Een­di­men­si­o­naal pam­flet

De Standaard - - Cultuur & Media -

Met When Arabs dan­ced legt Rha­lib de vin­ger op de won­de. Zijn vi­sie is diep pes­si­mis­tisch: hij vreest een sou­mis­si­on aan de ra­di­ca­le is­lam. Rha­lib fo­cust voort­du­rend op wat niet mag of ver­bo­den is, maar op de mo­ti­va­ties ach­ter die cen­suur gaat hij am­per in. Hij in­ter­viewt te veel ge­tui­gen over te veel on­der­wer­pen (dans, al­co­hol, ho­mo­sek­su­a­li­teit, de hoofd­doek …), waar­door zijn film aan de op­per­vlak­te blijft. Rha­lib toont de Ara­bi­sche we­reld als één mo­no­li­tisch blok. Over de re­gi­o­na­le ver­schil­len kom je niets te we­ten, even­min als over de bloei­en­de the­a­ter­ en per­for­man­ce­sce­ne in Te­he­ran of Istan­bul. Dit pam­flet mag dan po­ë­tisch ge­filmd zijn, het is ook een­di­men­si­o­naal: Rha­lib be­ves­tigt de be­staan­de voor­oor­de­len en pro­ble­men, maar blijft blind voor hoe­veel ar­ties­ten er wel in sla­gen om zich een weg te ba­nen bin­nen de be­staan­de re­li­gi­eu­ze richt­lij­nen. Een do­cu daar­over had ons veel meer be­nieuwd.

¨¨èèè

Van­af 16/1 in Sp­hinx Gent, Ci­ne­ma Zed Leu­ven, Ci­ne­ma Aven­tu­re Brus­sel en Ci­ne­ma Zuid Ant­wer­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.