Pa­rijs be­reidt zich voor op ge­weld­da­di­ge ont­spo­rin­gen

De Standaard - - Buitenland - AFP

Over heel Frank­rijk wor­den 89.000 or­de­troe­pen in­ge­zet, waar­van 8.000 in Pa­rijs. Vol­gens pers­agent­schap

waar­schu­wen ook de Fran­se in­lich­tin­gen­dien­sten voor in­fil­tra­ties van ra­di­ca­le ele­men­ten. Zij ver­wach­ten een mo­bi­li­sa­tie van ‘ul­tra­recht­se ele­men­ten die dro­men van een re­vo­lu­tie, en ul­tra­link­se ele­men­ten die een op­stand wil­len.’

Op en rond­om de ChampsE­ly­s­ées moe­ten win­ke­liers hun deu­ren ge­slo­ten hou­den en hun vi­tri­nes be­scher­men.

Op de be­lang­rij­ke ver­keers­ as­sen en plei­nen in het stads­cen­trum wordt het ver­keer be­perkt: pla­ce Char­les­de­Gaul­le, Tro­cadé­ro, Con­cor­de, Ma­de­lei­ne.

Bij­na al­le Pa­rij­se mu­sea en bi­bli­o­the­ken hou­den van­daag hun deu­ren ge­slo­ten. On­der an­de­re het Lou­vre, Mu­sée d’Orsay en het Cen­tre Pompi­dou blij­ven dicht.

Van­daag vindt in Pa­rijs ook een mars voor het kli­maat plaats. Maar uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen wordt het par­cours ver­legd, zo­dat kli­maat­be­to­gers niet in de buurt ko­men van ge­le hes­jes.

De voet­bal­wed­strijd tus­sen eer­ste­klas­sers Pa­risSaint­Ger­main en Mont­pel­lier in het Parc des Prin­ces is uit­ge­steld. Ook in de rest van het land gaan ver­schil­len­de voet­bal­wed­strij­den niet door op­dat zo­veel mo­ge­lijk agen­ten kun­nen in­ge­zet wor­den voor de pro­tes­ten.

Ook het Bel­gi­sche mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken raadt in een reis­ad­vies Bel­gen aan om dit week­end niet naar Pa­rijs te rei­zen. Wie toch gaat, mijdt het best de toe­ris­ti­sche trek­pleis­ters en par­keert in een ga­ra­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.