‘We mo­gen niet zwij­gen uit angst voor pro­ble­men’

De Standaard - - Cultuur & Media - © rr

steen in de vij­ver te gooi­en, die leidt tot een golf aan ver­an­de­ring. Maar op­ti­mis­tisch ben ik niet. We heb­ben nood aan ge­le hes­jes die recht­staan te­gen de fun­da­men­ta­lis­ti­sche po­li­tie­ke is­lam. Men­sen be­sef­fen echt het ge­vaar niet.’

Cre­a­tief met cen­suur

‘Er is ze­ker een pro­bleem met mos­lim­ex­tre­mis­me en in­di­vi­du­e­le ar­tis­tie­ke vrij­heid’, zegt ook Mo­ha­med Ikou­baân van no­ma­disch kun­sten­cen­trum Mous­sem, die van­uit Brus­sel werkt met ar­ties­ten uit de he­le Ara­bi­sche we­reld. Maar hij is ge­nu­an­ceer­der dan Rha­lib. ‘Dit pro­bleem is niet nieuw. Het fun­da­men­ta­lis­me is niet de main­stream. Er zijn veel strek­kin­gen in de is­lam. In het soe­fis­me zijn dans en mu­ziek net dé ex­pres­sie­vor­men bij uit­stek.’

Ar­ties­ten die in Eu­ro­pa wer­ken en wil­len spe­len in de Ara­bi­sche we­reld, moe­ten vol­gens Ikou­baân zelf be­slis­sen of ze ge­voe­li­ge za­ken al dan niet uit de weg gaan. ‘In Li­ba­non en Egyp­te zijn er of­fi­ci­ë­le cen­suur­co­mi­tés, die ie­der­een om­zeilt. Ar­ties­ten in de Ara­bi­sche we­reld vin­den al­tijd wel ma­nie­ren om te doen of zeggen wat ze wil­len – zon­der de fron­ta­le con­fron­ta­tie aan te gaan en zich­zelf in ge­vaar te bren­gen. In ste­den als Ca­sa­blan­ca, Tu­nis, Bei­roet en zelfs Ca­ï­ro kan er meer dan je denkt. Ar­ties­ten zul­len al­tijd hun ruim­te op­ei­sen.’

‘In Ma­rok­ko wer­den mijn films ge­cen­su­reerd. Wie iets zegt over re­li­gie krijgt doods­be­drei­gin­gen’

JA­WAD RHA­LIB Re­gis­seur

De Bel­gisch­Iraan­se ac­tri­ce en the­a­ter­maak­ster Sach­li Gho­la­ma­li­zad in ‘When Arabs dan­ced’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.