Wie wil zit­ten, moet bid­den

De Standaard - - Fokus Agri & Food - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR PIE­TER VAN MAE­LE

Al­leen al om de ve­le tra­di­ties die het Brit­se par­le­ment hals­star­rig in ere houdt, zou­den we wil­len dat de Brit­ten in de Eu­ro­pe­se Unie blij­ven.

Na maan­den on­der­han­de­len tus­sen de re­ge­ring van pre­mier The­re­sa May en Brus­sel, zijn de­ze week de 650 le­den van het Brit­se La­ger­huis aan zet. Zij moe­ten mor­gen stem­men over het moei­zaam be­reik­te ak­koord. Ze­ker is dat het er cha­o­tisch aan toe zal gaan. Ter­wijl par­le­ments­le­den in ons land hun stem uit­bren­gen door sim­pel­weg op een knop­je te druk­ken, hou­den de aan eeu­wen­ou­de tra­di­ties ver­slin­ger­de Brit­ten vast aan een iets in­ge­wik­kel­de­re pro­ce­du­re.

Di­vi­si­on!

Is er geen ka­mer­bre­de eens­ge­zind­heid – en die zal er niet zijn ­ dan is het aan de ex­cen­trie­ke spea­ker Jo­hn Ber­cow om ‘Di­vi­si­on!’ (‘Ver­deeld­heid!’) door de ver­ga­der­zaal te bul­de­ren. Meteen daar­na zal een bel wor­den ge­luid, waar­na al­le par­le­ments­le­den exact acht mi­nu­ten de tijd heb­ben om zich naar een spe­ci­fie­ke ruim­te in het par­le­ments­ge­bouw te be­ge­ven, de di­vi­si­on lob­bies. De ene lob­by voor hen die het Brexit­ak­koord goed­keu­ren, de an­de­re voor hen die het wil­len weg­stem­men. Pas na het hand­ma­tig tel­len van het aan­tal le­den in el­ke lob­by, is de uit­slag dui­de­lijk.

Zwaard­ge­vech­ten

Het is niet het eni­ge vreem­de ge­bruik waar de Brit­se volks­ver­te­gen­woor­di­gers bij zwe­ren. Zo is de ple­nai­re ruim­te spe­ci­aal in­ge­richt om zwaard­ge­vech­ten te ver­mij­ den. Ro­de lij­nen op de vloer ge­ven aan waar de par­le­ments­le­den vei­lig kun­nen staan. Net ver ge­noeg uit me­kaar – two swords and one inch apart – om el­kaar niet te kun­nen ra­ken met een zwaard.

Vloei­de er vroe­ger toch bloed in het Brit­se half­rond, dan was voor­al de par­le­ments­voor­zit­ter de pi­neut. Tus­sen 1394 en 1535 wer­den ze­ven par­le­ments­voor­zit­ters ont­hoofd op last van de ko­ning, voor­al na be­slui­ten waar­over de vorst niet te­vre­den was. Uit die tijd stamt de ge­woon­te dat een nieuw ver­ko­zen par­le­ments­voor­zit­ter de al­ler­eer­ste maal naar zijn voor­zit­ters­stoel wordt ge­sleept – want zo’n ge­vaar­lij­ke baan, die hem de kop kan kos­ten, zal hij wel niet uit vrije wil uit­oe­fe­nen.

Ver­plicht bid­den

Al zou het bij­tijds li­qui­de­ren van een par­le­ments­lid een nij­pend lo­gis­tiek pro­bleem kun­nen op­los­sen. Voor de 650 par­le­ments­le­den zijn er maar 427 zit­jes. Daar­om moe­ten tij­dens be­lang­rij­ke de­bat­ten veel par­le­ments­le­den recht­staan. Wie ze­ker wil zijn van een zit­plaats, kan in de vroe­ge och­tend een plaats re­ser­ve­ren. Al­leen: wie die ge­re­ser­veer­de plaats daad­wer­ke­lijk wil in­pal­ men, moet die dag ver­plicht deel­ne­men aan het drie mi­nu­ten du­ren­de och­tend­ge­bed.

Scep­ter is no­dig

Over de Brexit kan maar rechts­gel­dig ge­de­bat­teerd en ge­stemd wor­den als de ce­re­mo­ni­ë­le scep­ter van het vor­sten­huis op het cen­tra­le spreek­ge­stoel­te ligt. De scep­ter, an­der­hal­ve me­ter lang en acht ki­lo zwaar, sym­bo­li­seert de macht van de vorst. Wan­neer ie­mand weg­loopt met de scep­ter, houdt al­les op tot die te­rug op zijn plek ligt.

Deur dicht­ge­sla­gen

An­der­zijds gaat het par­le­ment er prat op dat het on­af­han­ke­lijk is van het Huis Winds­or. Dat wordt jaar­lijks in de verf ge­zet wan­neer de Brit­se vorst naar West­m­in­ster trekt om de troonrede voor te le­zen. De black rod, een par­le­men­tair me­de­wer­ker die zijn ti­tel dankt aan zijn zwar­te staf, krijgt dan tel­kens weer de deur voor zijn neus dicht­ge­sla­gen wan­neer hij het ko­nink­lijk be­zoek wil aan­kon­di­gen. Pas na drie­maal vrien­de­lijk aan­klop­pen, mag hij bin­nen.

Tij­dens de troonrede wordt een par­le­ments­lid vast­ge­hou­den in Buc­king­ham Pala­ce. Die wordt pas vrij­ge­la­ten wan­neer de mo­narch te­rug thuis is. Een ge­bruik uit de En­gel­se Bur­ger­oor­log, toen par­le­ment en ko­nings­huis el­kaars bloed kon­den drin­ken.

Wet­ten op die­ren­huid

In 2016 werd het voor­stel be­spro­ken om par­le­men­tai­re be­slui­ten niet lan­ger af te druk­ken op on­ge­looi­de hui­den van kal­ve­ren of gei­ten – dat vel­lum gaat veel lan­ger mee dan pa­pier. Het voor­stel werd na pro­test van ta­fel ge­veegd door toen­ma­lig pre­mier David Ca­me­ron. Er­gens is er dus een geit die hoopt dat het de ko­men­de da­gen niet tot een ak­koord over de Brexit komt.

Tij­dens de troonrede wordt een par­le­ments­lid vast­ge­hou­den in Buc­king­ham Pala­ce. Die wordt pas vrij­ge­la­ten wan­neer de mo­narch te­rug thuis is

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.