Ap­ple: van wow­be­drijf tot saaie dienst­ver­le­ner

De Standaard - - Economie - In ‘De Gro­te Markt’ duikt de eco­no­mie­re­dac­tie da­ge­lijks in een op­mer­ke­lij­ke be­we­ging in de eco­no­mi­sche we­reld.

Wordt 2019 het jaar waar­in de iPho­ne zijn mo­jo te­rug­vindt? Het lijkt er niet op. Ap­ple, dat elk jaar in de herfst zijn nieuw­ste smartpho­ne voor­stelt, gaat dit jaar exact het­zelf­de doen als vo­rig jaar. Dat be­richt The Wall Street Jour­nal, dat ano­nie­me bron­nen ci­teert. Vol­gens de krant ko­men er op­vol­gers voor de pe­per­du­re iPho­ne XS en XS Max, en een­tje voor de nog steeds erg du­re iPho­ne XR. De ver­schil­len zul­len mi­ni­maal zijn, zo­als drie ca­me­ra’s op de ach­ter­kant voor het duur­ste mo­del en twee voor de an­de­re. Daar­mee poogt Ap­ple de con­cur­ren­tie, die zul­ke ca­me­ra­mo­du­les al lan­ger heeft, bij te be­nen.

Daar­mee lijkt Ap­ple op­nieuw te kie­zen voor het in­tus­sen ge­ken­de re­cept: iet­wat saaie, in­cre­men­te­le ver­be­te­rin­gen van een ma­tuur pro­duct, waar­bij geen gro­te ver­an­de­rin­gen meer wor­den ver­wacht. Vol­gens de WSJ is de pro­duc­tie­pro­ce­du­re bo­ven­dien al zo ver ge­vor­derd dat er geen gro­te wij­zi­gin­gen aan de toe­stel­len meer kun­nen wor­den aan­ge­bracht. Mocht Ap­ple plots toch een kil­ler­fea­tu­re wil­len in­tro­du­ce­ren: het zou niet eens meer kun­nen.

Dus zal, net zo­als vo­rig jaar, de ge­ruch­ten­mo­len voor­al draai­en rond de prijs van die toe­stel­len: be­houdt Ap­ple de premium­prij­zen bo­ven de dui­zend eu­ro? Daar­mee slaag­de Ap­ple er eer­der in om de da­len­de smartpho­ne­ver­koop, het ge­volg van een ver­za­dig­de markt, te coun­te­ren. Maar sinds Tim Cooks re­cen­te om­zet­waar­schu­wing we­ten we dat aan dat ver­haal stil­aan een ein­de is ge­ko­men. Ge­brui­ kers hou­den lan­ger vast aan hun ou­de­re toe­stel­len waar­van ze lie­ver de bat­te­rij ver­van­gen. En er is de con­cur­ren­tie van op­ko­men­de mer­ken als Huawei en Xiao­mi – ze­ker in de voor Ap­ple zo cru­ci­a­le Chi­ne­se markt – die qua fea­tu­res niet moe­ten on­der­doen voor de iPho­ne. Het deed de beurs­koers al­le­maal geen goed. De tij­den waar­in Ap­ple meer dan een bil­joen dol­lar waard was, lij­ken ver weg.

Hoe gaat Ap­ple dat tij ke­ren? Op kor­te ter­mijn kan het de iPho­ne dus niet ra­di­caal her­uit­vin­den, zo­als som­mi­gen ho­pen. Bron­nen van de WSJ zeggen dat er eer­der func­ties uit het toe­stel zul­len wor­den ge­schrapt om de kost­prijs te ver­la­gen. Zal dat zich ook ver­ta­len in een la­ge­re ver­koop­prijs, om de ver­koop aan te zwen­ge­len? Het is ver­re van ze­ker. De voor­spel­ling dat de iPho­nes van 2018 goed­ko­per zou­den wor­den, is ook fu­tiel ge­ble­ken. Met de te­le­foons die in 2020 op de markt ko­men, kan het be­drijf wel ra­di­ca­ler zijn en nog eens met nieu­wig­he­den uit­pak­ken. Maar een echt wow­ef­fect te­weeg­bren­gen zo­als wel­eer, kan dat über­haupt nog wel met een pro­duct als een smartpho­ne?

Ap­ple legt de laat­ste tijd sterk de na­druk op dien­sten – zo­als de on­li­ne op­slag­dienst iCloud en de mu­zieks­er­vi­ce Ap­ple Mu­sic. Een vi­deo­dienst à la Netflix komt er naar al­le waar­schijn­lijk­heid ook aan. Dien­sten ston­den het laat­ste kwar­taal in voor 10,8 mil­jard dol­lar om­zet en Ap­ple ver­wacht dat het cij­fer sterk zal stij­gen. Maar ser­vi­ces zijn niet sexy. Ze heb­ben geen wow­ef­fect zo­als die eer­ste iPod, iPho­ne of iPad dat had­den. Ze bren­gen wel steeds meer geld in het laatje. Dat is te­leur­stel­lend voor Ap­ple­fans, maar hoop­ge­vend voor de aan­deel­hou­ders.

De tij­den waar­in Ap­ple meer dan een bil­joen dol­lar waard was, lij­ken ver weg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.