Chauf­feur die ‘geel hes­je’ doodreed, op­ge­pakt

De Standaard - - Vooraan - VAN ON­ZE RE­DAC­TEURS MARK EECKHAUT CEDRIC LAGAST

Het ge­rech­te­lijk onderzoek moet de juis­te toe­dracht dui­de­lijk ma­ken van de dood van een ‘geel hes­je’ bij een blok­ka­de van de E25.

De over­le­den Ro­ger Bor­lez (50), uit Liers (Her­stal), werk­te als vuil­nis­op­ha­ler bij In­tra­del, de in­ter­com­mu­na­le die in het Luik­se ver­ant­woor­de­lijk is voor de op­ha­ling van het huis­vuil. Sinds het be­gin van de ac­ties van de ‘ge­le hes­jes’ in Frankrijk, was Bor­lez be­trok­ken bij de ac­ties in ons land. In de Frans­ta­li­ge me­dia be­schrij­ven vrien­den en fa­mi­lie hem af als een man ‘met een groot recht­vaar­dig­heids­ge­voel’. Hij zet­te zich sa­men met zijn echt­ge­no­te al een aan­tal we­ken in bij de ac­ties van de ge­le hes­jes.

‘Ro­ger vond het on­recht­vaar­dig dat zo­veel men­sen aan het ein­de van de maand de broek­riem moe­ten aan­ha­len’, klinkt het in zijn om­ge­ving. ‘Ro­ger zei al­tijd dat het nu het mo­ment was om te vech­ten voor de toe­komst van on­ze kin­de­ren en klein­kin­de­ren.’ De dag voor zijn dood post­te hij op de sociale me­dia nog een tus­sen­komst van PVDA­Ka­mer­lid Ra­oul He­de­bouw, die in het par­le­ment pre­mier Char­les Mi­chel on­der­vroeg over de aan­ge­kon­dig­de af­slan­king bij Proxi­mus.

Til­burg

Het is nog niet he­le­maal dui­de­lijk hoe de fei­ten zich vrij­dag­avond heb­ben af­ge­speeld. Ze­ker is dat een 30­tal ge­le hes­jes vrij­dag­avond rond 19 uur ac­tie voer­de op de snel­weg E25 tus­sen Luik en Maas­tricht, ter hoog­te van de af­rit in Vi­sé. De ac­tie­voer­ders wil­den er – net als bij een vo­ri­ge ac­tie op de­zelf­de plek op 2 ja­nu­a­ri – vracht­wa­gens die in de rich­ting van Maas­tricht re­den, te­gen­hou­den. De au­to’s moch­ten langs de ene fi­le ge­woon door­rij­den. De vracht­wa­gens moesten stop­pen.

Wat er toen is ge­beurd, moet het ge­rech­te­lijk onderzoek dui­de­lijk ma­ken. Maar vol­gens ge­tui­gen wil­de de Ne­der­land­se vracht­wa­gen aan­schui­ven in de rij met au­to’s. Ge­le hes­jes zou­den daar­op een zij­ruit­je van de vracht­wa­gen heb­ben stuk­ge­sla­gen. Toen de truc­ker daar­op – al dan niet in pa­niek voor­treed – zou hij Bor­lez heb­ben aan­ge­re­den.

De vracht­wa­gen werd za­ter­dag­och­tend te­rug­ge­von­den op een Ne­der­land­se snel­weg­par­king. De chauf­feur was eerst spoor­loos, maar werd za­ter­dag­avond toch op­ge­pakt. Het gaat om een man van 56 uit Don­gen, in de buurt van Til­burg. Het is nog niet ge­we­ten wel­ke ver­kla­ring hij geeft over de fei­ten.

Za­ter­dag­na­mid­dag kwa­men aan het sta­ti­on van Luik­Guil­lemins 200 men­sen sa­men voor een eer­be­toon aan Bor­lez.

‘Ro­ger vond het on­recht­vaar­dig dat zo­veel men­sen aan het ein­de van de maand de broek­riem moe­ten aan­ha­len’

© belga

Za­ter­dag vond in Luik een eer­be­toon aan Ro­ger Bor­lez plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.