Bel­gië scoort Ar­co-punt, maar wat koop je er­mee?

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ging haar boek­je te bui­ten bij Ar­co, oor­deelt het Eu­ro­pees Ge­recht. Het zet de deur open voor een plan B.

De Standaard - - Economie - PASCAL DENDOOVEN

1.

Waar boog het Eu­ro­pees Ge­recht zich over?

Het Eu­ro­pees Ge­recht, dat deel uit­ maakt van het Hof van Jus­ti­tie en be­paal­de za­ken in eer­ste aan­leg be­ han­delt, sprak zich vrij­dag al­leen uit over het ver­bod dat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie had op­ge­legd om de co­ö­pe­ran­ten van Ar­co recht­streeks te ver­goe­den via de de­po­si­to­ga­ran­ tie­re­ge­ling (wat een mo­ge­lij­ke uit­be­ta­ling van 1,4 mil­jard in­hield, red.).

Het Eu­ro­pees Ge­recht ging na of de Com­mis­sie te­recht de Bel­gi­sche re­ge­ring ver­bood de co­ö­pe­ran­ten recht­streeks uit te be­ta­len. Vol­gens de Com­mis­sie was dat ver­bod no­dig om­dat het om ver­bo­den staats­ steun ging. 2.

Wat zegt het Eu­ro­pees Ge­recht?

Dat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie on­te­recht de re­ge­ring heeft ver­bo­den de co­ö­pe­ran­ten te la­ten uit­be­ta­len via het de­po­si­to­ga­ran­tie­stel­sel. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft haar be­voegd­he­den over­schre­den. Ze heeft een ver­plich­ting op­ge­legd die niet even­re­dig is. Het ver­bod is nie­tig.

Het Eu­ro­pees Ge­recht komt tot die con­clu­sie na drie pun­ten in de balans ge­legd te heb­ben. Al­leen de Ar­co­ven­noot­schap­pen kre­gen staats­steun. Die steun zorg­de wel voor con­cur­ren­tie­ver­val­sing. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie leg­de daar­toe de Ar­co­ven­noot­schap­pen een boe­te op. Het vol­stond dat Ar­co die boe­te op­nam als schuld aan de staat op zijn balans. Daar­mee was het voor­deel van de con­cur­ren­tie­ver­val­sing ge­neu­tra­li­seerd.

Het Eu­ro­pees Ge­recht merkt ook nog op dat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie nooit heeft ge­oor­deeld dat de co­ö­pe­ran­ten staats­steun heb­ben ont­van­gen. En door­dat Ar­co in ver­ef­fe­ning was, had de ga­ran­tie ook geen sti­mu­le­rend ef­fect meer. Het was dus niet no­dig Bel­gië te vra­gen de ga­ran­tie­re­ge­ling af te schaf­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.