Eer­ste glas al­co­hol ge­mid­deld op 14,4 jaar

Scho­lie­ren drin­ken al­maar la­ter hun eer­ste pin­tje bier, maar vlie­gen er dan des te ste­vi­ger in. Der­tig pro­cent van de 17­ tot 18­ja­ri­gen drinkt re­gel­ma­tig al­co­hol.

De Standaard - - Politiek -

BRUS­SEL I Goed nieuws: het aan­tal jon­ge al­co­hol­drin­kers daal­de de af­ge­lo­pen tien jaar – ook bij de re­gel­ma­ti­ge ge­brui­kers (min­stens een keer per week). Maar, stelt de nieuw­ste leer­lin­gen­be­vra­ging van het Vlaams ex­per­ti­se­cen­trum Al­co­hol en an­de­re Drugs (VAD), de 17­ tot 18­ja­ri­gen gaan wel steeds he­vi­ger drin­ken.

Het VAD pu­bli­ceer­de zijn jaar­lijk­se leer­lin­gen­be­vra­ging, dit­maal een re­pre­sen­ta­tie­ve steek­ proef van 7.523 12­ tot 18­ja­ri­gen.

In het school­jaar 2010­2011 be­gon­nen scho­lie­ren ge­mid­deld op hun 13,6 jaar aan hun eer­ste glas al­co­hol, nu is dat 14,4. Scho­lie­ren on­der de zes­tien jaar dron­ken be­trek­ke­lijk min­der al­co­hol de af­ge­lo­pen tien jaar. Als ver­kla­ring wijst de VAD naar de wet van 2009, die ver­biedt dat al­co­hol ver­kocht mag wor­den aan jon­ge­ren on­der de zes­tien jaar.

Drin­ken te­gen ver­ve­ling

Toch gaan de 17­ tot 18­ja­ri­gen fel­ler drin­ken. In die ca­te­go­rie ging het aan­tal scho­lie­ren dat het laat­ste jaar dron­ken was met 10 pro­cent­punt om­hoog.

‘We zijn daar zelf ver­baasd over’, zegt Ma­rijs Geir­naert, di­rec­teur van de VAD. Naar een gel­di­ge Evo­lu­tie van re­gel­ma­tig ge­bruik bij 12- tot 18-ja­ri­gen af­ge­lo­pen 10 school­ja­ren re­den is het ei­gen­lijk gis­sen. ‘We zien iets ge­lijk­aar­digs bij stu­den­ten in het ho­ger on­der­wijs. In­drin­ken en bin­ge­drin­ken wor­den blijk­baar als po­si­tief er­va­ren in de jon­ge­ren­cul­tuur.’

Op­val­lend is dat de scho­lie­ren geen ge­brek heb­ben aan ne­ga­tie­ve er­va­rin­gen met al­co­hol. Na­tuur­lijk is er mis­se­lijk­heid bij al­co­hol­drin­kers (48,5%), maar ook schaam­te (28,5%), ru­zie of een ge­vecht (14,3%) of spijt over een sek­su­eel con­tact (9,4%). Toch blij­ven scho­lie­ren graag drin­ken, met als be­lang­rijk­ste re­den dat het ge­zel­lig is. On­ge­veer een op de zes drinkt om zor­gen te vergeten, een klei­ne ze­ven pro­cent te­gen de ver­ve­ling.

‘Ver­ont­rus­tend’

De VAD peil­de ook naar ro­ken en can­na­bis­ge­bruik. Daar zijn de evo­lu­ties min­der uit­ge­spro­ken. Iets meer dan een tien­de van de scho­lie­ren ge­bruik­te in het voor­gaan­de jaar can­na­bis.

Bij het ta­baks­ge­bruik blijft het gro­te ver­schil tus­sen de on­der­wijs­vor­men be­staan. Bij scho­lie­ren die het voor­gaan­de jaar ta­bak ge­bruik­ten, springt het bso er­bo­ven­uit (37,5% van de scho­lie­ren), ge­volgd door het tso (31,8%) en ten slot­te het aso (21,8%). Scho­lie­ren uit het bso be­gin­nen op jon­ge­re leef­tijd met hun eer­ste si­ga­ret en ro­ken er ook meer. Mi­nis­ter van Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) noemt het ‘ver­ont­rus­tend’ dat 41% van de 17­ tot 18­ja­ri­gen ta­bak heeft ge­bruikt het laat­ste jaar. (sgy)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.