Co­ca-Co­la weet wat ge­zond is voor Chi­na

Han­dels­oor­log of niet, Chi­na laat zich zijn be­leid rond obe­si­tas voor­schrij­ven door mul­ti­na­ti­o­nals als Co­ca­Co­la en McDo­nald’s.

De Standaard - - Economie - GISELLE NATH

Sinds 2015 in­tro­du­ceer­de een tien­tal Eu­ro­pe­se lan­den sui­ker­tak­sen op fris­drank om over­ge­wicht te­gen te gaan. Nu de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) aan­dringt op zul­ke be­las­tin­gen en ge­sui­ker­de dran­ken af­raadt voor kin­de­ren, zit de fris­drank­in­du­strie in het de­fen­sief.

Op niet­wes­ter­se mark­ten heb­ben de pro­du­cen­ten wel nog gro­ten­deels vrij spel. Voe­dings­be­drij­ven met wor­tels in de VS heb­ben in Chi­na een uit­zon­der­lijk gro­te po­li­tie­ke im­pact. Het door Co­ca­Co­la, McDo­nald’s, Nest­lé en an­de­re be­drij­ven ge­spon­sor­de In­ter­na­ti­o­nal Li­fe Scien­ces In­sti­tu­te (ILSI) blijkt al ja­ren­lang Chi­ne­se cam­pag­nes te­gen over­ge­wicht vorm te ge­ven. ILSI­Chi­na deelt zelfs kan­to­ren met de mi­nis­te­ri­ë­le dien­sten voor Volks­ge­zond­heid. Cru­ci­a­le pre­ven­tie­cam­pag­nes wor­den ei­gen­lijk ont­wor­pen van­uit Was­hing­ton, en niet Pe­king.

Dat blijkt uit on­der­zoek van pro­fes­sor Susan Gr­een­halgh, ver­sche­nen in het Jour­nal of Pu­blic He­alth Po­li­cy. Gr­een­halgh ba­seer­de zich op twin­tig jaar ge­zond­heids­be­leid en op ge­sprek­ken met Chi­ne­se be­leids­ma­kers. Wat bleek? Toen Chi­na obe­si­tas tus­sen 1999 en 2003 er­ken­de als epi­de­mie, ging 42 pro­cent van al­le ad­vie­zen voor­al over hoe je ge­zond moest eten. Er werd wei­nig ge­praat over be­we­gen als ul­tie­me ma­nier om ge­zond te blij­ven.

Maar de klem­toon ver­schoof sinds­dien van eten naar be­we­gen. Gr­een­halgh stel­de vast dat hoe meer geld de lo­ka­le tak van het ILSI in­ves­teer­de, hoe meer de Chi­ne­se voor­lich­tings­cam­pag­nes het had­den over be­we­ging. Van­af 2010 ha­mer­de 60 pro­cent van al­le cam­pag­nes al­leen maar op ‘ac­tief’ zijn. Chi­na vraagt stu­den­ten van­daag om tien mi­nu­ten per dag te spor­ten: Co­ca­Co­la spon­sor­de al ja­ren ge­le­den een ge­lijk­aar­di­ge ‘Ta­ke 10’­cam­pag­ne in de VS.

Een­zij­dig ad­vies

Het gaat niet zo­zeer om we­ten­schaps­ver­val­sing, wel om een­zij­dig ad­vies. Zo haal­de het ILSI wel Ame­ri­kaan­se we­ten­schap­pers die on­der­zoek de­den over fit­ness naar Chi­na, maar geen die de ef­fec­ten van fris­drank op dia­be­tes on­der­zoch­ten. Chi­ne­zen die de ge­spon­sor­de con­gres­sen be­zoch­ten, zei­den on­der de in­druk te zijn van de ‘mo­der­ne we­ten­schap­pe­lij­ke con­sen­sus’ uit het Wes­ten.

Cru­ci­a­le pre­ven­tie­cam­pag­nes voor de Chi­ne­se volks­ge­zond­heid wor­den ei­gen­lijk ont­wor­pen in Was­hing­ton, en niet Pe­king

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.