‘Men­sen bo­den zich spon­taan aan om te wer­ken’

ON­DER­NE­MEN GOMAD, START­UP IN BEREIDE GROEN­TEN

De Standaard - - Economie - GOELE DE CORT

Chris­top­he De Mey (r.): ‘Ie­der­een ver­dient hier

Het Ant­werp­se Gomad is pas een jaar oud, le­vert aan ’t Zil­te en Bi­oPla­net, en draait vol­le­dig op er­ken­de vluch­te­lin­gen.

ANT­WER­PEN I In een koel­cel was­sen werk­ne­mers in wit­te werk­kle­dij jon­ge sla in gro­te blau­we man­den. Zak­jes spruit­jes, fijn­ge­hak­te sja­lot­ten, stuk­ken knol­sel­der en mooi egaal ge­sne­den blok­jes pa­pri­ka staan klaar om de deur uit te gaan. Sa­mo­sa’s, oos­ter­se hap­jes in bla­der­deeg, lig­gen op een sta­len ta­fel klaar om in res­tau­rants in de friet­ke­tel te gaan. En aan de muur han­gen fo­to’s van groen­ten met de Ne­der­land­se be­na­ming er­on­der, want zo­wat al­le werk­ne­mers in het be­drijf zijn er­ken­de vluch­te­lin­gen. Voor­al Af­gha­nen en Sy­ri­ërs von­den hier een baan.

Zaak­voer­der Chris­top­he De Mey had ver­re van de be­doe­ling met een so­ci­a­le on­der­ne­ming te be­gin­nen toen hij in de zo­mer van 2017 start­te met Gomad. Toch kreeg zijn be­drijf vo­ri­ge week de Award In­clu­sie­ve On­der­ne­ming, een prijs die voor het eerst werd uit­ge­reikt door de Werk­ple­k­ar­chi­tec­ten, een koe­pel­or­ga­ni­sa­tie van een hon­derd­tal niet­winst­ge­dre­ven or­ga­ni­sa­ties die aan job­coa­ching doen. Een in­clu­sie­ve on­der­ne­ming is een be­drijf dat men­sen die ver van de ar­beids­markt staan, toch een kans geeft.

Blin­ken­de ogen

‘Het was in de eer­ste plaats op­por­tu­nis­me, geef ik toe’, ver­telt hij. ‘Ik had per­so­neel no­dig, en Le­van­to (een so­ci­a­le on­der­ne­ming, red.) kwam een aan­tal vluch­te­lin­gen voor­stel­len. Ik had geen er­va­ring met men­sen aan­wer­ven, en zij spra­ken geen of am­per Ne­der­lands. Ik koos er drie uit bij wie ik de ogen het meest zag blin­ken. Een van hen is nu ploeg­baas. En ie­der­een ver­dient hier goed zijn brood.’

De za­ken draai­en goed voor Gomad, met 14 vol­tijd­se me­de­wer­kers vast in dienst, een om­zet van 2 mil­joen eu­ro en klan­ten als su­per­markt­ke­tens Bi­oPla­net en Me­tro, maal­tijd­box Food­bag en be­ken­de res­tau­rants en ca­te­raars zo­als ’t Zil­te, Vil­la De Tor­re, Sil­ver­spoon en Di­ner Pri­vé. ‘In con­ve­nien­ce zit nog veel po­ten­ti­eel, er is in ons land nog niet veel aan­bod aan kwa­li­ta­tie­ve bereide maal­tij­den’, zegt De Mey.

‘Met de komst van de wit­te kas­sa is het voor res­tau­rants ook te duur ge­wor­den om hun koks zich te la­ten be­zig­hou­den met de mi­se en pla­ce van de kou­de keu­ken. Het groen­ten snij­den, vaak met de hand, maar ook het fer­men­te­ren en pic­ke­len, en het ma­ken van ge­gaar­de gar­ni­tuur, dat kun­nen ze uit­be­ste­den aan ons. We be­per­ken ook ons af­val en doen er iets mee: we trek­ken groen­te­bouil­lons en ma­ken krui­den­oli­ën van krui­den­af­val. We wer­ken ook op maat: wie iets moois wil doen met on­ze producten, daar­voor wil­len we een ex­tra in­span­ning doen.’

De krap­te op de ar­beids­markt voelt De Mey aan den lij­ve. ‘In mijn er­va­ring is de werk­be­reid­heid bij er­ken­de vluch­te­lin­gen veel gro­ter dan bij lang­du­rig werk­zoe­ken­den. Een van mijn ploeg­ba­zen kwam ik voor het eerst te­gen in het was­sa­lon. Toen hij zag dat ik werk­kle­dij aan het was­sen was, kwam hij spon­taan vra­gen of ik geen werk voor hem had. Som­mi­ge men­sen wer­ken hier dui­de­lijk on­der hun ni­veau. Ik moe­dig hen aan om te ver­trek­ken als ze een an­de­re kans zien.’

Ne­der­land­se les

De Mey gaat ver voor zijn werk­ne­mers. Neemt hun schul­den over, legt de pro­duc­tie stil om ie­der­een een no­ti­tie­boek­je in de hand te stop­pen en Ne­der­land­se les te ge­ven, ver­taalt OCMW­brie­ven en zoekt ap­par­te­men­ten. In de eer­ste plaats wil hij een on­der­ne­mer zijn. ‘Maar ik vind ook dat ie­der­een een kans ver­dient, en wil mijn werk­ne­mers zo snel mo­ge­lijk uit de ar­moe­de trek­ken.’

In fe­bru­a­ri ver­huist Gomad van de voor­ma­li­ge been­hou­we­rij waar het nu zit, naar het in­du­strie­ter­rein van Wij­ne­gem. ‘Het is daar een stuk gro­ter, we heb­ben nog veel groei­po­ten­ti­eel. Al­leen al met on­ze hui­di­ge klan­ten stijgt de om­zet vol­gend jaar met de helft. Maar in­du­stri­eel gaan wil ik niet. We blij­ven be­wust klein om de kwa­li­teit en het fij­ne werk te bie­den die in­du­stri­ë­le groen­te­snij­ders niet kun­nen le­ve­ren.’

‘Ik wil mijn werk­ne­mers zo snel mo­ge­lijk uit de ar­moe­de trek­ken’ CHRIS­TOP­HE DE MEY

Zaak­voer­der Gomad

© Se­bas­ti­an Ste­ve­niers

goed zijn brood.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.