Paard be­zwijkt aan es­doorn­ver­gif­ti­ging

Het aan­tal paar­den dat dit jaar stierf door es­doorn­ver­gif­ti­ging, ligt met der­tien veel ho­ger dan vo­rig jaar. Dat blijkt uit de op­na­mes van zie­ke paar­den in die­ren­kli­niek De Mo­ret­te in Ter­nat.

De Standaard - - Regio - JORIS HERPOL Zo zien es­doorn­za­den er­uit.

Ra­ni Hiel (15) met haar veu­len Sa­van­na: het over­leef­de de es­doorn­ver­gif­ti­ging niet.

MERCH­T­EM/DILBEEK I ‘Sa­van­na, ons veu­len van ze­ven­tien maan­den oud was er erg aan toe’, ge­tuigt Co­ri­ne Creckillie, moe­der van Ra­ni Hiel (15). ‘Ze stond in een wei­de in Dilbeek en was aan het zwe­ten, had een wit ge­he­mel­te en plas­te zwar­te uri­ne. We wis­ten niet wat er aan de hand was en zijn met haar naar paar­den­kli­niek De Mo­ret­te in Ter­nat ge­re­den. Daar heb­ben ze al­les ge­daan om het dier te red­den, maar ze had een fa­ta­le es­doorn­ver­gif­ti­ging op­ge­lo­pen.’

Tot dan had het ge­zin nog niet van dat ri­si­co ge­hoord. ‘We zijn naar de wei­de ge­re­den, haal­den mer­rie Jos­ke, de moe­der van Sa­van­na, er weg en brach­ten haar

Eer­ste keer

Eric Creckillie: ‘Het was de eer­ste keer dat zo­iets zich voor­deed op die wei­de. Daar staan al der­tig jaar paar­den op. Een es­doorn­ver­gif­ti­ging: dat had­den wij op wei­des waar on­ze paar­den staan, nog nooit mee­ge­maakt.’

De za­den van de es­doorn zijn mak­ke­lijk te her­ken­nen. ‘Dat zijn van die he­li­kop­ter­kes, waar­mee we als kind speel­den’, zegt Eric Creckillie. ‘Die kun­nen heel ver vlie­gen en be­land­den blijk­baar in de wei­de. Zo­wel de mer­rie als het veu­len had er­van ge­ge­ten. Veu­len Sa­van­na stierf, Jos­ke had er min­der van ge­ge­ten en over­leef­de het.’

We waar­schu­wen al­le paar­den­hou­ders: pas op als je es­doorn­za­den ziet: ze zijn do­de­lijk voor paar­den die ze op­eten als ze tus­sen het gras op de wei­de lig­gen. De za­den zijn blijk­baar min­der scha­de­lijk als het vriest, maar dat ge­beur­de dit jaar nog niet.’

Fa­ta­le ziek­te

Bij paar­den­kli­niek De Mo­ret­te in Ter­nat ken­nen ze de es­doorn­ver­gif­ti­ging of aty­pi­sche myo­pa­thie maar al te goed. Het gif, komt voort uit de za­den, de zaai­lin­gen en de bla­de­ren van be­paal­de es­doorns, waar­on­der de ge­wo­ne es­doorn.

‘Aty­pi­sche myo­pa­thie is een zeer ern­sti­ge, vaak fa­ta­le, spier­ziek­te bij paard­ach­ti­gen’, zegt die­ren­arts Caro­li­ne Ri­bon­net. ‘Meer dan 75 pro­cent van de aan­ge­tas­te die­ren sterft aan die aan­doe­ning en dat mee­stal bin­nen drie da­gen na het be­gin van de symp­to­men. Er be­staat voor­lo­pig geen re­me­die.’

Dit jaar kwam in de re­gio zelfs een zwaar boe­ren­paard door om het le­ven. ‘2018 is een zeer toxisch jaar’, zegt Ri­bon­net. ‘In 2017 had­den we één ge­val, dit jaar kre­gen we hier­door al een vijf­tien­tal die­ren in de paar­den­ kli­niek bin­nen. Slechts twee die­ren over­leef­den het, een van hen houdt er blij­ven­de let­sels aan over.’

Boom­spe­ci­a­list

‘Het aan­tal paar­den met es­doorn­ver­gif­ti­ging va­ri­eert sterk van jaar tot jaar, af­han­ke­lijk van de ver­sprei­ding van de za­den. Is er veel wind, en zijn er veel za­den, dan krijg je veel ge­val­len. Het pro­bleem is dat de ge­wo­ne es­doorn ook snel groeit. Het gaat snel van één naar twin­tig bo­men.’

Eric Creckillie wil een boom­spe­ci­a­list in de arm ne­men. ‘Die kan de om­ge­ving van al­le paar­den­wei­des on­der­zoe­ken. Staan er zul­ke bo­men, dan ne­men we maat­re­ge­len. Al­le paar­den zit­ten nu ge­luk­kig vei­lig op stal.’

‘Nooit eer­der maak­ten we zo'n ver­gif­ti­ging bij een van on­ze die­ren mee’

ERIC CRECKILLIE

Ma­ne­ge Steen­berg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.