‘Naar Pa­rijs voor de fi­na­le aan­val’

De Standaard - - Buitenland - Cas­seurs,

tra­ject kli­maat­mars Pla­ce de la Na­ti­on

on­der­zoek ge­o­pend te­gen Eric Drou­et, een van de lei­ders van de ge­le hes­jes, we­gens het aan­zet­ten tot een mis­drijf en het or­ga­ni­se­ren van een il­le­ga­le ma­ni­fes­ta­tie. Hij riep in een in­ter­view woens­dag op tot de af­zet­ting van Ma­cron. Op de vraag van een jour­na­list wat de ge­le hes­jes zou­den doen als ze mor­gen aan het Ely­s­ée ar­ri­ve­ren, ant­woord­de Drou­et: ‘Er bin­nen­gaan.’ De 33­ja­ri­ge truc­ker Drou­et ver­an­der­de gis­te­ren het ge­weer van schou­der. Hij riep via zijn Fa­ce­book­pa­gi­na, die 46.000 vol­gers telt, op van­mor­gen van­af 9 uur de ring rond Pa­rijs te blok­ke­ren aan de Por­te Mail­lot. Hij plaatst ook ge­re­geld vi­deo’s waar­op door de gi­lets jau­nes te­keer­gaan wordt te­gen het VN­Mi­gra­tie­p­act, dat Ma­cron maan­dag in Mar­rak­ech zal steu­nen en zou neer­ko­men op de uit­ver­koop van de Fran­se soevereiniteit. Op som­mi­ge Fa­ce­book­pa­gi­na’s van de gi­lets jau­nes gaat het er hard aan toe. ‘Op 8 de­cem­ber 2018, met zijn al­len naar Pa­rijs voor de fi­na­le aan­val’. Een an­der be­richt dat te­rug­keert, is dat Ma­cron niet le­gi­tiem ver­ko­zen zou zijn, om­dat ex­pre­mier Valls in 2016 per de­creet de grond­wet zou heb­ben af­ge­schaft. Ben­ja­min Cau­chy, de lei­der van de ‘gi­lets jau­nes li­bres’ – een groep bin­nen de pro­test­be­we­ging die be­reid is tot over­leg – riep de Fran­sen op niet naar Pa­rijs te ko­men: ‘Het is een val­strik. De re­ge­ring pro­beert ons te doen door­gaan voor wat niet het

ge­val is.’ (bar)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.