Jong, on­ge­rust en vaak on­be­gre­pen

Kli­maat­ac­ti­vis­te Anu­na De We­ver (17) vindt niet dat haar punt is ge­maakt. Dus trekt ze don­der­dag weer de straat op. ‘Ho­pe­lijk zijn we met nog meer.’

De Standaard - - Vooraan - MART­HE SAELENS

BRUSSEL I En of ze blij is ... ‘Ik ben enorm te­vre­den! 4.000 jon­ge­ren die be­to­gen, dat is het ul­tie­me sig­naal dat we no­dig had­den. Ik ben hen al­len zo dank­baar. Dit toont hoe­veel men­sen de kli­maat­zaak aan­be­langt.’

Eén dag na­dat dui­zen­den scho­lie­ren naar Brussel wa­ren af­ge­zakt om er van de re­ge­ring meer daad­kracht te ei­sen voor het kli­maat, zat Anu­na De We­ver (17) weer ge­woon op de school­ban­ken. Sa­men met Ky­ra Gan­tois (19) is ze het ge­zicht van een jon­ge, on­ge­rus­te ge­ne­ra­tie, een ge­ne­ra­tie die van vol­was­se­nen soms sma­lend en cy­nisch het ver­wijt krijgt zelf een van de groot­ste ver­vui­lers te zijn.

Hoe ze het mo­men­tum hoopt vast te hou­den? ‘Door vol­gen­de don­der­dag op­nieuw de straat op te trek­ken’, zegt De We­ver. ‘Ho­pe­lijk zijn we dan met nog meer. Veel men­sen den­ken dat, nu we zo mas­saal heb­ben ge­pro­tes­teerd, “dit wel vol­staat voor en­ke­le maan­den”. Maar het is net het mo­ment om door te du­wen.’

Haar ou­ders steu­nen haar in haar en­ga­ge­ment – ‘Ze zijn zo­als mij: heel ac­ti­vis­tisch’ – maar niet el­ke vol­was­se­ne reageert en­thou­si­ast. ‘De cy­ni­sche re­ac­ties pro­beer ik niet te le­zen. Dat po­li­ti­ci nu open­staan voor een ge­sprek (zo­wel Vlaams mi­nis­ter van Ener­gie Ly­dia Pee­ters als fe­de­raal mi­nis­ter van Ener­gie Ma­rie Chris­ti­ne Mar­g­hem gaf vrij­dag aan te wil­len over­leg­gen, red.), be­wijst dat we al een sta­te­ment heb­ben ge­maakt. Maar ons doel is ver van be­reikt. Bel­gië moet drin­gend meer ini­ti­a­tief ne­men op kli­maat­vlak. Ik ben geen kli­maat­ex­pert en wil even­min mee­schrij­ven aan het be­leid. Dat is niet mijn job. On­ze bood­schap moet ge­woon wor­den ge­hoord.’

Bur­ger­lij­ke on­ge­hoor­zaam­heid

De spij­be­len­de scho­lie­ren lei­den bij di­rec­ties tot kop­zor­gen. Want hun leer­lin­gen strij­den dan wel voor een goe­de zaak, te­ge­lijk mis­sen ze door te pro­tes­te­ren tij­dens de school­uren be­lang­rij­ke leer­stof. ‘De leer­lin­gen moe­ten zich be­wust zijn van wel­ke ri­si­co’s ze ne­men’, zegt Jes­sie Fey­nen, de di­rec­teur van het Athe­ne­um in Mort­sel, waar Anu­na De We­ver school loopt. ‘Als ze spij­be­len, moe­ten ze bij­voor­beeld zelf­stan­dig leer­stof in­ha­len. On­wet­ti­ge af­we­zig­heid kan niet blij­ven du­ren. We moe­ten er­over wa­ken dat het school­werk niet in het ge­drang komt. We zijn be­zorgd dat de leer­lin­gen de eind­meet niet ha­len.’

Jan Maddens, di­rec­teur van het Ant­werp­se Pi­us X­In­sti­tuut, ziet in de spij­be­len­de scho­lie­ren een vorm van bur­ger­lij­ke on­ge­hoor­zaam­heid. Hij zag don­der­dag on­

‘Veel men­sen den­ken dat “dit wel vol­staat voor en­ke­le maan­den”. Maar het is net het mo­ment om door te du­wen’ ANU­NA DE WE­VER Kli­maat­ac­ti­vis­te

‘Het blijft spij­be­len. We kun­nen dat toch on­mo­ge­lijk aan­moe­di­gen?’

JAN MADDENS

Di­rec­teur Pi­us X­In­sti­tuut Ant­wer­pen

Dui­zen­den scho­lie­ren daag­den don­der­dag in Brussel op. ‘Ou­ders moe­ten be­grij­pen dat dit ook Anu­na De We­ver: ‘We moe­ten wor­den ge­hoord.’ is.’

ge­veer een vier­de van zijn der­de graad rich­ting Brussel ver­trek­ken. ‘Het blijft spij­be­len’, zegt Maddens. ‘We kun­nen dat toch on­mo­ge­lijk aan­moe­di­gen? We zul­len met de leer­lin­gen in ge­sprek gaan.’

Waar­om de leer­lin­gen tij­dens de les­uren en niet op een woens­dag­na­mid­dag of in het week­end be­to­gen? Sim­pel, zegt De We­ver: ‘Als we de­ze ac­tie tij­dens de mid­dag­pau­ze of in het week­end zou­den or­ga­ni­se­ren, krij­gen we nau­we­lijks aan­dacht. Ons eni­ge druk­kings­mid­del is de school.’ Ook voor de kri­tiek van men­sen als eco­noom Geert Noels, die don­der­dag een fo­to van een ver­la­ten fes­ti­val­cam­ping vol af­val en ach­ter­ge­la­ten tent­jes post­te met de hashtag #Bros­sen­voor­het­kli­maat, heeft ze be­grip. ‘Hij heeft ge­lijk’, zegt De We­ver. ‘Veel jon­ge­ren doen dat nog al­tijd. Maar net daar­om plei­ten we voor een men­ta­li­teits­wij­zi­ging, bij vol­was­se­nen én jon­ge­ren. Ik­zelf kan ook nog veel doen voor het kli­maat. En toch zijn we niet hy­po­criet.’

‘Het feit dat meer dan 70.000 men­sen deel­na­men aan Claim The Cli­ma­te en dat Bel­gië dan nog wei­gert een ver­kla­ring met am­bi­ti­eu­ze­re kli­maat­doel­stel­lin­gen te on­der­te­ke­nen, is niet nor­maal. Je hoeft he­le­maal geen kli­maat­ex­pert te zijn om dat in te zien. Som­mi­ge vol­was­se­nen den­ken “laat ze maar doen, die jon­ge­ren”, maar we zijn niet zo­maar jon­ge­ren. We zijn een he­le ge­ne­ra­tie!’

Zo­als de ja­ren 70

Vol­gens Pa­o­lo Van Dom­me­len (17) heb­ben ‘ou­de­re men­sen een con­ser­va­tie­ve­re kijk’. De scho­lier is trek­ker van Ge­ne­ra­ti­on Z, de eco­groep op de Eu­ro­pe­se school II in Wo­lu­we, maar was don­der­dag niet aan­we­zig. ‘Ik had een exa­men, an­ders was ik er wel ge­weest. Ou­ders wil­len dat hun zo­nen en doch­ters het­zelf­de on­der­wijs krij­gen als zij, maar be­grij­pen niet dat de we­reld zo snel ver­an­dert. En dat we wel móé­ten pro­tes­te­ren. Het is een deel van het le­ven. In de ja­ren ze­ven­tig had je ook stu­den­ten­pro­tes­ten. Die heb­ben toen veel in gang ge­zet. Ou­ders moe­ten be­grij­pen dat dit ook een mo­ment van ver­an­de­ring is. Ze moe­ten hun kin­de­ren toe­la­ten om te pro­tes­te­ren. Ik be­grijp dat ze zo re­a­ge­ren, maar dit zijn an­de­re tij­den. De pro­tes­ten zijn no­dig om im­pact te heb­ben. An­ders luis­te­ren de po­li­ti­ci niet.’

© Kri­s­tof Vadino

een mo­ment van ver­an­de­ring

© Wim Kem­pe­naers

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.