‘Na­tuur­lijk zou­den wij lie­ver min­der drugs on­der­schep­pen’

Meer pro­duc­tie in Zuid­Ame­ri­ka en meer con­tro­les in Ant­wer­pen leid­den tot een on­ge­zie­ne drugs­vangst in de ha­ven. ‘Dit is goed én geen goed nieuws.’

De Standaard - - Binnenland - JEF POPPELMONDE

ANT­WER­PEN I Ruim 50 ton co­ca­ï­ne, met een straat­waar­de van 2,5 mil­jard eu­ro. Nooit eer­der on­der­schep­te de dou­a­ne zo’n gro­te hoe­veel­heid drugs in de Ant­werp­se ha­ven als vo­rig jaar. Het gaat om een ver­tien­vou­di­ging in vijf jaar tijd. Ook de mas­sa’s ma­ri­hu­a­na en he­ro­ï­ne gin­gen spec­ta­cu­lair om­hoog (zie gra­fiek). De con­clu­sie van kers­vers mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Alexan­der De Croo (Open VLD): het was een top­jaar. ‘Ik mag jul­lie dit goe­de nieuws bren­gen, maar het is de ver­dien­ste van al­le men­sen die hier aan de slag zijn’, zei hij vrij­dag.

Maar is er wel re­den tot jui­chen? Met de­ze cij­fers ver­ste­vigt Bel­gië zijn po­si­tie als be­lang­rijk­ste in­voer­land voor co­ca­ï­ne in Eu­ro­pa, na­dat het vo­rig jaar Span­je had ont­troond als land waar de mees­te co­ca­ï­ne in be­slag wordt ge­no­men.

Er zijn twee be­lang­rij­ke ver­kla­rin­gen voor de for­se toe­na­me. Al­ler­eerst – en dat is met­een de re­den waar­om mi­nis­ter De Croo en de top van de dou­a­ne zo te­vre­den zijn – is ze het ge­volg van een ver­ster­king van de dou­a­ne en de con­tro­les. ‘Het “co­re team” van dou­a­niers die zich spe­ci­fiek op drugs toe­leg­gen, is vo­rig jaar in om­vang ver­dub­beld van tien naar twin­tig men­sen’, zegt ad­mi­ni­stra­teur­ge­ne­raal van de dou­a­ne Kris­ti­an Van­der­wae­ren.

De dou­a­ne kocht ook een twee­de backs­cat­ter aan: een toe­stel dat de in­houd van con­tai­ners met rönt­gen­stra­len con­tro­leert, sim­pel­weg door langs hen heen te rij­den. Toch kun­nen nog lang niet al­le con­tai­ners aan con­tro­le on­der­wor­pen wor­den en blijft het een zaak van steek­proe­ven, we­l­is­waar ge­com­bi­neerd met gron­di­ge ri­si­co­ana­ly­ses.

‘Om een af­schrik­ef­fect te be­ko­men, is een nog veel gro­te­re ef­fi­ci­ën­tie­slag no­dig’ KRIS­TI­AN VAN­DER­WAE­REN Ad­mi­ni­stra­teur­ge­ne­raal

Dou­a­ne en Ac­cijn­zen

Drugs­tsuna­mi

Maar er is een twee­de, ze­ker zo be­lang­rij­ke ver­kla­ring voor de cij­fers, en die stemt min­der hoop­vol. ‘Dit is zo­wel goed als geen goed nieuws’, zegt Van­der­wae­ren. ‘We moe­ten daar niet on­no­zel over doen: wij on­der­schep­pen meer drugs, om­dat er meer drugs ge­pro­du­ceerd wor­den.’

Met stip op de eer­ste plaats als bron­land van co­ca­ï­ne in Ant­wer­pen staat Co­lom­bia – ge­volgd door an­de­re Zuid­Ame­ri­kaan­se lan­den als Bra­zi­lië en Ecu­a­dor. Vol­gens de schat­tin­gen van het Ame­ri­kaan­se Of­fi­ce of na­ti­o­nal drug control po­li­cy, dat on­der het Wit­te Huis valt, is het aan­tal hec­ta­ren met co­caplan­ten in Co­lom­bia in 2017 ge­ste­gen van 188.000 naar 209.000. Dat le­vert een ‘pro­duc­tie­po­ten­ti­eel’ op van 921 ton co­ca­ï­ne: goed voor een ver­vier­vou­di­ging in vijf jaar tijd.

Om de pro­duc­tie van de co­ca­ï­ne ook bij de bron aan te pak­ken, is de Belgische dou­a­ne be­trok­ken in pro­jec­ten met de Ame­ri­kaan­se over­heid, zo­als de Drug En­for­ce­ment Ad­mi­ni­stra­ti­on (DEA). Die sa­men­wer­king zou op kor­te ter­mijn ver­der uit­ge­breid wor­den, valt bij de dou­a­ne te ho­ren. Het is vol­gens som­mi­gen de eni­ge weg ‘om van de­ze “drugs­tsuna­mi” ver­lost te ra­ken’.

Daar­naast werkt de dou­a­ne in het ka­der van het ‘Stroom­plan’ sa­men met po­li­tie en par­ket om de drugs­net­wer­ken ook in ei­gen land op te rol­len. Die lie­ten zich vo­rig jaar op­mer­ken door een on­rust­wek­ken­de toe­na­me van het aan­tal ge­weld­da­den, zo­als brand­stich­tin­gen en ont­voe­rin­gen.

Af­schrik­ef­fect

On­danks de hoe­ra­be­rich­ten over de toe­na­me in de drugs­vangst, ‘zou­den wij na­tuur­lijk lie­ver min­der drugs on­der­schep­pen’, zegt ad­mi­ni­stra­teur­ge­ne­raal Van­der­wae­ren. Ten­min­ste: als dat be­te­kent dat er ook min­der drugs in de Ant­werp­se ha­ven bin­nen­ko­men. ‘Maar daar zijn we nog ver van­af. Om een af­schrik­ef­fect te be­ko­men, is een nog veel gro­te­re ef­fi­ci­ën­tie­slag no­dig. Wij wer­ken hier el­ke dag aan. We doen ook maar ons best.’

Een vracht­wa­gen rijdt door een scan­ner, die speurt naar drugs. © Dirk Waem/belga

© belga

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.