Ha­ren­aren lus­ten mos­kee voor 1.200 man niet

De Standaard - - Regio -

Na pro­test te­gen de me­ga­ge­van­ge­nis ver­zet­ten de Ha­ren­aren zich te­gen de komst van een me­ga­mos­kee voor 1.200 per­so­nen. ‘We wil­len niet de vuil­nis­bak van Brussel zijn.’

Don­der­dag­avond ver­za­mel­den tien­tal­len buurt­be­wo­ners in ca­fé In De Poort. ‘Ik was op 9 sep­tem­ber zelf uit­ge­no­digd op een ver­ga­de­ring door de ini­ti­a­tief­ne­mers, sa­men met heel wat an­de­re mos­lims’, ver­telt een in­wo­ner, die lie­ver ano­niem blijft. ‘Ook bur­ge­mees­ter Phi­lip­pe Clo­se (PS) was daar aan­we­zig. Veel mos­lims in Ha­ren zijn voor een gro­te mos­kee in Ha­ren, maar er zijn er ook ­ zo­als ik­zelf ­ die een nieu­we mos­kee niet no­dig vin­den.’

‘Nie­mand heeft hier om zo'n pro­ject ge­vraagd, en toch zijn de plan­nen al op­ge­maakt’, zegt gods­dienst­le­ra­res Dominique Mai­res­se. ‘We kun­nen be­ter on­ze kerk ook open­stel­len voor de mos­lims. Ha­ren­aren heb­ben wel een nieuw sport­cen­trum, op­vang­te­huis, nieu­we scho­len en be­te­re ont­slui­ting met het open­baar ver­voer no­dig.’

Bur­ge­mees­ter Clo­se was niet be­reik­baar voor een re­ac­tie. (amg)

© jhp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.