NE­DER­LAND VOERT VLIEGTAKS IN

De Standaard - - Economie -

Ne­der­land voert in 2021 een vliegtaks in van 7 eu­ro per tic­ket, on­ge­acht de reis­be­stem­ming. Het gaat om één vast be­drag om het de Be­las­ting­dienst niet te moei­lijk te ma­ken. Bron­nen in Den Haag heb­ben de be­richt­ge­ving van RTL Nieuws daar­over be­ves­tigd.

Eer­der over­woog het ka­bi­net­Rut­te nog een hef­fing van 3,80 eu­ro voor vluch­ten bin­nen Eu­ro­pa en van 22 eu­ro voor in­ter­con­ti­nen­ta­le vluch­ten. Voorts komt er een hef­fing voor ver­vui­len­de en la­waai­e­ri­ge vlieg­tui­gen. Hoe­wel de vliegtaks be­doeld is voor het mi­li­eu, ver­wacht de re­ge­ring niet dat de in­voe­ring tot veel min­der vraag naar vlieg­rei­zen zal lei­den. Vol­gens de NOS gaan de voor­stel­len eerst naar de Raad van Sta­te. Ne­der­land zou lie­ver zien dat er op Eu­ro­pees ni­veau maat­re­ge­len ko­men. Als er in­ter­na­ti­o­na­le af­spra­ken ko­men, wordt de vliegtaks niet in­ge­voerd. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.