Wil­li­am Barr nieu­we mi­nis­ter van Jus­ti­tie?

De Standaard - - Buitenland -

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump heeft vrij­dag aan­ge­kon­digd dat hij Wil­li­am Barr wil voor­dra­gen als de vol­gen­de mi­nis­ter van Jus­ti­tie. Barr zou zo ook de lei­ding krij­gen over het Rus­land­on­der­zoek van spe­ci­aal aan­kla­ger Ro­bert Mu­el­ler. Vol­gens Trump was Barr ‘mijn keu­ze van­af dag één. Het is een ge­wel­di­ge, bril­jan­te man’, zei de pre­si­dent.

In­dien de voor­dracht van Barr wordt goed­ge­keurd door de Se­naat, treedt hij in de voet­spo­ren van Jeff Ses­si­ons, die be­gin no­vem­ber de laan werd uit­ge­stuurd. Maar dat pro­ces kan nog en­ke­le maan­den aan­sle­pen. ‘Ik hoop dat het niet te lang zal du­ren’, zei Trump vrij­dag tij­dens een ont­moe­ting met de pers aan het Wit­te Huis.

De Re­pu­bli­kein­se voor­zit­ter van de com­mis­sie In­lich­tin­gen in de Se­naat, Ri­chard Burr, noemt Barr ‘een uit­ste­ken­de keu­ze’. Maar se­na­to­ren van de De­mo­cra­ti­sche par­tij roe­pen Barr met­een op niet tus­sen­bei­de te ko­men in het on­der­zoek van Mu­el­ler naar ver­meen­de ban­den tus­sen de ver­kie­zings­cam­pag­ne van Trump en Rus­land in 2016.

Mi­nis­ter on­der Bush sr.

Barr ver­klaar­de in no­vem­ber 2017 dat er meer re­de­nen zijn om een on­der­zoek te voe­ren naar Hil­la­ry Clin­ton, Trumps te­gen­kan­di­da­te bij de jong­ste ver­kie­zin­gen dan het Rus­land­on­der­zoek, om­dat ze als mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken e­mails ver­stuur­de va­nop haar pri­vé­ser­ver.

Barr was van 1991 tot 1993 al eens mi­nis­ter van Jus­ti­tie, tij­dens het pre­si­dent­schap van de woens­dag be­gra­ven Ge­or­ge Bush sr. In die hoe­da­nig­heid leid­de hij on­der meer het on­der­zoek naar de Loc­ker­bie­aan­slag, de ter­ro­ris­ti­sche aan­slag op een vlucht van de Ame­ri­kaan­se lucht­vaart­maat­schap­pij Pan Am bo­ven het Schot­se plaats­je Loc­ker­bie.

CNN meld­de gis­te­ren dat Jo­hn Kel­ly een van de ko­men­de da­gen zal op­stap­pen als staf­chef van het Wit­te Huis. (bel­ga, reu­ters)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.