AAN DE SLAG

De Standaard - - Fokus Agri & Food - © Ja­son Lee/reuters

Ook in Chi­na is het con­cept van de ‘woe­de­ka­mer’ of de ‘sloop­ka­mer’ door­ge­dron­gen. ‘Smash’ heet het eta­blis­se­ment in Pe­king waar klan­ten zich te­gen be­ta­ling van zo’n 20 eu­ro een half­uur lang mo­gen uit­le­ven met ha­mers en honk­bal­knup­pels op af­ge­dank­te com­pu­ters, tv­toe­stel­len, meu­bels, fles­sen en pop­pen. Ze mo­gen ook hun ei­gen ma­te­ri­aal mee­bren­gen; zo kwam een vrouw al haar hu­we­lijks­fo­to’s ver­nie­len.

‘Het is niet de be­doe­ling ge­weld te pro­mo­ten’, al­dus me­de­op­richt­ster Jin Meng (25), ‘maar men­sen te hel­pen om­gaan met de stress van het le­ven in een gro­te stad als Pe­king.’ Smash mikt op de leef­tijds­ca­te­go­rie 20­35 en telt een 600­tal klan­ten per maand. Een vol­gen­de ves­ti­ging zou in een shop­ping­cen­ter ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.