DE JEUGD VAN TE­GEN­WOOR­DIG

De Standaard - - Vooraan - BART STURTEWAGEN

De af­ge­lo­pen week bood een boei­end in­zicht in de aan­ko­men­de po­li­tie­ke ge­ne­ra­tie. Een twin­ti­ger, die zich eer­der had op­ge­steld als een on­af­han­ke­lijk agi­ta­tor te­gen wat hij ge­maks­hal­ve ‘de er­fe­nis van mei ’68’ noem­de, koos bij de eer­ste ge­le­gen­heid voor de ver­lok­king van de par­tij­po­li­tiek die hij eer­der als ‘rot’ had ver­wor­pen. Te­ge­lijk dook uit het niets een tie­ner op die een paar dui­zend leef­tijds­ge­no­ten over­tuig­de om een na­mid­dag te spij­be­len en in Brussel te be­to­gen voor een ver­ant­woor­de­lij­ke kli­maat­po­li­tiek.

Eens te meer blijkt ‘de jeugd van te­gen­woor­dig’ niet voor een gat te van­gen. Zo­wel be­re­ke­ning als kin­der­lij­ke na­ï­vi­teit maakt deel uit van het pa­let. In ie­der ge­val zijn ze kin­de­ren van hun tijd. De enen han­te­ren met zwier de so­ci­a­le me­dia om po­la­ri­se­ren­de tek­sten en beel­den te ver­sprei­den. De an­de­ren da­gen, bin­nen hun leef­we­reld, ‘het sys­teem’ uit door de re­gels over spij­be­len be­wust te over­tre­den: ‘An­ders krijgt on­ze ac­tie geen me­di­aaan­dacht.’

Het is aan­doen­lijk om te zien hoe on­wen­nig het on­der­wijs reageert op dit ver­schijn­sel van as­ser­tie­ve vrije me­nings­ui­ting. Toen Dries Van Lan­gen­ho­ve en zijn stu­den­ten­club Schild & Vrien­den in de kij­ker lie­pen met aan­ge­bran­de me­mes op het in­ter­net, sloeg de rec­tor van zijn uni­ver­si­teit hem in de ban, niet al­leen als deel­ne­mer aan het be­stuur van de in­stel­ling, maar ook als stu­dent. Dat laatste was dui­de­lijk een stap te ver. Toen de uit­schui­ver werd her­roe­pen, was zijn ima­go als slacht­of­fer van het wel­den­ken­de es­ta­blish­ment ge­maakt en de aan­zet voor zijn po­li­tie­ke car­ri­è­re ge­ge­ven.

Ook ve­le school­di­rec­ties wis­ten de­ze week niet goed hoe ze moesten om­gaan met hun ide­a­lis­ti­sche spij­be­laars. Het re­gle­ment is im­mers het re­gle­ment. Er is de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de vei­lig­heid en er zijn de leer­plan­nen en eind­ter­men. Bo­ven­dien: be­to­gen kan toch ook op woens­dag­na­mid­dag? He­le­maal ver­ve­lend wordt het voor de school­lei­ding als hoog­op­ge­lei­de ou­ders, zich hun ei­gen woe­li­ge jeugd her­in­ne­rend, vin­den dat hun kli­maat­be­wus­te kin­de­ren steun ver­die­nen in hun ro­man­ti­sche idee­ën over po­li­tiek en­ga­ge­ment. Wie is er ei­gen­lijk de baas op school?

Het leer­mo­ment van de week is: de­ze jon­ge­ren be­sef­fen heel goed dat ze met hun ac­tie de sub­ver­sie op­zoe­ken. Ze ken­nen de ge­vol­gen en zijn be­reid ze te aan­vaar­den. Ze voe­len aan dat er geen winst is zon­der pijn. Dat ge­tuigt van meer ma­tu­ri­teit en we­reld­wijs­heid dan voor­gaan­de ge­ne­ra­ties op hun leef­tijd pleeg­den te heb­ben. Hoe ze daar­mee om­gaan, zal het po­li­tie­ke kli­maat de ko­men­de de­cen­nia be­pa­len. Wen er maar aan.

De­ze jon­ge­ren be­sef­fen dat ze de sub­ver­sie op­zoe­ken en aan­vaar­den de ge­vol­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.