‘Je kan je ei­gen we­reld cu­re­ren’

De Standaard - - Binnenland -

‘Als ik na de ge­boor­te van mijn eer­ste kind geen in­ter­net ge­had had, was ik heel een­zaam ge­weest. Ik had een trau­ma­ti­sche be­val­ling, ge­volgd door een moei­lij­ke tijd. Het in­ter­net bleek ver­ge­vings­ge­zin­der voor mij dan de bui­ten­we­reld. Na de be­val­ling ver­wach­ten de men­sen in je di­rec­te om­ge­ving toch voor­al dat je blij bent.’

‘On­li­ne vond ik wél ver­ha­len van men­sen die het ook moei­lijk had­den met hun jon­ge ou­der­schap, en kon ik mijn ver­haal doen zon­der dat er druk was om me zo snel mo­ge­lijk be­ter te voe­len. Ik ben toen over mijn er­va­rin­gen be­gin­nen te te­ke­nen op een blog die ik Le Coeur à Marée Bas­se noem­de, en toon­de mijn te­ke­nin­gen ook op Fa­cebook en In­st­agram. Ik heb zo­veel in­te­res­san­te mails ge­kre­gen van men­sen die iets soort­ge­lijks had­den mee­ge­maakt. Dat had ik no­dig, dat an­de­ren zeg­den: ik her­ken jouw si­tu­a­tie.’

‘Jong ou­der­schap is een uni­ver­se­le er­va­ring en toch moet ie­der­een het gro­ten­deels maar zelf uit­vin­den. Daar­over zou zo­veel meer uit­ge­wis­seld kun­nen wor­den, en ik denk dat een plat­form als In­st­agram daar nog veel voor kan be­te­ke­nen. Ook voor an­de­re er­va­rin­gen waar veel men­sen in ver­lo­ren lo­pen, zo­als borst­kan­ker of de me­no­pau­ze.’

‘Los daar­van is In­st­agram han­dig voor mijn werk. Ik do­ceer aan de uni­ver­si­teit van Lou­vain­la­Neu­ve en doe er on­der­zoek naar de cul­tuur­ge­schie­de­nis van de ver­los­kun­de. Op In­st­agram volg ik in­te­res­san­te ge­boor­te­wer­kers in on­der meer de VS. Vroe­ger moest je naar con­gres­sen vlie­gen om zul­ke con­tac­ten te leg­gen.’

‘Het in­te­res­san­te is dat je je In­st­agram­we­reld kunt cu­re­ren: uit een enor­me hoe­veel­heid kun je die men­sen kie­zen die je in­spi­re­ren. De di­ver­si­teit is veel gro­ter dan in de main­stream me­dia, waar­in ver­ha­len van jon­ge moe­ders bij­voor­beeld maar be­perkt aan bod ko­men. Maar je moet het wel le­ren naar je hand te zet­ten. Ik pie­ker er wel­eens over hoe ik mijn kin­de­ren kan voor­be­rei­den op de pro­fi­le­rings­drang van so­ci­a­le me­dia. Maar bo­ven­al hoop ik dat ze, als ze zich ooit een­zaam voe­len, zul­len we­ten dat ze via hun te­le­foon men­sen kun­nen vin­den die hen be­grij­pen. En dat ze op die ma­nier hun ei­gen stem kun­nen ont­wik­ke­len.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.