Sau­di­sche tie­ner schopt het van sha­ria tot shorts

Ra­haf Qunun (18), die zich vo­ri­ge week bar­ri­ca­deer­de in Thai­land om niet te­rug te wor­den ge­stuurd naar haar Sau­di­sche fa­mi­lie, is vei­lig in Ca­na­da.

De Standaard - - Buitenland - JORN DE COCK © rtr

‘Der­de land, het is me ge­lukt!’, schreef Ra­haf Qunun vrij­dag op Twit­ter van­uit het vlieg­tuig dat haar van Thai­land via Zuid­Ko­rea naar Ca­na­da zou bren­gen. Daar had ze asiel aan­ge­bo­den ge­kre­gen na een woe­li­ge week. Ze pro­beer­de te ont­snap­pen aan haar fa­mi­lie in Sau­di­Ara­bië en aan de strik­te pa­tri­ar­cha­le wet­ten die haar ook als meer­der­ja­ri­ge ver­bie­den zon­der de in­stem­ming van haar va­der te rei­zen.

‘Dit is Ra­haf Qunun, een zeer moe­di­ge nieu­we Ca­na­de­se’, ver­wel­kom­de mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Chrys­tia Free­land haar per­soon­lijk in de lucht­ha­ven van Tor­on­to. Qunun droeg een swea­ter met het op­schrift ‘Ca­na­da’, een pet van het VN­Com­mis­sa­ri­aat voor de Vluch­te­lin­gen (UNHCR) en een kor­te rok tot boven de knie­ën, wat een Ca­na­de­se co­lum­nist het com­men­taar ‘van sha­ria tot shorts’ ont­lok­te.

Qunun was een on­be­ken­de Sau­di­sche stu­den­te, tot ze vo­rig week­ein­de in Thai­land land­de, op weg naar Au­stra­lië waar ze asiel wil­de aan­vra­gen. Haar va­der had in­tus­sen pro­test aan­ge­te­kend te­gen haar reis en Qununs pas­poort werd haar vol­gens ei­gen zeg­gen door een Sau­di­sche di­plo­maat met een smoes af­han­dig ge­maakt. Dus bar­ri­ca­deer­de ze zich in de ho­tel­ka­mer op de lucht­ha­ven, waar ze de te­rug­vlucht moest af­wach­ten.

Twit­ter­tel­ler

Ze be­gon te ver­tel­len via Twit­ter. Ze wil­de weg van haar fa­mi­lie, schreef ze, en om­dat ze zo­wel ‘on­ge­hoor­zaam’ was en ook de is­lam had af­ge­zwo­ren, zou haar in Sau­di­Ara­bië een pijn­lijk lot wach­ten. De be­lang­stel­ling voor Qunun groei­de snel, gis­te­ren stond haar Twit­ter­tel­ler op 157.000 vol­gers. Een vi­deo toont hoe een Sau­di­sche di­plo­maat aan een Thai­se po­li­tie­of­fi­cier zegt: ‘Ik wou dat ze haar te­le­foon had­den af­ge­no­men in plaats van haar pas­poort.’

De VN­vluch­te­lin­gen­or­ga­ni­sa­tie UNHCR be­kom­mer­de zich uit­ein­de­lijk om haar, zo­dat ze haar ho­tel­ka­mer vei­lig kon ver­la­ten. En ter­wijl de re­ge­ring van Au­stra­lië haar aan­vraag om down­un­der te le­ven ‘on­der­zocht’ – Au­stra­lië heeft een slech­te re­pu­ta­tie in­za­ke asiel­zoe­kers – bood Ca­na­da haar al snel een vei­li­ge be­stem­ming.

‘Ik kan be­ves­ti­gen dat we het VN­ver­zoek (tot her­ves­ti­ging) heb­ben aan­vaard’, zei de Ca­na­de­se pre­mier Jus­tin Tru­deau vrij­dag. ‘We zijn blij dit te doen, om­dat Ca­na­da een land is dat be­grijpt hoe be­lang­rijk het is op te ko­men voor men­sen­rech­ten en de rech­ten van vrou­wen in de he­le we­reld.’

Ru­zie met Sau­di’s

Ca­na­da is al ver­wik­keld in een di­plo­ma­tie­ke ru­zie met Sau­diAra­bië, sinds Ca­na­da vo­ri­ge zo­mer de Sau­di’s had op­ge­roe­pen ge­ar­res­teer­de vrou­we­lij­ke ac­ti­vis­ten vrij te la­ten. Riyad re­a­geer­de daar­op met de uit­wij­zing van de Ca­na­de­se am­bas­sa­deur, de te­rug­roe­ping van veer­tig­dui­zend Sau­di­sche stu­den­ten uit Ca­na­da en het be­vrie­zen van han­dels­re­la­ties. Met de ont­vangst van Qunun geeft Tru­deau aan niet te zul­len zwich­ten voor die druk.

Voor Sau­di­Ara­bië komt de zaak­Qunun al­weer on­ge­le­gen, om­dat het in­ter­na­ti­o­naal de schijn­wer­pers zet op de af­tand­se pa­tri­ar­cha­le wet­ten van het land. Vrou­wen heb­ben er voor tal van of­fi­ci­ë­le han­de­lin­gen nog al­tijd de toe­stem­ming no­dig van een man­ne­lij­ke voogd. Nu Ra­haf Qunun heel­huids uit de Sau­di­sche klau­wen is ont­snapt, wordt ver­wacht dat nog meer jon­ge Sau­di­sche vrou­wen zich aan een ‘ont­snap­ping’ zou­den kun­nen wa­gen.

‘Ik wou dat ze haar te­le­foon had­den af­ge­no­men in plaats van haar pas­poort’

SAU­DI­SCHE DI­PLO­MAAT

De zaak­Qunun zet de schijn­wer­pers op de af­tand­se pa­tri­ar­cha­le wet­ten van Sau­di­Ara­bië

Ra­haf Qunun was bij haar aan­komst in Ca­na­da: ze droeg een swea­ter met op­schrift ‘Ca­na­da’, een pet van de VN­vluch­te­lin­gen­or­ga­ni­sa­tie UNHCR en een kor­te rok tot boven de knie­ën

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.