Vier les­sen uit vier nieuw­jaars­wen­sen

N­VA, CD&V, MR en PS maak­ten dit week­end van hun nieuw­jaars­re­cep­tie ge­bruik om een schot voor de ver­kie­zings­boeg te ge­ven.

De Standaard - - Politiek - © bdw en belga VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR WIM WINCKELMANS

De N­VA blaast warm en koud over com­mu­nau­tai­re agenda

‘Het is tijd, tijd voor de om­slag naar het con­fe­de­ra­lis­me!’ Af­gaand op de nieuw­jaars­toe­spraak van N­VA­voor­zit­ter Bart De We­ver is het com­mu­nau­tai­re te­rug, na vieren­een­half jaar in de po­li­tie­ke koel­kast. Maar al snel blijkt dat de par­tij met twee woor­den spreekt over het the­ma. Ja, con­fe­de­ra­lis­me blijft ‘de groot­ste am­bi­tie’, maar de par­tij wil zich door die pri­o­ri­teit niet bui­ten­spel la­ten zet­ten: de N­VA wil op­nieuw be­stu­ren en is des­noods ook te­vre­den met een re­ge­ring zon­der con­fe­de­ra­lis­me die de N­VA­klem­to­nen op het vlak van vei­lig­heid, mi­gra­tie en so­ci­aal­eco­no­misch be­leid legt.

Op de­zelf­de dag waar­op De We­ver het con­fe­de­ra­lis­me re­a­ni­meer­de, leg­de voor­ma­lig staats­se­cre­ta­ris Theo Fran­c­ken trou­wens al een an­de­re klem­toon: ‘De in­zet van de ver­kie­zin­gen is het sys­teem­PS bui­ten hou­den’, liet hij op Twit­ter we­ten.

Op de an­de­re nieuw­jaars­re­cep­ties was er al­les­be­hal­ve veel ani­mo om het com­mu­nau­tai­re snel weer in de stei­gers te zet­ten. ‘Con­fe­de­ra­lis­me, dat zal zon­der de MR zijn’, waar­schuw­de woord­voer­der Ge­or­ges­Louis Bou­chez za­ter­dag al in De Stan­daard. De N­VA zal moe­ten ho­pen op een po­li­tie­ke blok­ke­ring om haar groot­ste am­bi­tie op de on­der­han­de­lings­ta­fel te krij­gen.

LES 2

As MR/CD&V ster­ker dan ooit, die met de N­VA zwaar be­scha­digd

‘Ik lees dat an­de­ren dro­men over de on­be­stuur­baar­heid van ons land na de ver­kie­zin­gen van mei. Een Bel­gi­sche shut­down op zijn Trumps dus. Dit is geen droom, maar een nacht­mer­rie. Het maakt het voor de kie­zer wel meteen dui­de­lijk: kie­zen voor ver­ant­woor­de­lijk­heid of vaan­del­vlucht.’

CD&V­voor­zit­ter Wou­ter Be­ke hoef­de de N­VA niet met naam te noe­men om zijn punt te ma­ken. ‘Nu som­mi­gen Bel­gië niet ge­splitst krij­gen, wil­len ze dan maar de Vla­min­gen split­sen. Maar niet met ons’, zei hij.

Pre­mier Char­les Mi­chel deed op zijn nieuw­jaars­re­cep­tie net het­zelf­de: de N­VA op haar plaats zet­ten zon­der de par­tij bij naam te noe­men. Mi­chel deed dat door te her­ha­len dat Bel­gië aan de goe­de kant van de ge­schie­de­nis moet staan, een uit­spraak die hij eind vo­rig jaar al eens deed op de VN­top in Mar­rak­ech en waar­mee hij wre­vel wek­te bij de N­VA. Voor Mi­chel blijft het res­pect voor de rech­ten van de mens op de eer­ste plaats ko­men.

En de vij­an­den van uw vij­an­den zijn uw vrien­den. CD&V­voor­zit­ter Wou­ter Be­ke steekt de hand uit naar de MR en pre­mier Mi­chel: ‘Wij heb­ben de voor­bije ja­ren zeer goed sa­men­ge­werkt met de pre­mier.’

LES 3

Koop­kracht cen­traal in Wal­lo­nië, sa­men­le­ven in Vlaan­de­ren

De the­ma’s die de nieuw­jaars­toe­spra­ken ha­len, ver­schil­len in de Vlaam­se en Frans­ta­li­ge par­tij­en. In de Frans­ta­li­ge toe­spra­ken ligt de klem­toon bij­na uit­slui­tend op so­ci­aal­eco­no­mi­sche the­ma’s en de re­sul­ta­ten van de re­ge­ring Mi­chel in een hoofd­rol bij de MR, in­clu­sief de be­lof­te om tij­dens de vol­gen­de re­geer­ter­mijn een nieu­we fis­ca­le her­vor­ming door te voe­ren waar­bij de fis­ca­le vrij­stel­ling wordt ver­hoogd tot 12.500 eu­ro. Bij PS­voor­zit­ter Elio Di Ru­po, die droomt van een her­o­ve­ring van de PSplaats in de re­ge­rin­gen, ligt de klem­toon dan weer op het te­rug­draai­en van de be­slis­sin­gen van de re­ge­ring­Mi­chel: in de eer­ste plaats een ver­la­ging van de btw op elek­tri­ci­teit en van de pen­si­oen­leef­tijd.

Niets van dat soort be­lof­tes in de Vlaam­se toe­spra­ken. Die ston­den vol van be­zorgd­heid over ‘on­ze ma­nier van le­ven’, met de ‘Eu­ro­pe­se mi­gra­tie­cha­os’ in een hoofd­rol bij de N­VA en de vrees voor ‘de po­pu­lis­ten van links en van rechts’ pro­mi­nent bij CD&V. ‘Al­les waar wij hier voor staan en waar on­ze sa­men­le­ving op ge­grond is, wordt in twij­fel ge­trok­ken: de Ver­e­nig­de Na­ties, de Eu­ro­pe­se Unie, de men­sen­rech­ten, on­ze sociale be­scher­ming, de vrij­han­del’, vreest Be­ke.

LES 4

Veel volk, veel ge­loof in ei­gen kun­nen

Een nieuw­jaars­toe­spraak is per de­fi­ni­tie al een open doek­je, met een tal­rijk en over­tuigd pu­bliek in de zaal. Ze­ker met ver­kie­zin­gen in aan­tocht is het niet het mo­ment om het mo­reel te la­ten zak­ken. Dat was er ook aan te mer­ken. Veel ap­plaus, veel volk en hier en daar ook een ver­keers­in­farct rond de feest­za­len.

Veel grap­jes of re­to­ri­sche fri­vo­li­tei­ten kwa­men er dit­maal niet aan te pas, bij de MR be­ston­den ze het zelfs om an­der­half uur lang voor­al de re­sul­ta­ten van het ge­voer­de be­leid sa­men te vat­ten. De meest fris­se uit­spraak kwam van CD&V­voor­zit­ter Wou­ter Be­ke over de com­mu­nau­tai­re am­bi­ties van de N­VA: ‘Dat is zo­als met een he­le ploeg de Mont Ven­toux wil­len be­klim­men en ter­zelf­der tijd je ei­gen ban­den en die van je ploeg­mak­kers ka­pot ste­ken.’

© Gert Jo­chems

N­VA­voor­zit­ter Bart De We­ver.

CD&V­voor­zit­ter Wou­ter Be­ke, PS­voor­zit­ter Elio Di Ru­po en MR­boeg­beeld Char­les Mi­chel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.