N­VA hakt de­ze week laat­ste kno­pen door

De Standaard - - Politiek -

De N­VA legt de­ze week de laat­ste plooi­en recht in de lan­ge aan­loop naar de ver­kie­zin­gen van 26 mei. In de mees­te pro­vin­cies ligt al min of meer vast wie de lijst zal trek­ken. Al­ leen in West­ en Oost­Vlaan­de­ren moe­ten nog kno­pen wor­den door­ge­hakt.

Voor de Ka­mer zijn er in Oost-Vlaan­de­ren met Christoph D’Hae­se, An­ne­leen Van Bos­suyt, Sieg­fried Brac­ke en Sa­rah Smey­ers liefst vier kan­di­daat­lijst­trek­kers.

In West­Vlaan­de­ren is het de vraag of mi­nis­ter­pre­si­dent Geert Bour­geois de Vlaam­se lijst zal trek­ken of toch nog over­tuigd kan wor­den om Eu­ro­pees te gaan. De komst van Jean­Ma­rie De­dec­ker op de Ka­mer­lijst lijkt zo goed als vast te staan. De re­de­ne­ring daar­ach­ter is dat de N­VA in 2014 maar heel nipt een zes­de ze­tel in West­Vlaan­de­ren kon bin­nen­ha­len. Ie­mand als De­dec­ker kan hel­pen om die te be­hou­den, al zal hij die dan wel zelf moe­ten be­ha­len met voor­keur­stem­men als lijst­du­wer. En als het toch niet lukt om die zes­de ze­tel bin­nen te rij­ven, dreigt de vijf­de op de lijst het slacht­of­fer te wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.