Ste­fan Everts ge­veld door ma­la­ria

Tien­vou­dig we­reld­kam­pi­oen mo­tor­cross Ste­fan Everts (46) ligt op in­ten­sie­ve zor­gen. Hij heeft ma­la­ria, wel­licht op­ge­lo­pen in Con­go toen hij daar deel­nam aan een ra­ce voor het goe­de doel.

De Standaard - - Sport - Ste­fan Everts.

Wel­licht be­smet in Con­go tij­dens ra­ce voor het goe­de doel

BRUS­SEL I Ste­fan Everts werd be­gin de­ze week met spoed op­ge­no­men in het zie­ken­huis van Has­selt, maar om­dat de dok­ters daar de ziek­te niet met­een on­der con­tro­le kre­gen, werd hij over­ge­bracht naar het UZ Leu­ven. Vol­gens een on­be­ves­tigd be­richt van Spor­za zou­den art­sen hem in een kunst­ma­ti­ge co­ma hou­den.

Naar al­le waar­schijn­lijk­heid heeft een ma­la­ria­mug hem ge­sto­ken heeft in Con­go. De mo­tor­cros­ser trok half no­vem­ber voor vijf da­gen naar het Afri­kaan­se land om deel te ne­men aan de 4 uur van Lu­bum­bas­hi, een uit­hou­dings­ra­ce ten voor­de­le van Mi­kem­boMu­ki­ni, een vzw die on­der meer scho­len bouwt in de re­gio.

Everts reed sa­men met de Luik­se mo­tor­cros­ser Thier­ry Klutz als eer­ste over de fi­nish, na een lood­ zwa­re ra­ce door de he­te brous­se. Ach­ter­af werd zijn ra­ce­jas ge­veild voor bij­na 5.000 eu­ro.

‘Toen we sa­men te­rug­keer­den naar Bel­gië was er nog niets aan de hand’, zegt Klutz, die net als Everts geen pre­ven­tie­ve me­di­ca­tie had ge­no­men te­gen ma­la­ria. ‘Bel­gen die in Con­go wo­nen, had­den ge­zegd dat het niet no­dig was. Het was vol­gens hen vol­doen­de om naar het zie­ken­huis te gaan als we symp­to­men van ma­la­ria zou­den krij­gen.’

Een ge­vaar­lij­ke tac­tiek, zeg­gen dok­ters. ‘Jam­mer ge­noeg kan het heel snel gaan’, zegt pro­fes­sor Ste­ven Cal­lens, ex­pert in­fec­tie­ziek­ten van het UZ Gent. ‘Het ge­beurt dat ie­mand op twaalf uur tijd van kern­ge­zond naar dood­ziek gaat.’

Het is dui­de­lijk dat de si­tu­a­tie van Everts ern­stig is, maar zijn fa­mi­lie wil voor­lo­pig geen de­tails kwijt. Everts was de week voor zijn trip naar Con­go nog met vrouw en kin­de­ren naar Ja­mai­ca ge­weest. Het is niet uit­ge­slo­ten dat hij daar de ziek­te op­liep, ook al is dat land min­der ri­si­co­vol voor ma­la­ria.

The Le­gend

Everts is de meest suc­ces­vol­le mo­tor­cros­ser al­ler tij­den. Zijn tien we­reld­ti­tels en 101 GP­ze­ges le­ver­den hem de bij­naam The Le­gend op. Hij was vijf keer Sport­man van het Jaar en ont­ving in 2003 de Na­ti­o­na­le Tro­fee voor Sport­ver­dien­ste.

Eind 2006 zet­te hij een punt ach­ter zijn car­ri­è­re. Na om­zwer­vin­gen ach­ter de scher­men in de mo­tor­cross, leg­de Everts zich het voor­bije jaar vol­le­dig toe op de mo­tor­cros­scar­ri­è­re van zijn zoon Li­am. (jvc, jom)

© Dick De­mey

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.