Der­de be­to­ging op rij te­gen mi­li­tai­re jun­ta

De Standaard - - Fokus Agri & Food -

In Thai­land is na het zo­veel­ste uit­stel van nieu­we ver­kie­zin­gen al drie keer in een week tijd be­toogd. Het is uit­zon­der­lijk dat de Thai zich zo open­lijk uit­spre­ken te­gen het mi­li­tai­re re­gime, ook al om­dat el­ke po­li­tie­ke sa­men­komst tot voor kort ver­bo­den was. Vol­gens de or­ga­ni­sa­tie van de be­to­gin­gen, We Vo­te, kwa­men er in ver­schil­len­de ste­den hon­der­den men­sen op straat.

Thai­land wacht na een mi­li­tai­re coup in 2014 al en­ke­le ja­ren op aan­ge­kon­dig­de ver­kie­zin­gen. Die moesten plaats­vin­den op 24 fe­bru­a­ri maar zijn vo­ri­ge week op­nieuw ver­daagd naar een nog on­be­ken­de da­tum. Het re­gime wijst nu naar de voor­be­rei­din­gen van de kro­ning van de nieu­we Thai­se ko­ning als re­den. Vol­gens een opi­nie­pei­ling van de uni­ver­si­teit Su­an Du­sit vindt 63 pro­cent van de kie­zers het uit­stel een slecht idee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.