‘Mi­che­lan­ge­lo’ ge­sto­len kort na con­tact met ex­pert

De Standaard - - Binnenland - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR CEDRIC LAGAST © blg

Uit de kerk van Zele werd een schil­de­rij ge­sto­len dat mis­schien wel van Mi­che­lan­ge­lo is. ‘Kort na­dat een ex­pert werd ge­con­tac­teerd, dit kan geen toe­val zijn.’

BRUS­SEL I In­bre­kers dron­gen vrij­dag tus­sen 5 en 6 uur ’s mor­gens bin­nen in de Sint­Lud­ge­rus­kerk aan de markt in Zele. ‘Ze wa­ren al­leen in dat ene schil­de­rij gein­te­res­seerd’, zegt Johan Anthue­nis, de voor­zit­ter van de kerk­raad. ‘Al­le an­de­re waar­de­vol­le stuk­ken heb­ben ze niet eens be­ke­ken.’

Dat ‘ene schil­de­rij’ is Hei­li­ge Fa­mi­lie, een op een hou­ten pa­neel van 100 ki­lo­gram ge­schil­derd werk, waar­op Ma­ria, Jo­zef, een sla­pen­de Je­zus en Jo­han­nes De Do­per te zien zijn.

Het schil­de­rij stond al 16 jaar in de kerk. ‘Eerst ach­ter­aan, in een don­ke­re hoek’, zegt pa­stoor Jan Van Raem­don­ck. ‘Maar toen ik vijf jaar ge­le­den hier kwam, merk­te ik meteen dat het een mooi, zes­tien­de­eeuws kunst­werk was. Ik heb het een plek voor­aan in de kerk ge­ge­ven, op een staan­der.’

Ge­schenk se­na­tor

Op een dag fluis­ter­de de di­ri­gent van het koor de pa­stoor toe dat het wel­eens van de be­roem­de Ita­li­aan­se re­nais­san­ce­kun­ste­naar Mi­che­lan­ge­lo kon zijn.

De pa­stoor be­gon op­zoe­kings­werk. ‘En mijn oog viel op een te­ke­ning uit de col­lec­tie van de Brit­se her­tog van Port­land. Ik trok gro­te ogen, want de te­ke­ning, die 100 pro­cent ze­ker van Mi­che­lan­ge­lo is, toont net het­zelf­de ta­fe­reel. Daar­om meen­de ik dat ook dit het werk kon zijn van Mi­che­lan­ge­lo of van een leer­ling.’

Het schil­de­rij werd aan de kerk ge­schon­ken door ere­se­na­tor Eti­en­ne Coore­man. ‘Ik heb het ve­le ja­ren ge­le­den ge­kocht van een ken­nis die in geld­nood zat’, zegt Coore­man. ‘Die man had het zelf ge­kre­gen van ie­mand uit Brus­sel. Maar het pas­te niet in mijn huis, daar­om heb ik het aan de kerk ge­schon­ken.’

In al­le stil­te con­tac­teer­de Van Raem­don­ck een des­kun­di­ge. ‘De gro­te ex­pert over Mi­che­lan­ge­lo is de Ita­li­aan An­to­nio For­cel­li­no. Ik heb zijn zus aan­ge­schre­ven, die aan een Ne­der­land­se uni­ver­si­teit werkt. Haar in­te­res­se was ge­wekt na­dat ik haar en­ke­le foto’s had op­ge­stuurd. Ze zou bin­nen­kort het werk ko­men be­kij­ken.’

Hand­vol op de hoog­te

Zo­ver kwam het niet. ‘Dat er een pa­ral­lel is tus­sen de dief­stal en het re­cen­te onderzoek van de pa­stoor, is aan­ne­me­lijk’, meent bur­ge­mees­ter Hans Knop (CD&V). Ook het Oost­Vlaam­se par­ket lijkt dat te den­ken. Het ge­recht zoekt on­der meer ge­tui­gen die za­gen hoe een man zich de dag voor de roof al ver­dacht ge­droeg aan de ach­ter­kant van de kerk.

Wie het werk stal, is voor de pa­stoor een raad­sel: ‘Ik heb ei­gen­lijk al­leen aan de men­sen van de kerk­raad over mijn ver­moe­dens ver­teld.’ Voor­zit­ter Anthue­nis: ‘Wij heb­ben ge­zwe­gen, maar wij ver­moe­den dat het ver­haal ook in kunst­mid­dens de ron­de heeft ge­daan.’

’Hei­li­ge Fa­mi­lie’, ge­schil­derd op een hou­ten pa­neel van 100 ki­lo­gram.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.