Een hand­tas van ap­pels

De Standaard - - Binnenland - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR TOM LE BACQ rr

Che­mi­ci van de ka­tho­lie­ke ho­ge­school Lim­burg heb­ben een oplos­sing ge­von­den voor de dui­zen­den ton­nen ap­pels en pe­ren die we elk jaar oog­sten, maar niet op­eten.

Heel erg fas­hi­o­na­ble zien ze er nog niet uit, de brui­ni­ge lap­pen die de che­mi­ci van de ka­tho­lie­ke ho­ge­school UCLL uit Lim­burg ge­fa­bri­ceerd heb­ben. Maar er zit wel de­ge­lijk toe­komst in dit nieu­we ma­te­ri­aal. Vlaan­de­ren geeft de on­der­zoe­kers de ko­men­de twee jaar 100.000 eu­ro om te zien of er ef­fec­tief bruik­baar leer kan wor­den ge­maakt.

‘We wer­ken met het af­val van ap­pe­len en pe­ren’, zegt do­cent en on­der­zoe­ker Evert Va­necht. ‘En ei­gen­lijk gaan we daar heel am­bach­te­lijk mee om. We mixen het af­val, ko­ken dat, sme­ren het uit en ste­ken het in de oven. Uit­ein­de­lijk krijg je zo een ste­vi­ge, dro­ge laag waar­mee je aan de slag kan.’

Ma­te­ri­aal is er al­les­zins ge­noeg. ‘Er zit twin­tig tot der­tig pro­cent ver­lies op de teelt van ap­pe­len en pe­ren in ons land: om­dat ze te klein zijn, te groot, es­the­tisch niet in or­de en­zo­voort’, zegt Va­necht. ‘Dan kom je al snel aan hon­derd­dui­zend ton. Daar wordt wel al iets mee ge­daan – een deel gaat naar lief­da­dig­heid, een deel wordt die­ren­voe­der – maar het mees­te fruit­over­schot wordt ver­brand of weer op het veld ge­gooid.’

Dan kan je er maar be­ter mo­de van ma­ken. ‘We heb­ben twee jaar om tot een goed pro­duct te ko­men’, zegt Va­necht. ‘Schoe­nen van ap­pel­leer, dat wordt moei­lijk. Maar broek­rie­men, dat moet luk­ken. En hand­tas­sen of jas­sen: waar­om niet?’

Af­breek­baar

Het pro­ject – dat Ap­peal heet – is één van de 53 pro­jec­ten die Vlaams mi­nis­ter van Om­ge­ving en Na­tuur Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) sub­si­di­eert met in to­taal 4,6 mil­joen eu­ro. ‘Het is een voor­beeld van cir­cu­lai­re eco­no­mie’, zegt ze. ‘Ma­te­ri­a­len zo hoog­waar­dig mo­ge­lijk blij­ven ge­brui­ken en her­ge­brui­ken.’ Va­necht: ‘Het leer van ap­pe­len en pe­ren is al­les­zins 100 pro­cent af­breek­baar.’

En kan je ook een hap ne­men uit je ap­pel­jas? ‘Lek­ker zal het niet zijn’, zegt Va­necht. ‘We ge­brui­ken ook de schil en het klok­huis. En door de che­mi­sche coa­tings die we er­op aan­bren­gen – bij­voor­beeld om het leer wa­ter­dicht te ma­ken – zet je er toch maar be­ter je tan­den niet in.’

Ap­pel­leer.©

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.