vol­gens de cij­fers van het Steun­punt Asiel en Mi­gra­tie pas­seer­den tus­sen 2014 en 2017 1.368 vluch­te­lin­gen bij de stad Me­che­len. Het gaat dan we­l­is­waar om een men­gel­moes van asiel­zoe­kers, er­ken­de vluch­ te­lin­gen, uit­ge­pro­ce­deer­den, ge­re­gu­la­ri­seer­den, en­zo­voort. Vol­gens de laatste cij­fers kwa­men daar in 2018, tot eind au­gus­tus, nog eens 220 vluch­te­lin­gen bij. Die ge­ge­vens houdt de stad Me­che­len me­ti­cu­leus bij.

In zijn uit­spra­ken maak­te Vande La­not­te ook niet met­een een on­der­scheid tus­sen asiel­zoe­ kers en er­ken­de vluch­te­lin­gen. Wat be­treft die laatste groep klopt het wel de­ge­lijk dat zij het vaakst naar Ant­wer­pen en Oost­ en­de trek­ken, niet toe­val­lig de ste­den waar de huur­prij­zen re­la­tief be­taal­baar zijn.

‘Maar die groep is na­tuur­lijk vrij om te gaan en te staan waar ze wil’, zegt Nat­ha­lie De­bast van de Ver­e­ni­ging van Vlaam­se Ste­den en Ge­meen­ten (VVSG). ‘Dat kun­nen de ste­den zelfs niet af­schui­ven, moch­ten ze wil­len. De im­pact van het stads­be­stuur is daar­in niet zo groot.’ Vol­gens de Dienst Vreem­de­lin­gen in Me­che­len vangt de stad van­daag 619 er­ken­de vluch­te­lin­gen op.

Hoe dan ook kwam de in­stroom van vluch­te­lin­gen wel de­ge­lijk har­der aan in Oos­ten­de dan in Me­che­len. Uit een rap­port van het Vlaams agent­schap Bin­nen­lands Be­stuur bleek twee maan­den ge­le­den nog dat Oos­ten­de de groot­ste druk van er­ken­de asiel­zoe­kers er­vaart ten op­zich­te van de be­vol­king. De ver­hou­ding be­draagt daar 14,58 pro­cent. Ter ver­ge­lij­king: in Ant­wer­pen gaat het om 11,08 pro­cent. Bo­ven­dien heeft Oos­ten­de als kust­stad ook zwaar te kam­pen met de pro­ble­ma­tiek van de tran­sit­mi­gran­ten.

Con­clu­sie: de vluch­te­lin­gen­cri­sis had dus in­der­daad een gro­te­re im­pact op Oos­ten­de dan op Me­che­len. Maar daar­uit be­slui­ten dat Me­che­len de laatste vijf jaar ‘geen vluch­te­lin­gen op­nam’, of de pro­ble­men van zich ‘af­schoof’ is dus ab­so­luut niet waar.

Er ko­men bos­sen bij in Wil­le­broek en Kortrijk. Dat doet Bos+ na de gro­te op­komst voor de kli­maat­mars, vo­ri­ge zon­dag.

Bos+, een ver­e­ni­ging die ij­vert voor meer bos in Vlaan­de­ren, had be­loofd voor ie­de­re deel­ne­mer aan de kli­maat­mars een vier­kan­te me­ter bos aan te plan­ten. Er kwa­men 75.000 men­sen op­da­gen. Dat be­te­kent 7,5 hec­ta­re ex­tra bos. De ver­e­ni­ging laat nu we­ten waar die ko­men: Wil­le­broek en Kortrijk krij­gen sa­men 3,75 ha kli­maat­bos, de rest wordt aan­ge­plant in Ecu­a­dor en Oe­gan­da.

‘Dit pro­ject mag niet meer stop­pen’, zegt di­rec­teur Bert De Som­vie­le. Hij doet een op­roep aan grond­ei­ge­naars om met de hulp van Bos+ gron­den met bo­men te be­plan­ten. (ty)

© Gil Plaquet

Me­chel­se po­li­ti­ci en vluch­te­lin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.