SPORT

Op­nieuw loopt Club te­gen pijn­lijk pun­ten­ver­lies aan. Een on­waar­schijn­lij­ke own­goal van Sau­lo De­car­li le­ver­de Waas­land­Be­ve­ren de eer­ste thuis­ze­ge van het sei­zoen op.

De Standaard - - Economie - Ju­pi­ler Pro Le­a­gue BART LAGAE

BE­VE­REN I Ver­lamd door de ge­le hes­jes. Zo ac­teer­de Club Brug­ge te­gen­over een moe­dig Waas­landBe­ve­ren. De troe­pen van Ad­nan Custo­vic, al­weer op vier plaat­sen ver­tim­merd, wier­pen geen blok­ka­de op voor het doel van Da­vy Roef. Ze voet­bal­den bij­na een vol­le­di­ge wed­strijd aar­dig mee en had­den met meer scherp­te voor doel aan­spraak kun­nen ma­ken op een goal. Dit was niet de ziel­to­gen­de ro­de lan­taarn die we had­den ver­wacht aan te tref­fen. Dit was ook niet het een­rich­tings­voet­bal dat we op ba­sis van de straf­fe pres­ ta­ties van Club te­gen Dort­mund en Standard had­den ver­moed.

Er wa­ren wei­nig ex­cu­ses te ver­zin­nen waar­om Club zo traag en in­spi­ra­tie­loos aan de wed­strijd was be­gon­nen. De­ze keer was er geen mid­week­wed­strijd die de be­nen had af­ge­sne­den. Er was ook geen be­lang­rij­ke Eu­ro­pe­se wed­strijd in het ver­schiet waar­voor Club zich moet spa­ren. In de thuis­match te­gen At­lé­ti­co dins­dag staat al­leen pres­ti­ge op het spel.

Vleu­gel­lam

Club had al­le re­den om te vlam­men, maar deed niet meer dan slen­te­ren. De ruim­te lag op de flan­ken, Sau­lo De­car­li kreeg even­wel geen en­ke­le ge­vaar­lij­ke voor­zet uit zijn slof­fen en de 18­ja­ri­ge Cy­ril Ng­on­ge is voor­lo­pig nog niet klaar voor een ba­sis­plaats. Te­gen Standard viel hij in met en­ke­le ge­slaag­de ac­ties, maar in de kor­te ruim­te is hij nog niet klaar voor het gro­te werk.

Als Club­trai­ner Ivan Le­ko één ex­cuus kon in­roe­pen, dan wa­ren het de zes bles­su­res van zijn flank­spe­lers. Maar waar­om dan niet van sys­teem ver­an­de­ren? Een vleu­gel­lam Club maak­te niets klaar in de eer­ste helft. Tij­dens de rust za­gen we voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he en ma­na­ger Vincent Man­naert zich op­hou­den in de buurt van de Brug­se kleed­ka­mer. Om de troe­pen moed in te spre­ken of om een stand­je te ge­ven?

Club kwam wél goed uit de kleed­ka­mer. We­sley gaf ge­me­ten mee aan Ruud Vor­mer, die be­wees zijn tor­in­stinct nog niet ver­lo­ren te heb­ben. De Ne­der­lan­der knal­de zijn twee­de van het sei­zoen voor­bij Da­vy Roef. Het was van de wed­strijd in au­gus­tus te­gen Ant­werp ge­le­den dat Vor­mer nog eens had ge­scoord in de com­pe­ti­tie.

On­mid­del­lijk na­dien keer­den de rol­len om en lan­ceer­de Vor­mer met een heer­lij­ke die­pe bal zijn Bra­zi­li­aan­se aan­val­ler. We­sley liet na de 0­2 te sco­ren.

Na die vin­ni­ge ope­nings­fa­se ver­viel Club in zijn zelf­de fou­ten als voor de rust. Waas­land­Be­ve­ren vat­te op­nieuw moed en kreeg zijn eer­ste pe­nal­ty van het sei­zoen na hands van Pou­lain op een kop­bal van Mo­ren. Ref Bram Van Dries­sche had de VAR no­dig om de Frans­man ook met rood van het veld te stu­ren.

Ra­ke kop­bal

Toch was het niet Waas­landBe­ve­ren, maar Club dat nog tot sco­ren kwam. Tot af­grij­zen van het Brug­se pu­bliek in ei­gen doel. Sau­lo De­car­li be­kroon­de zijn erg on­ge­luk­ki­ge match met een ra­ke kop­bal in doel, zon­der dat er ook maar één aan­val­ler van Waas­landBe­ve­ren in de buurt stond.

Ook Da­vy Roef speel­de nog een cru­ci­a­le rol door de in­ge­val­len Open­da van een goal te hou­den. De Freet­hiel mocht fees­ten, voor het eerst dit sei­zoen.

En Club? Dat zit op­nieuw met veel vra­gen, een week na zijn schit­te­ren­de vijf­daag­se te­gen Dort­mund en Standard.

Club had al­le re­den om te vlam­men, maar deed niet meer dan slen­te­ren

© Gre­go­ry Van Gan­sen/pho­to news

Waas­land­Be­ve­ren leek lang geen aan­spraak te kun­nen ma­ken op de ze­ge, maar na ge­stun­tel van De­car­li won het toch van Club Brug­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.