Ma­la­ria bij Bel­gen in op­mars

De Standaard - - Sport -

Er zijn in ons land vo­rig jaar 428 be­smet­tin­gen met ma­la­ria vast­ge­steld. Sinds 2009 stijgt het aan­tal be­smet­tin­gen. Elk jaar op­nieuw zijn er ook een aan­tal sterf­ge­val­len. De op­mars heeft te ma­ken met het ne­ga­tie­ve ima­go van de me­di­ca­tie die je nor­maal ge­zien pre­ven­tief slikt om een be­smet­ting te ver­mij­den. Er be­staan ver­schil­len­de soor­ten, één er­van (La­ri­am) kan nacht­mer­ries en psy­cho­sen ver­oor­za­ken. ‘Daar­door twij­fe­len veel rei­zi­gers om de me­di­ca­tie te ne­men’, zegt pro­fes­sor Ste­ven Cal­lens (UZ Gent). ‘Noch­tans schrij­ven we La­ri­am am­per nog voor en wor­den de an­de­re mid­de­len goed ver­dra­gen.’ Er kan wat mis­se­lijk­heid zijn, of hoofd­pijn. ‘Maar dat weegt niet op te­gen de voor­de­len’, zegt dr. Ula Ma­niew­ski van het In­sti­tuut voor Tro­pi­sche Ge­nees­kun­de in Ant­wer­pen. ‘Ten­slot­te gaat het hier om een do­de­lij­ke ziek­te.’ Ma­la­ria is een in­fec­tie­ziek­te ver­oor­zaakt door een pa­ra­siet die via een mug­gen­beet in de bloed­baan komt. De ern­stig­ste vorm wordt ver­spreid door de pa­ra­siet plas­mo­di­um fal­ci­pa­rum en komt voor in de mees­te Afri­kaan­se lan­den. Na een be­smet­te steek duurt het vaak en­ke­le da­gen voor je ziek wordt, soms lan­ger.

Het be­gint mee­stal ba­naal, zo­als een griep­je. Maar daar­na kan het snel gaan. Uit­zon­der­lijk is de ziek­te do­de­lijk. Op den duur ko­men de her­se­nen zuur­stof te­kort, of fa­len de nie­ren of het hart. (jom)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.