Hoofd­ge­recht: ge­bak­ken her­se­nen

De Standaard - - Cultuur & Media - © Kurt Van der Elst GILLES MI­CHIELS Vil­la­nel­la/Han­ne­ke Paau­we Tot 7/4 op tour­nee. © rr

Wie is de groot­ste slok­op: de mens die on­li­ne zijn eten be­stelt of de com­pu­ter die zijn voor­keur op­slaat?

Vol­gens psy­cho­loog Erik Thys staat de ce­re­bri­rap­tor sym­bool voor wat slim­me com­pu­ters van­daag met ons doen. Het pa­ra­si­tai­re dier­tje ziet er on­schul­dig uit, maar zo­dra het zich heeft vast­ge­be­ten on­der on­ze her­sen­pan is in­tel­lec­tu­ ele af­stom­ping het ge­volg. Op Thys’ ver­ge­lij­king heeft the­a­ter­maak­ster Au­re­lie Di Ma­ri­no Ce­re­bri­rap­tor ge­ba­seerd, een ab­sur­de ko­me­die over de he­den­daag­se toe­vloed aan in­for­ma­tie.

In een res­tau­rant waar vier gas­ten via een hy­per­mo­ dern sys­teem hun eten be­stel­len, is het keu­ze­aan­bod zo groot dat je naar de een­voud van een fri­tuur snakt. Ter­wijl de ex­cen­trie­ke­lin­gen Kan de mens de toe­vloed aan in­fo aan? de be­slis­sing maar blij­ven uit­stel­len, ko­men ze in al­ler­lei bi­zar­re si­tu­a­ties te­recht met de Si­ri­com­pu­ter, die niet al­leen avan­ces be­gint te ma­ken, maar ook in hun on­der­ling con­tact in­ter­fe­reert.

Als er in het res­tau­rant al een ge­sprek op gang komt, ge­beurt dat via dit toe­stel. Si­ri ont­groeit haar die­nen­de rol en gaat met de uit­spra­ken van de per­so­na­ges aan de haal. Het is geen toe­val dat het eni­ge ge­ser­veer­de wat ver­schijnt ge­bak­ken her­se­nen zijn. Of dat Si­ri een ode krijgt op de to­nen van Eddy Wal­ly's ‘Ché­rie’.

Ce­re­bri­rap­tor zit vol sub­tie­le de­tails, die doen ver­moe­den dat er in de ab­sur­di­teit een die­pe­re analyse van on­ze mo­der­ne tech­no­lo­gie valt te ont­wa­ren. Daar­om is het zo jam­mer dat de­ze voor­stel­ling te vaak een col­la­ge van los­se scè­nes blijft, als­of ook Di Ma­ri­no moei­lijk de over­vloed aan ma­te­ri­aal kon be­teu­ge­len. Nu le­vert de con­fron­ta­tie van het al­go­rit­me met de­ze vier on­ge­lei­de pro­jec­tie­len wel von­ken op, maar geen vuur­werk. En braaf zijn! ¨¨¨èè Het wordt een an­ar­chis­ti­sche bees­ten­boel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.