Jus­ti­tie vindt uit­weg voor cri­mi­ne­le bit­coins

Tot voor kort wist het ge­recht niet wat te doen met in be­slag ge­no­men vir­tu­e­le va­lu­ta. Een Noord­Iers vei­ling­huis zal er ‘echt’ geld van ma­ken.

De Standaard - - Binnenland - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR NIKOLAS VANHECKE

BRUS­SEL I Een on­li­ne drugs­dea­ler die te­gen de lamp liep om­dat zijn pak­ket­jes met drugs te wei­nig wa­ren ge­fran­keerd: zo kwam het ge­recht uit op een aan­zien­lij­ke hoe­veel­heid bit­coins, de be­kend­ste on­der de vir­tu­e­le mun­ten, waar­mee on­li­ne za­ken kun­nen wor­den aan­ge­kocht en die kun­nen wor­den in­ge­wis­seld voor echt geld. Het is maar een van de cri­mi­ne­le dos­siers waar­in vir­tu­e­le mun­ten op­do­ken.

Sinds de koers­val van ruim een jaar ge­le­den ge­nie­ten bit­coins en an­de­re vir­tu­e­le va­lu­ta een pak min­der aan­dacht van het bre­de pu­bliek, maar in be­paal­de krin­gen blij­ven ze po­pu­lair. Een tus­ sen­komst van ban­ken of an­de­re fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen is niet no­dig bij de trans­ac­ties, waar­door ze moei­lijk op te spo­ren zijn. Niet­te­min is het een be­ta­lings­sys­teem dat ze­ker­heid biedt: wie zich laat be­ta­len in bit­coins, kan er meest­al van op aan dat die bij hem aan­ko­men. Dat maakt het een ge­liefd be­taal­mid­del in de cri­mi­ne­le we­reld, bij­voor­beeld bij drugs­trans­ac­ties via het in­ter­net.

Wan­neer po­li­tie en ge­recht bin­nen­val­len bij cri­mi­ne­len en hun com­pu­ter in be­slag ne­men, staan daar niet zel­den vir­tu­e­le va­lu­ta zo­als bit­coins op. Die ko­men dan on­der het be­heer van het Cen­traal Or­gaan voor In­be­slag­na­mes en Ver­beurd­ver­kla­rin­gen (COIV), dat on­der Jus­ti­tie valt.

Por­s­ches

Bij Por­s­ches, ju­we­len of an­de­re luxe­pro­duc­ten die in be­slag zijn ge­no­men bij cri­mi­ne­len, is het vrij een­vou­dig: die kan het COIV ver­ko­pen via de Fin­shop van de fe­de­ra­le over­heids­dienst Fi­nan­ci­ën. De op­brengst wordt ge­par­keerd op een re­ke­ning in af­wach­ting van een pro­ces. Daar­op kan een rech­ter de ma­te­ri­a­len te­rug­ge­ven aan de ver­dach­te of ver­beurd­ver­kla­ren.

Maar toen het COIV bit­coins en an­de­re vir­tu­e­le va­lu­ta bin­nen­kreeg, krab­den de men­sen zich daar toch even in de ha­ren. ‘On­ze taak is om in be­slag ge­no­men goe­de­ren op een cor­rec­te en, voor­al, waar­de­vas­te ma­nier te be­he­ren’, zegt Jean­Mi­chel Ve­relst, de di­rec­ teur van het COIV. ‘De een­vou­dig­ste ma­nier om de waar­de te be­hou­den, is een voor­werp zo snel mo­ge­lijk ver­ko­pen. Bij vir­tu­e­le va­lu­ta is dat ge­mak­ke­lij­ker ge­zegd dan ge­daan.’

Een eer­ste hor­de was de (tij­de­lij­ke) op­slag van in be­slag ge­no­men cryp­to­mun­ten. Wan­neer u bit­coin be­zit, doet u dat ge­woon via een elek­tro­ni­sche por­te­feuil­le. Maar zo­iets toe­pas­sen bij een strikt ge­re­gle­men­teerd over­heids­or­gaan zo­als het COIV, is an­de­re koek. On­der meer daar­om wer­den de re­gels in fe­bru­a­ri vo­rig jaar aan­ge­past en kon het COIV een elek­tro­ni­sche por­te­feuil­le ope­nen. ‘We heb­ben be­hal­ve Bit­coin Cash en Bit­coin Gold ook al Lite­coins, Et­he­re­um, Rip­ple (of XRP) en Zcash in be­heer’, zegt Ve­relst. ‘Al­les sa­men voor een waar­de van 800.000 eu­ro en 22.000 dol­lar op het mo­ment van in­be­slag­na­me. We aan­vaar­den een twin­tig­tal vir­tu­e­le mun­ten.’

Mo­ne­ro

Een twee­de hor­de was de zoek­tocht naar wie de mun­ten zou wil­len ver­ko­pen. ‘We heb­ben aan­ge­klopt bij Fi­nan­ci­ën, maar daar zag men dat niet zit­ten. Dan heb­ben we maar be­slist om het zelf te re­ge­len.’

Via een Eu­ro­pe­se pu­blie­ke aan­be­ste­ding is het COIV uit­ein­de­lijk te­recht­ge­ko­men bij het Noord-Ier­se vei­ling­huis Wilsons Auc­ti­ons. Dat heeft be­gin vo­ri­ge week 167,7 Mo­ne­ro’s (nog een an­der soort cryp­to­munt) ge­veild. Die wa­ren in be­slag ge­no­men door het Brit­se ge­recht, be­richt­te The Bel­fast Te­le­graph. Wilsons Auc­ti­ons heeft ver­schil­len­de fi­li­a­len in het Verenigd Koninkrijk en veilt vol­gens zijn web­si­te voor drie­hon­derd mil­joen pond per jaar.

Wan­neer de Bel­gi­sche po­li­tie nu op een por­te­feuil­le met cryp­to­mun­ten stoot en er­in slaagt om er toe­gang toe te krij­gen, kan ze die va­lu­ta over­ma­ken aan het vei­ling­huis. Dat mag wel al­leen na­dat het ge­recht een ‘be­slis­sing tot ver­vreem­ding’ heeft ge­no­men, wat be­te­kent dat in be­slag ge­no­men za­ken mo­gen wor­den ver­kocht om ze om te zet­ten in geld.

‘De koers van vir­tu­e­le va­lu­ta kan sterk schom­me­len, daar­om zou het goed zijn als die be­slis­sing snel wordt ge­no­men, zo­dat de va­lu­ta snel kun­nen wor­den ver­kocht’, zegt Ve­relst.

‘Op die ma­nier zijn wij er ze­ker van dat de mun­ten te­gen de bes­te prijs wor­den ver­kocht’, re­a­geert het ka­bi­net van mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V). ‘Uit­ein­de­lijk wint ie­der­een hier­bij. Cri­mi­ne­len moet je tref­fen waar het pijn doet, in de por­te­mon­nee.’

‘Al­les sa­men heb­ben wij cryp­to­mun­ten in be­heer voor een waar­de van 800.000 eu­ro en 22.000 dol­lar op het mo­ment van in­be­slag­na­me'

JEAN­MI­CHEL VE­RELST Di­rec­teur COIV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.