Ver­ras met ge­schie­de­nis on­der de kerst­boom

De Standaard - - Buitenland -

In De Standaard las u de af­ge­lo­pen zes we­ken een se­lec­tie uit de meer dan ne­gen­tig hoofd­stuk­ken die de We­reld­ge­schie­de­nis van Vlaan­de­ren rijk is. Het boek schetst een di­vers en rijk ge­scha­keerd beeld, en toont hoe sterk de in­vloe­den van bui­ten­af on­ze per­soon­lij­ke en col­lec­tie­ve er­va­rin­gen heb­ben be­paald. De ge­laagd­heid en meer­stem­mig­heid van dit boek* zijn het re­sul­taat van de col­lec­tie­ve in­span­ning van een groep emi­nen­te his­to­ri­ci, es­say­is­ten en schrij­vers. De au­teurs her­kau­wen de gro­te fei­ten niet, maar gaan op zoek naar een an­de­re, con­cre­te­re be­na­de­ring van ge­schie­de­nis. Naar wat u niet al­tijd in de ge­schie­de­nis­boe­ken te­rug­vindt. Laat u ver­ras­sen door on­ze ge­schie­de­nis. Met een fik­se kor­ting, al­leen bij De Standaard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.