Werk­ge­ver mag po­si­tief dis­cri­mi­ne­ren

Met de po­si­tie­ve dis­cri­mi­na­tie wordt een stuk­je ar­beids­deal re­a­li­teit. De min­der­heids­re­ge­ring heeft een lijst met 25 maat­re­ge­len die ze door het par­le­ment wil ja­gen. De N­VA heeft de sleu­tel in han­den.

De Standaard - - Politiek - CHRISTOF VANSCHOUBROEK

BRUSSEL I Het is niet om­dat de min­der­heids­re­ge­ring in lo­pen­de za­ken is, dat er he­le­maal niks meer be­slist kan wor­den. Ze keur­de vrij­dag een ko­nink­lijk be­sluit goed dat ‘po­si­tie­ve ac­ties’ door be­drij­ven een wet­te­lij­ke ba­sis geeft. Dat kon ze zelf om­dat ze zich daar in vol­le be­voegd­heid eer­der al over boog. Be­drij­ven krij­gen daar­door de kans om ac­ties te on­der­ne­men om vrou­wen, ouderen en men­sen met een han­di­cap of met een mi­gra­tie­ach­ter­grond on­der strik­te voor­waar­den een duw­tje in de rug te ge­ven zon­der be­schul­digd te wor­den van dis­cri­mi­na­tie. Zo kan een be­drijf bij­voor­beeld sta­ge­plaat­sen voor­be­hou­den voor per­so­nen met een han­di­cap.

Daar­mee kan één – we­l­is­waar klei­ne­re – maat­re­gel van de ar­beids­deal in wer­king tre­den. Be­lang­rij­ker bij­voor­beeld is het wets­ont­werp dat in­ge­diend is in de Ka­mer en waar­mee uit­voe­ring ge­ge­ven moet wor­den aan de fis­ca­le maat­re­ge­len. Het gaat dan bij­voor­beeld over de fis­ca­le vrij­stel­ling van ge­wes­te­lij­ke op­lei­dings­pre­mies. Maar het sluit­stuk blijft nog al­tijd de de­gres­si­vi­teit van de werk­loos­heids­uit­ke­rin­gen. Ver­wacht wordt dat mi­nis­ter van Werk Kris Pee­ters (CD&V) vol­gen­de week zijn voor­stel op de re­ge­rings­ta­fel legt. On­der­tus­sen heeft de N­VA al een ei­gen wets­voor­stel in­ge­diend. Een voor­stel dat door CD&V als ‘in­bu­va­ble’ be­stem­peld wordt. Het zal dus niet ge­mak­ke­lijk zijn om die hor­de te ne­men.

Niet al­leen de ker­sen

De tijd dringt noch­tans. Re­ke­ning hou­dend met de paas­va­kan­tie, zal het par­le­ment wel­licht nog écht wer­ken tot be­gin april. De re­ge­ring heeft noch­tans de am­bi­tie om de wets­ont­wer­pen die voor de val van de re­ge­ring nog in­ge­diend wer­den, ge­stemd te krij­gen. Ze kijkt daar­voor in eer­ste in­stan­tie naar steun van de voor­ma­li­ge co­a­li­tie­part­ner N­VA. ‘We wil­len graag af­ma­ken wat we mee goed­ge­keurd heb­ben’, zegt N­VA­Ka­mer­lid Jan Spoo­ren. ‘Maar voor cher­ry pic­king pas­sen we. Zo maakt de de­gres­si­vi­teit van de werk­loos­heids­uit­ke­rin­gen voor ons in­te­graal deel uit van de ar­beids­deal.’

De re­ge­ring han­teert een lijst van zo’n 25 ont­wer­pen, met daar­in ook klei­ne­re maat­re­ge­len, die ze nog graag ge­re­a­li­seerd wil zien. Het gaat dan bij­voor­beeld over het mo­bi­li­teits­bud­get, maar ook over de her­vor­ming van het ven­noot­schaps­recht of de in­voe­ring van de mi­ni­ma­le dienst­ver­le­ning in de ge­van­ge­nis­sen. Daar­naast is er nog een lan­ge lijst van ont­wer­pen waar­over de ge­val­len re­ge­ring al een ak­koord had, maar die nog niet neer­ge­legd wa­ren in het par­le­ment, voor de val.

Pre­mier Char­les Mi­chel (MR) zat gis­te­ren­na­mid­dag sa­men met Ka­mer­voor­zit­ter Sieg­fried Brac­ke (N­VA) om de tem­pe­ra­tuur te me­ten. Brac­ke had vo­ri­ge week een bi­la­te­raal ge­sprek met al­le frac­ties over de ver­de­re wer­king van het par­le­ment, de ko­men­de maan­den. Dat moet de­ze week tot dui­de­lij­ke af­spra­ken lei­den. ‘We wil­len graag af­ma­ken wat we mee goed­ge­keurd heb­ben.’

‘De de­gres­si­vi­teit van de werk­loos­heids­uit­ke­rin­gen maakt in­te­graal deel uit van de ar­beids­deal’ JAN SPOO­REN

N­VA­Ka­mer­lid

© BELGA

Jan Spoo­ren:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.