Bel­gi­sche kroon voor Ko­ning

In een oer­cross in de Krui­beek­se pol­ders zet­te Toon Aerts gis­te­ren on­mis­ken­baar in de verf dat de hi­ë­rar­chie aan de top van het Bel­gi­sche veld­rij­den dit sei­zoen is ver­an­derd.

De Standaard - - Economie - BE­NE­DICT VANCLOOSTER © David Stock­man/belga

Bel­gisch kam­pi­oen­schap

Niels Al­bert ver­kon­dig­de het al we­ken op voor­hand. In af­we­zig­heid van slok­op Ma­thieu van der Poel zou Krui­be­ke het to­neel wor­den van de meest be­klij­ven­de cross van het sei­zoen. De voor­spel­ling van de Bel­gi­sche Toon Aerts be­dank­te voor­al zijn kam­pi­oen van 2011 kwam uit. De hoofd­rol­spe­lers wa­ren dan wel de twee te­no­ren die voor­af door al­le ken­ners naar voor wa­ren ge­scho­ven, het sce­na­rio zet­te de veld­rit­fan her­haal­de­lijk op het ver­keer­de been.

‘In de eer­ste twee ron­den had ik last met het ho­ge tem­po’, ver­klaar­de top­fa­vo­riet Wout van Aert waar­om hij al vroeg een paar keer een gaat­je moest la­ten op Toon Aerts. ‘Mis­schien was dat al een voor­te­ken. Maar dan maak­te Toon een schui­ver op een schui­ne kant, waar­door ik te­rug in de wed­strijd kwam. Ik was er­door­heen, dacht ik. Ik reed ook van hem weg, maar ik denk dat ik daar­bij wat over mijn toe­ren ben ge­gaan. Ik be­gon de fout­jes op te sta­pe­len en was mijn rit­me kwijt. Toon kwam weer aan­slui­ten en nam meteen over. Ik kon niet meer vol­gen. Ik heb er ook geen ver­kla­ring voor, nooit had ik het­zelf­de ge­voel als op an­de­re kam­pi­oen­schap­pen.’

Haas­je­over

De ma­nier waar­op Van Aert en Aerts gis­te­ren haas­je­over speel­den, was de per­fec­te weer­spie­ge­ling van hoe ze al heel het sei­zoen – in de scha­duw van Van der Poel – de top­po­si­tie in de Bel­gi­sche hi­ë­rar­chie van el­kaar over­ne­men. Bij aan­vang van de­ze veld­rit­cam­pag­ne was het Aerts die het la­ken naar zich toe­trok, on­der meer met dub­be­le we­reld­be­ker­winst in de Ver­e­nig­de Sta­ten.

Mid­den ok­to­ber be­gon de we­reld­kam­pi­oen even­wel de rol­len om te draai­en en nog eens twee maan­den later leek het er­op dat hij de na­ti­o­na­le rang­or­de he­le­maal had her­steld. Van Aert ging de ren­ner van Te­le­net­Fi­dea op­nieuw sys­te­ma­tisch in de uit­sla­gen voor­af, op een schoon­heids­ fout­je in Die­gem na.

De sta­tis­tie­ken tot het BK spra­ken op het eer­ste ge­zicht in het voor­deel van de we­reld­kam­pi­oen. Over heel het sei­zoen be­ke­ken was Van Aert va­ker vóór Aerts ge­ëin­digd dan om­ge­keerd (der­tien te­gen­over ze­ven). Maar ach­ter die op­per­vlak­ki­ge ba­lans ging een an­de­re wer­ke­lijk­heid schuil. Niet al­leen had Aerts al één over­win­ning die hem leer­de om tij­dens de wed­strijd op de juis­te mo­men­ten op de juis­te din­gen te fo­cus­sen. meer op zak dan Van Aert, uit zijn ze­ge­lijst sprak ook meer kwa­li­teit. Als er nog dis­cus­sie over be­stond, maak­te Aerts er gis­te­ren kom­af mee: hij is dit sei­zoen de bes­te Bel­gi­sche cros­ser. Zelf ver­woord­de hij het be­schei­den: ‘Ma­thieu steekt er nog al­tijd ver bo­ven­uit, maar ik denk wel dat ik dit sei­zoen de kloof met Wout ge­dicht heb.’

An­de­re aan­pak

Aerts dankt zijn nieu­we sta­tus aan een ex­tra jaar­tje er­va­ring, maar ook aan twee door­slag­ge­ven­de in­gre­pen in zijn voor­be­rei­ding. Met zijn trai­ner be­slis­te hij om het in zijn trai­nings­aan­pak over een an­de­re boeg te gooi­en. De fo­cus ver­schoof van voor­al ex­plo­sie­ve trai­nin­gen naar meer lan­ge, zwa­re kracht­trai­nin­gen.

Te­ge­lijk werk­te Aerts aan zijn men­ta­le weer­baar­heid. ‘In au­gus­tus heb ik con­tact ge­zocht met een

‘Ma­thieu steekt er nog al­tijd ver bo­ven­uit, maar ik denk wel dat ik dit sei­zoen de kloof met Wout ge­dicht heb'

TOON AERTS Bel­gisch kam­pi­oen

men­tal coach,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.