Trump stuurt tv-ster zon­der di­plo­ma­tie­ke er­va­ring naar VN

Trump wil vol­gens drie bron­nen Fox­jour­na­lis­te He­a­ther Nau­ert be­noe­men als nieu­we VN­am­bas­sa­dri­ce.

De Standaard - - Buitenland - Als pre­sen­ta­tri­ce van ‘Fox and Friends’, Trumps fa­vo­rie­te talk­show.

BRUS­SEL I Toen de voor­ma­li­ge Ame­ri­kaan­se VN­am­bas­sa­dri­ce Nic­ky Ha­ley in ok­to­ber op­stap­te, bleef ie­der­een met vra­gen zit­ten. Waar­om ver­trok ze? Ha­ley was een hard­liner die con­ven­ties door­brak, door bij­voor­beeld lan­den af te drei­gen die te­gen de VS stem­den. Maar ze deed wel het schijn­baar on­mo­ge­lij­ke: sa­men­wer­ken met Trump zon­der te ein­di­gen in ver­bit­te­ring en ru­zie (zie ex­bui­ten­land­mi­nis­ter Rex Til­ler­son en vei­lig­heids­ad­vi­seur H.R. McMas­ters).

Nu is er een nieu­we vrouw ge­ von­den die moe­dig ge­noeg is om Trumps bui­ten­lands be­leid in de we­reld te ver­ta­len: He­a­ther Nau­ert (48). Zij zou vol­gens drie goed­in­ge­lich­te bron­nen Trumps voor­keur heb­ben als nieu­we VNam­bas­sa­dri­ce. Nau­ert re­a­geer­de niet op de ge­ruch­ten. Mo­men­teel is ze woord­voer­der bij Bui­ten­land­se Za­ken. Daar­voor werk­te ze als te­le­vi­sie­an­ker bij de recht­ se nieuws­zen­der Fox News. Ze pre­sen­teer­de van­af 2012 Fox and Friends, Trumps fa­vo­rie­te talk­show.

Nau­erts nieu­we job wordt be­schre­ven als één van de moei­lijk­ste ter we­reld. Ze zal moe­ten wa­ ken over de sanc­ties te­gen Noord­Ko­rea, maar ook een koers moe­ten uit­stip­pe­len rond Iran, Rus­land en gro­te te­gen­s­tan­ der Chi­na.

‘Een on­ge­wo­ne keu­ze, aan­ge­zien ze nau­we­lijks di­plo­ma­tie­ke er­va­ring heeft’, mail­de Ri­chard Go­wan (Uni­ted Na­ti­ons Uni­ver­si­ty Cen­ter for Po­li­cy Re­search) naar nieuws­agent­schap Bloom­berg.

Pom­peo en Trump vra­gen zich al lan­ger af of de ‘VN nog wel nut­tig zijn.’ Geen won­der dus dat ze geen in de po­li­tiek ge­pok­te en ge­ma­zel­de top­fi­guur stu­ren naar een in­stel­ling die er voor hen niet meer toe doet. Bu­si­ness In­si­der in­ter­view­de ook ver­schil­len­de di­plo­ma­ten die Nau­ert in­schat­ten als ‘veel te licht voor de job’. ‘Je moet haar hand­je wel heel veel vast­hou­den’, klonk het.

Khas­hog­gi­rel

(de in­va­sie van het door de na­zi’s be­zet­te Frank­rijk in 1944, red.) als be­wijs van de ‘ster­ke re­la­ties tus­sen de VS en Duits­land.’ Op een in­der­haast ge­plan­de trip naar Sau­di­Ara­bië na de moord op jour­na­list Khas­hog­gi liet ze zich stra­lend glim­la­chend fo­to­gra­fe­ren in Riyad. Dat ‘toe­ris­ti­sche’ kiek­je kwam haar op kri­tiek te staan.

Trump zou heel erg on­der de in­druk zijn ge­weest van Nau­erts com­mu­ni­ca­tie op de G20 vo­ri­ge week. Als al­les klopt, zou haar no­mi­na­tie vol­gen­de vrij­dag of­fi­ci­eel wor­den. Zelf gaf ze de cri­sis rond de Ro­hin­gya in Bang­la­desh aan als één van haar per­soon­lij­ke aan­dachts­pun­ten. (gi­na)

Ver­schil­len­de di­plo­ma­ten schat­ten Nau­ert in als ‘veel te licht voor de job’. ‘Je moet haar hand­je wel heel veel vast­hou­den’

© Getty Images

He­a­ther Nau­ert

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.