Duur­de­re Pri­or­ze­gel ga­ran­deert geen snel­le le­ve­ring

Is uw brief snel­ler ter plaat­se met een duur­de­re Prior­post­ze­gel? Of kan u net zo goed een ge­wo­ne ‘Non Pri­or’ kle­ven? De Stan­daard drop­te hon­derd brie­ven in de ro­de brie­ven­bus en wacht­te in span­ning af.

De Standaard - - Vooran - DRIES DE SMET

BRUSSEL I Voor de lach van ko­ning Fi­lip hoeft u het niet te doen. Want ook op de gloed­nieu­we Pri­or­post­ze­gel wei­gert de vorst u breed toe te la­chen. Maar is hij snel­ler?

Sinds 1 ja­nu­a­ri brengt Bpost een Pri­or­ze­gel aan de man. Die ga­ran­deert dat een brief de vol­gen­de dag al toe­komt. Die be­lof­te is niet nieuw. Bpost doet ze al ja­ren. Maar nu vraagt het post­be­drijf daar dus meer geld voor.

De ou­de post­ze­gels wor­den voort­aan als ‘Non Pri­or’ ver­kocht, en boe­ten mo­ge­lijk aan snel­heid in: een brief be­landt na maxi­maal drie da­gen bij de be­stem­me­ling. Voor de ‘Non Pri­or’­ze­gel be­taalt een ver­zen­der 0,95 eu­ro. De Pri­or­ze­gel kost 1 eu­ro, of vijf cent meer.

Is de Pri­or­post­ze­gel zijn meer­prijs waard? Om dat na te gaan drop­te De Stan­daard op maan­dag en dins­dag hon­derd brie­ven in tien ro­de brie­ven­bus­sen. Be­stem­ming: tien adres­sen, ver­spreid over Vlaan­de­ren en Brussel. Het gros van de brie­ven was leeg, een en­ke­le brief be­vat­te la­te nieuw­jaars­wen­sen.

Op de helft van de brie­ven kleef­den we een Pri­or­post­ze­gel, op de an­de­re helft een Non Pri­or. Ver­vol­gens wacht­ten we in

‘Non Pri­or dient om pie­ken op te van­gen: die brie­ven wor­den in­dien no­dig apart ge­hou­den’

BAR­BA­RA VAN SPEY­BROECK Woord­voer­ster Bpost

span­ning het re­sul­taat van de da­ge­lijk­se post­ron­de af.

Wat blijkt? 84 pro­cent van de brie­ven met een Pri­or­ze­gel kwam een dag la­ter op de be­stem­ming aan. Na twee da­gen was dat 94 pro­cent. Bij de brie­ven met een Non Pri­or­ze­gel zat 72 pro­cent een dag la­ter in de bus. Na twee da­gen was dat 92 pro­cent. Op­mer­ke­lijk is dat drie brie­ven (één Pri­or, twee Non Pri­or) na drie da­gen nog steeds hun be­stem­ming niet had­den be­reikt.

Het ex­pe­ri­ment leert dat de ver­schil­len tus­sen de snel­le en de tra­ge post­ze­gel eer­der klein zijn. Ze zijn sta­tis­tisch niet sig­ni­fi­cant. Bij de brie­ven die op maan­dag ver­zon­den wer­den, was er bo­ven­dien he­le­maal geen ver­schil. Ook bij het kwart brie­ven dat op de­zelf­de dag exact het­zelf­de tra­ject af­leg­de, was er nau­we­lijks ver­schil.

Bpost voer­de een snel­le en een tra­ge post­ze­gel in, on­der meer ‘om een con­stan­te kwa­li­teit van de dienst­ver­le­ning te ga­ran­de­ren’. De Non Pri­or­ze­gel laat im­mers toe om uit­zon­der­lijk ho­ge post­vo­lu­mes te sprei­den en on­ver­wach­te in­ci­den­ten, zo­als een tech­ni­sche pan­ne, op te van­gen.

Het ver­baast Bpost­woord­voer­ster Bar­ba­ra Van Spey­broeck niet dat de ver­schil­len klein zijn. ‘Non Pri­or be­te­kent dat de brief tot drie werk­da­gen la­ter aan­komt. Maar het kan net zo goed na één werk­dag. Non Pri­or dient om pie­ken op te van­gen: die brie­ven wor­den in­dien no­dig apart ge­hou­den. In een lu­we pos­ta­le pe­ri­o­de zon­der on­ver­wacht in­ci­dent is dat niet no­dig.’

Geen ster­ke ga­ran­tie

Wat Bpost niet aan­haalt als re­den voor de nieu­we post­ze­gel, is: meer in­kom­sten ge­ne­re­ren. Met de twee post­ze­gels past het be­drijf een stra­te­gie van prijs­dis­cri­mi­ na­tie toe. Daar­bij wordt aan die­ge­nen die be­reid zijn om meer te be­ta­len, een ho­ge­re prijs ge­vraagd. Die stra­te­gie werkt al­leen als zij voor die ho­ge­re prijs een be­te­re dienst­ver­le­ning krij­gen – of in het on­ge­wis­se blij­ven.

Zul­len brief­schrij­vers, ge­zien de klei­ne ver­schil­len, be­reid zijn om meer te be­ta­len voor een Pri­or­ze­gel? ‘Dat is een vraag voor de klant. Wie dag­ze­ker wil zijn, koopt best een Pri­or’, zegt Van Spey­broeck.

Een ij­zer­ster­ke ga­ran­tie blijkt de Pri­or­ze­gel ech­ter niet. 16 pro­cent van de brie­ven in ons ex­pe­ri­ment deed er dus lan­ger dan één dag over. Toen Ra­dio 2 in de­cem­ber – vóór de in­voe­ring van de Pri­or­ze­gel – een ge­lijk­aar­dig ex­pe­ri­ment deed, lag dat cij­fer op 19 pro­cent.

Maar vol­gens Bpost zijn de ei­gen stipt­heids­cij­fers veel be­ter. ‘We ver­stu­ren da­ge­lijks 8,1 mil­joen brie­ven. Tus­sen ja­nu­a­ri en ok­to­ber 2018 kwam 95 pro­cent van de brie­ven de vol­gen­de dag al aan’, zegt Van Spey­broeck. ‘Het nieu­we sor­teer­cen­trum in Brussel heeft de stipt­heid ver­be­terd door­dat pak­jes en brie­ven er ge­schei­den wor­den.’

Bpost heeft nog geen zicht hoe groot de ap­pe­tijt voor de nieu­we Pri­or­ze­gel is. Er zijn nog geen ver­koop­cij­fers be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.