Hoo­li­ga­nis­me is har­de bu­si­ness in Ar­gen­ti­nië

De Standaard - - Economie - LU­DO VAN­DE­WAL­LE Sup­por­ters van Ri­ver Pla­te (fo­to) en Bo­ca Ju­ni­ors

Ri­ver Pla­te en Bo­ca Ju­ni­ors spe­len zon­dag in Ma­drid de te­rug­wed­strijd in de fi­na­le van de Copa Li­ber­t­a­do­res. Ze doen dat in het sta­di­on van Re­al Ma­drid, op 12.000 ki­lo­me­ter van hoofd­stad Bue­nos Ai­res. Het zegt al­les over de be­treu­rens­waar­di­ge staat van het Ar­gen­tijn­se voet­bal.

BRUS­SEL I De heen­wed­strijd van de fi­na­le van de Copa Li­ber­t­a­do­res – de Zuid­Ame­ri­kaan­se te­gen­han­ger van de Cham­pi­ons Le­a­gue – ein­dig­de op 7 no­vem­ber op 2­2 in het sta­di­on van Bo­ca Ju­ni­ors. De te­rug­match was voor­zien voor za­ter­dag 22 no­vem­ber. Eerst was er nog het ver­te­de­ren­de beeld van dat zes­ja­ri­ge jon­ge­tje, een sup­por­ter van Ri­ver Pla­te, dat op straat zijn speel­goed ver­kocht om een tic­ket te kun­nen ko­pen voor de fi­na­le van de El Su­per­cla­si­co.

Dat beeld is in­mid­dels ver­dron­gen. Want wat we die za­ter­dag eind no­vem­ber za­gen, was hal­lu­ci­nant. Een moe­der die haar doch­ter aan­kleed­de met vuur­werk om de ex­plo­sie­ven in het sta­di­on te smok­ke­len. Om te wal­gen. Som­mi­ge spe­lers van Bo­ca Ju­ni­ors de­ den het zelfs let­ter­lijk. Ze za­ten te bra­ken in de kleed­ka­mer na­dat hun spe­lers­bus, noch­tans on­der po­li­tie­be­ge­lei­ding, door Ri­ver­hoo­li­gans vol­le­dig was ver­nield ter­wijl ze er nog in za­ten. Een spe­ler kreeg een glas­scherf in het oog, an­de­ren wer­den be­spo­ten met pep­per­spray. De wed­strijd werd in over­leg met Fi­fa­voor­zit­ter Gi­an­ni In­fan­ti­no uit­ge­steld.

Raz­zia bij de maf­fia

Ter­wijl dit voor de bui­ten­we­reld nog als blind hoo­li­ga­nis­me kan wor­den om­schre­ven, we­ten in­ge­wij­den be­ter. Dit is de Ar­gen­tijn­se voet­bal­m­af­fia in zijn puur­ste ge­daan­te. Het is Hora­cio Ro­dri­gu­ez Lar­re­ta, de bur­ge­mees­ter van Bue­nos Ai­res, die het zelf uit­riep. ‘Dit was een wraak­ac­tie’, ver­klaar­de Lar­re­ta. ‘Het is geen toe­val dat de hoo­li­gans van Ri­ver Pla­te er al­les aan de­den om die wed­strijd te dwars­bo­men. Vrij­dag voor de wed­strijd hield on­ze po­li­tie een raz­zia in het huis van de lei­der van de Bar­ra Bra­va, de mach­ti­ge en ge­weld­da­di­ge har­de sup­por­ters­kern van Ri­ver Pla­te.’

De po­li­tie vond er 225.000 eu­ro en 300 tic­kets voor de fi­na­le. ‘De Bar­ra Bra­va is een maf­fia die al meer dan vijf­tig jaar deel uit­maakt van het Ar­gen­tijn­se voet­bal’, al­dus nog de bur­ge­mees­ter. ‘Zij zijn ver­ant­woor­de­lijk voor de­ze in­ci­den­ten. Die drie­hon­derd men­sen voor wie die tic­kets be­stemd wa­ren, kon­den na de in­val niet meer bin­nen. Ze be­slo­ten dan maar de wed­strijd te sa­bo­te­ren.’

In Zuid­Ame­ri­ka zijn er maar wei­ni­gen die twij­fe­len aan de woor­den van bur­ge­mees­ter Lar­re­ta. Hoo­li­ga­nis­me in Ar­gen­ti­nië is geen pas­sie, het is har­de bu­si­ness. Daar hoort on­der meer het ver­ko­pen van toe­gangs­kaar­ten op de zwar­te markt bij. Het gaat zelfs zo ver dat club­be­stu­ren, uit vrees voor rel­len zo­als za­ter­dag, hand­je­klap spe­len met de hoo­li­gans en hen de tic­kets be­zor­gen om op de zwar­te markt te ver­ko­pen.

Voor de­ze fi­na­le wer­den er in het il­le­ga­le cir­cuit toe­gangs­kaart­jes aan­ge­bo­den voor maar liefst 4.800 eu­ro. Oor­spron­ke­lijk kost­te een tic­ket 50 eu­ro. Tel uit de winst.

Kijk naar de staat waar­in Bo­ca­fan Diego Ma­ra­do­na de­zer da­gen ver­keert en je hebt een per­fect beeld van het Ar­gen­tijn­se club­voet­bal

‘We moe­ten we­ten wie die tic­kets aan de hoo­li­gans door­speel­de, zo­dat we de­ze maf­fia kun­nen ont­man­te­len’, zei Lar­re­ta. Maar of die zich la­ten in­ti­mi­de­ren? In 2011 de­gra­deer­de Ri­ver Pla­te voor het eerst in zijn ge­schie­de­nis. Prompt wer­den som­mi­ge spe­lers door de ei­gen ‘fans’ in el­kaar ge­tim­merd. ‘Ik ga dit uit­zoe­ken’, riep Ri­ver­voor­zit­ter Ro­dol­

fo D’Onof­rio twee we­ken ge­le­den. Nie­mand ge­looft hem.

Ne­gen­tig mi­nu­ten schel­den

Mo­gen we nu van een ab­so­luut diep­te­punt spre­ken in de ge­schie­de­nis van du­els tus­sen de twee voet­bal­gi­gan­ten uit Bue­nos Ai­res? Al­ler­minst. De ge­schie­de­nis van de der­by staat bol van de in­ci­den­ ten. Al ja­ren­lang zijn er geen be­zoe­ken­de fans bij de on­der­lin­ge du­els toe­ge­la­ten om­dat er al­tijd wel een re­den wordt ge­von­den om el­kaar de kop in te slaan. De jong­ste der­tig jaar vie­len er tien­tal­len do­den. Vijf­tig jaar ge­le­den, op 23 ju­ni 1968, vol­trok zich het groot­ste dra­ma, toen 71 toe­schou­wers wer­den ver­plet­terd in de enor­me men­sen­mas­sa. De gemid­ del­de leef­tijd van de over­le­de­nen was 19 jaar.

Toch wil ie­der­een er al­tijd bij zijn. Niet voor het voet­bal, want dat is mee­stal niet om aan te zien. Meer dan eens ver­ve­lend ge­schuif en oe­ver­loos ge­tik, wach­tend op een in­ci­dent dat al­les op zijn kop zet. Le­lijk, grim­mig en sme­rig. Het zijn ter­men die vaak bo­ven­ge­haald wor­den voor de­ze du­els. Neen, het gaat om de over­wel­di­gen­de sfeer. Tij­dens Ri­ver­Bo­ca kan je niet pra­ten met de per­soon die naast je zit. Je moet zin­gen, roe­pen, schel­den. Ne­gen­tig mi­nu­ten lang.

Het DNA van de clubs ver­schilt da­nig. At­le­ti­co Ri­ver Pla­te, ge­noemd naar de Rio de la Pla­ta die uit­mondt bij Bue­nos Ai­res, werd op­ge­richt door Brit­se zee­lie­den. Al in de ja­ren 30 ging Ri­ver Pla­te over op een pro­fes­si­o­ne­le sta­tus. De club ver­werft de bij­naam Mil­li­o­na­ri­os om­dat er spe­lers wor­den aan­ge­kocht voor re­cord­be­dra­gen. Zo dient zich in 1947 een zo­veel­ste aan bij Ri­ver Pla­te: Alfre­do di Ste­fa­no. De ge­schie­de­nis van Ri­ver Pla­te is door­spekt met du­re ve­det­ten: Pasarel­la, Fil­lol, Di­az, Ta­ran­ti­ni, Lu­que, Kem­pes, Gal­le­go, Rug­ge­ri, Fran­ce­s­co­li. Op de laat­ste na – een Urugu­ayaan – al­le­maal spe­lers die met Ar­gen­ti­nië we­reld­kam­pi­oen wer­den.

Var­ken­tje Ma­ra­do­na

Bo­ca Ju­ni­ors is de po­pu­lair­ste club van Ar­gen­ti­nië. Het is de club van de ar­men. Los chan­chi­tos (de var­ken­tjes) wor­den ze ge­noemd door de fans van Ri­ver Pla­te. De club staat er­voor be­kend dat de harts­tocht ge­paard gaat met struc­tu­reel wan­be­leid en cha­os. Oud­spe­ler en clu­bicoon Diego Ma­ra­do­na is daar de ver­per­soon­lij­king van. De won­der­baar­lij­ke voet­bal­ler – maar in­tus­sen ver­lo­ren ge­lo­pen mens – stond in 1981 met Ri­ver Pla­te en Bo­ca Ju­ni­ors voor een di­lem­ma. Op Ma­ra­do­ni­aan­se wij­ze koos hij voor Bo­ca: ‘Het is de club van mijn hart. Nooit zal ik voor Ri­ver Pla­te spe­len.’

De klei­ne spits sloot er zijn loop­baan af en is nog al­tijd een fer­vent sup­por­ter. Kijk naar de staat waar­in hij de­zer da­gen ver­keert en je hebt een per­fect beeld van het Ar­gen­tijn­se club­voet­bal.

Afp

lus­ten el­kaar rauw.©

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.