Tim­mer­mans is niet kans­loos te­gen We­ber

Als de li­be­raal Mark Rut­te hem steunt, maakt de Ne­der­land­se so­ci­aal­de­mo­craat Tim­mer­mans een kans om de vol­gen­de Com­mis­sie­voor­zit­ter te wor­den. Ten kos­te van de Duit­se EVP’er Man­fred We­ber.

De Standaard - - Buitenland - BART BEIRLANT Wordt Frans Tim­mer­mans

BRUS­SEL I De Eu­ro­pe­se so­ci­a­lis­ten hij­sen van­daag op hun con­gres in Lis­sa­bon de Ne­der­lan­der Frans Tim­mer­mans op het schild als hun ‘Spit­zen­kan­di­dat’ voor de Eu­ro­pe­se ver­kie­zin­gen. De hui­di­ge num­mer twee van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie brandt van am­bi­tie om nog één rang op te schui­ven en vol­gend jaar Jean­Clau­de Junc­ker op te vol­gen als voor­zit­ter van de Com­mis­sie.

Ogen­schijn­lijk maakt Tim­mer­mans (57) niet veel kans. Vol­gens re­cen­te ex­tra­po­la­ties van pei­lin­gen blijft de Eu­ro­pe­se Volks­par­tij (EVP) de groot­ste frac­tie met 180 ze­tels, ter­wijl de so­ci­aal­de­mo­cra­ten (S&D) als twee­de groot­ste op 140 ze­tels lan­den. Daar­om ligt Man­fred We­ber als top­kan­di­daat van de EVP in po­le­po­si­ti­on.

Maar als het ver­schil met de EVP tot die 40 ze­tels be­perkt blijft, is het niet uit­ge­slo­ten dat Tim­mer­mans het haalt, is te ho­ren in Brus­sel. En dat heeft veel te ma­ken met de fi­guur van We­ber.

Te rechts en on­er­va­ren

Bin­nen de Eu­ro­pe­se Raad, die vol­gens de re­gels een kan­di­daat moet voor­dra­gen aan het Eu­ro­pees Par­le­ment, is het ani­mo voor de Duit­ser niet groot. Te­gen hem pleit het feit dat hij nooit in zijn po­li­tie­ke car­ri­è­re mi­nis­ter, laat staan re­ge­rings­lei­der was. straks voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie?

‘Rut­te zal Tim­mer­mans dit nooit gun­nen, hij heeft hem ook niet zo graag’

BRON IN BRUS­SEL

So­ci­a­lis­ti­sche en li­be­ra­le lei­ders vin­den dan weer dat hij te zacht is voor de Hon­gaar­se pre­mier Vik­tor Or­ban. Kan­se­lier An­ge­la Mer­kel steunt haar land­ge­noot, maar heeft We­ber nooit be­loofd dat ze voor hem zal vech­ten bin­nen de Eu­ro­pe­se Raad.

En zelfs als hij de klip van de Eu­ro­pe­se Raad rondt, is het niet van­zelf­spre­kend dat hij een meer­der­heid haalt in het Eu­ro­pees Par­le­ment. ‘On­aan­vaard­baar voor ons’, klinkt het bin­nen de S&D­frac­tie. ‘We­ber is niet de bes­te keu­ze die de EVP maak­te.

Het wordt zeer moei­lijk om ie­mand uit het link­se kamp te over­tui­gen voor hem te stem­men’, is te ho­ren bin­nen de Groe­ne frac­tie. ‘Hij is te rechts om een gro­te co­a­li­tie ach­ter zich te kun­nen scha­ren’, luidt het bij de li­be­ra­len.

En dan komt Frans Tim­mer­mans op de prop­pen. ‘Wie blijft er over als het Eu­ro­pees Par­le­ment het been stijf houdt en er­op staat dat de vol­gen­de voor­zit­ter van de Com­mis­sie één van de Spit­zen­kan­di­da­ten is?’

De Ne­der­lan­der dus, die mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken is ge­weest, vlot­jes een zes­tal ta­len spreekt, uit­ste­kend com­mu­ni­ceert én eco­no­misch niet be­paald een link­se rak­ker is. Een cy­ni­cus ook, is te ho­ren als ne­ga­tie­ve com­men­taar. Maar toch: ie­mand die een rui­me meer­der­heid ach­ter zich moet kun­nen scha­ren.

Zijn gro­te zwak­te is dat zijn par­tij, de PvdA, in Ne­der­land in de op­po­si­tie zit. Als het zo­ver komt, moet Tim­mer­mans ho­pen dat de li­be­ra­le Ne­der­land­se mi­nis­ter­pre­si­dent Mark Rut­te zijn co­a­li­tie er­van kan over­tui­gen dat een Eu­ro­pe­se top­po­si­tie voor Ne­der­land voor­gaat op par­tij­po­li­tie­ke over­we­gin­gen. Is dit re­a­lis­tisch? ‘Rut­te zal Tim­mer­mans dit nooit gun­nen, hij heeft hem ook niet zo graag’, is in Brus­sel te ho­ren. Tim­mer­mans’ strijd met Po­len we­gens de on­der­mij­ning van de rechts­staat heeft hem in War­schau en Boed­a­pest niet po­pu­lair ge­maakt.

Op één been

En dan komt Mi­chel Bar­nier, de hui­di­ge Brexit­on­der­han­de­laar, op­da­gen als spreek­woor­de­lij­ke der­de hond die met het been zou kun­nen gaan lo­pen. De Frans­man, die tot de EVP be­hoort, haak­te in sep­tem­ber af als po­ten­ti­ë­le Spit­zen­kan­di­dat om­dat hij de Brexit­on­der­han­de­lin­gen wil­de af­ron­den. Maar hij heeft nooit ge­zegd dat hij een punt gaat zet­ten ach­ter zijn po­li­tie­ke car­ri­è­re.

Bin­nen de EVP­top is te ho­ren dat Bar­nier (67) op één been tot Spit­zen­kan­di­dat was ver­ko­zen als hij in no­vem­ber wél kan­di­daat was ge­weest op het con­gres in Hels­in­ki. Door de ste­vi­ge ma­nier waar­op hij de Brexit­on­der­han­de­lin­gen tot nog toe leid­de, ligt de voor­ma­li­ge Fran­se mi­nis­ter en Eu­ro­com­mis­sa­ris zeer goed bij de Eu­ro­pe­se re­ge­rings­lei­ders. ‘Stel dat zij hem voor­dra­gen, zul­len de pro­Eu­ro­pe­se par­tij­en in het Par­le­ment dan te­gen Bar­nier stem­men?’, zo werpt een Eu­ro­pe­se bron een re­to­ri­sche vraag op.

© bel­ga

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.