Co­a­li­tie rond Ka­bi­la mag pre­mier le­ve­ren

De Standaard - - Fokus Agri & Food - © Luis Ta­to/afp

Het kamp rond Ka­bi­la haalt een vol­strek­te meer­der­heid in het Con­go­le­se par­le­ment. Dat be­perkt de ma­noeu­vreer­ruim­te van zijn op­vol­ger Ts­hi­se­kedi om een ei­gen be­leid te voe­ren.

Het ‘Front Com­mun pour le Con­go’, de co­a­li­tie rond pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la, heeft on­ge­veer 350 van de 485 par­le­ments­ze­tels ver­o­verd bij de ver­kie­zin­gen van 30 de­cem­ber. Dat heeft Lam­bert Men­de, de woord­voer­der van de re­ge­ring, ge­zegd.

De par­tij van Félix Ts­hi­se­kedi, die uit­ge­roe­pen werd tot win­naar van de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen, zou maar aan vijf­tig ze­tels ko­men. En de co­a­li­tie van Mar­tin Fayulu, die vol­gens de waar­ne­mers van de ka­tho­lie­ke kerk de ech­te win­naar is, zou zich met een tach­tig­tal ver­ko­ze­nen te­vre­den moe­ten stel­len.

Dat maakt dat Jo­seph Ka­bi­la ach­ter de scher­men zijn in­vloed zal kun­nen be­hou­den in Con­go. Vol­gens de grond­wet moet de vol­gen­de pre­mier ko­men uit de groot­ste frac­tie in het par­le­ment. En de pre­mier be­schikt over ver­re­gaan­de be­voegd­he­den. Zo is zijn hand­te­ke­ning ver­eist bij de be­noe­ming door de pre­si­dent van de le­ger­top, rech­ters en de ma­na­gers van over­heids­be­drij­ven. Die co­ha­bita­ti­on zal de ma­noeu­vreer­ruim­te van Félix Ts­hi­se­kedi sterk in­per­ken.

Ook op het ni­veau van de 26 pro­vin­cies komt het Front Com­mun pour le Con­go als win­naar naar vo­ren en zul­len gou­ver­neurs die trouw zijn aan Ka­bi­la, de dienst uit­ma­ken. Aan­ge­zien de se­na­to­ren ver­ko­zen wor­den door de le­den van de pro­vin­cie­ra­den, be­houdt de co­a­li­tie rond Ka­bi­la ook daar haar in­vloed.

Her­tel­ling

Fayulu, die zegt dat hij met 61 pro­cent van de stem­men tot pre­si­dent ver­ko­zen werd, stap­te za­ter­dag naar het Grond­wet­te­lijk Hof om be­roep aan te te­ke­nen te­gen de of­fi­ci­ë­le uit­slag en een her­tel­ling te ei­sen van de pre­si­dents­, par­le­ments­ én pro­vin­ci­a­le ver­kie­zin­gen. ‘Het kan niet dat men cij­fers be­gint te ver­val­sen om ma­ken dat Ka­bi­la zijn macht kan re­cu­pe­re­ren. Men noemt mij de sol­daat van het volk, ik zal het volk niet in de steek la­ten. We gaan tot het ui­ter­ste om on­ze over­win­ning te­rug te krij­gen’, ver­klaar­de hij.

Het Grond­wet­te­lijk Hof heeft acht da­gen om een be­slis­sing te ne­men en heeft drie op­ties: de ze­ge van Ts­hi­se­kedi be­ves­ti­gen, een her­tel­ling be­ve­len of de uit­slag ver­nie­ti­gen en nieu­we ver­kie­zin­gen ei­sen.

Ook de Ont­wik­ke­lings­ge­meen­schap voor zui­de­lijk Afri­ka (SADC), die vijf­tien lan­den over­koe­pelt, dringt aan op een her­tel­ling van de uit­slag van de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen. ‘Dat zou toe­la­

‘Men noemt mij de sol­daat van het volk, ik zal het volk niet in de steek la­ten. We gaan tot het ui­ter­ste om on­ze over­win­ning te­rug te krij­gen’

zal ach­ter de scher­men zijn in­vloed kun­nen be­hou­den in Con­go. ten zo­wel de win­naars als de ver­lie­zers ge­rust te stel­len’, staat in een me­de­de­ling.

De SADC stelt de Con­go­le­se po­li­ti­ci ook voor een re­ge­ring van na­ti­o­na­le een­heid te vor­men. ‘Ge­lijk­aar­di­ge re­ge­lin­gen heb­ben veel suc­ces ge­kend in Zuid­Afri­ka, Zim­bab­we en Ke­nia, waar re­ge­rin­gen van na­ti­o­na­le een­heid de sta­bi­li­teit ge­cre­ëerd heb­ben die no­dig is voor een duur­za­me vre­de.’

MAR­TIN FAYULU Con­go­lees po­li­ti­cus

Jo­seph Ka­bi­la

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.