Ro­de Dui­vels zit­ten op zij­spoor bij de Red De­vils

De Standaard - - Sport - VOET­BAL © Tom Purslow/ getty ima­ges

Zes Bel­gen had­den aan de af­trap kun­nen staan van de En­gel­se top­per tus­sen Tot­ten­ham Hot­spur en Man­ches­ter Uni­ted. Het wer­den er twee: de cen­tra­le ver­de­di­gers Al­der­wei­reld en Ver­tong­hen bij de thuis­ploeg. Lu­kaku be­gon op de bank, Fel­lai­ni zat niet in de kern. Dat stemt tot na­den­ken.

Pre­mier Le­a­gue

Met de komst van de nieu­we, in prin­ci­pe tij­de­lij­ke, Noor­se coach Ole Gun­nar Solsk­jaer bij Man­ches­ter Uni­ted is Ro­me­lu Lu­kaku op de bank be­land. In de vier vo­ri­ge du­els moest hij vre­de ne­men met een in­val­beurt, en­kel in het be­ker­du­el te­gen twee­de­klas­ser Rea­ding ver­scheen de spits aan de af­trap. Mar­cus Rash­ford ge­niet de voor­keur van Solsk­jaer, die Man­ches­ter Uni­ted een boost heeft ge­ge­ven na twee­ëneen­half sei­zoen af­braak­voet­bal on­der Jo­sé Mour­in­ho.

De Por­tu­gees drong an­der­half jaar ge­le­den aan op de komst van de Belgische spits voor maar liefst 85 mil­joen eu­ro. Lu­kaku werd uit­ge­speeld als tar­get­man. Met de rug naar doel, ach­ter ver­lo­ren bal­len aan­lo­pen, kaat­sen, veel fy­sie­ke du­els aan­gaan: meer mocht Lu­kaku niet doen. Solsk­jaer laat zijn ploeg van ach­ter­uit op­bou­wen, wil een spits die mee­voet­balt en een ac­tie kan ma­ken.

Mi­ra­kel­man De Gea

Ook op Wem­bley, al an­der­half jaar de voor­lo­pi­ge thuis­ha­ven van Tot­ten­ham in af­wach­ting dat het nieu­we sta­di­on wordt op­ge­le­verd, zat de nog al­tijd maar 25­ja­ri­ge Ro­de Dui­vel – 45 goals in 79 in­ter­lands – zijn er­ger­nis te ver­bij­ten naast an­de­re du­re bank­zit­ters. Lang mag de­ze si­tu­a­tie niet aan­sle­pen. Maar waar­om zou Solsk­jaer hem er ook in­zet­ten? Rash­ford scoor­de al­weer, na een su­blie­me pass over veer­tig me­ter van Paul Pog­ba, de Fran­se we­reld­kam­pi­oen die on­der Mour­in­ho op een zij­spoor was be­land. Met door Mour­in­ho af­ge­ser­veer­de voet­bal­lers kan je ove­ri­gens stil­aan een we­rel­delf­tal sa­men­stel­len: De Bruy­ne, Sa­lah, Ma­ta en Lu­kaku in hun pe­ri­o­de bij Chel­sea, Bo­nuc­ci, Fi­li­pe Luis, Pog­ba, etc.

Lu­kaku mocht gis­te­ren toch nog twin­tig mi­nu­ten ko­men bik­ke­len, raak­te nau­we­lijks een bal en zag aan de over­kant zijn doel­man uit­blin­ken. Da­vid De Gea red­de met han­den en voe­ten, on­der meer een po­ging van dicht­bij van Al­der­wei­reld, waar­door het bij een zeer ge­vlei­de 0–1 bleef. Mis­schien moet die Solsk­jaer ge­woon bij de Red De­vils in Man­ches­ter blij­ven. Het zou wel slecht nieuws zijn voor Lu­kaku.

Op de bank bij Uni­ted zat ook nog Andreas Pe­rei­ra, de net 23 ge­wor­den Belg die ook Bra­zi­li­aans bloed door de ade­ren voelt stro­men en al één keer mocht op­dra­ven in een oe­fen­in­ter­land van de Se­le­çao.

Hab­be­krats

Hoe on­mis­baar Jan Ver­tong­hen is voor de Spurs, werd al voor aan­vang van de wed­strijd be­we­zen. Na­dat hij een maand aan de kant had ge­staan met een dij­bles­su­re, werd hij met­een weer in de ba­sis ge­dropt. Voor de ma­nier waar­op Ver­tong­hen (31) ver­de­digt, is het ad­jec­tief ‘soe­ve­rein’ uit­ge­von­den, al had hij geen ver­haal te­gen de aal­vlug­ge Rash­ford bij die ene scher­pe coun­ter. En hij moet zijn te­kort aan snel­heid steeds meer goed­ma­ken met uit­mun­tend po­si­tie­spel. Ver­tong­hen speelt nog tot min­stens ju­ni 2020 voor Tot­ten­ham.

On­der­tus­sen werd de op­tie in het con­tract van To­by Al­der­wei­reld ge­licht, waar­door ook hij in prin­ci­pe tot na het sei­zoen 2019/2020 in Lon­den blijft, al lijkt die kans eer­der klein. De voet­bal­we­reld weet nu im­mers dat de 29­ja­ri­ge Belg voor een vast­ge­leg­de af­koop­som van 25 mil­joen pond weg mag. Aan de hui­di­ge koers is dat 28 mil­joen eu­ro. Dat is een hab­be­krats voor een van de bes­te cen­tra­le ver­de­di­gers ter we­reld: kop­bal­sterk, groot voet­bal­lend ver­mo­gen, heeft nau­we­lijks over­tre­din­gen no­dig, kan nog een jaar of vier, vijf op top­ni­veau mee. Ten­zij de als zeer zui­nig be­kend staan­de Spurs­di­rec­tie als­nog de on­der­han­de­lin­gen over een lu­cra­tie­ver con­tract her­op­star­ten, is het Al­der­wei­reld ko­men­de zo­mer al­licht kwijt.

Op weg naar Chi­na?

Van Mou­sa Dem­bélé en Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni was geen spra­ke in Spurs­Uni­ted. Geen van bei­den zat zelfs maar op de bank. Dem­bélé mist matchrit­me: hij speel­de niet meer sinds 3 no­vem­ber. En Fel­lai­ni kreeg on­der de nieu­we coach van Uni­ted am­per drie mi­nu­ten speel­tijd. On­der Mour­in­ho was hij nog een soort jo­ker: ba­sis­spe­ler in wed­strij­den waar­in ge­knokt moest wor­den, su­per­

Ro­me­lu Lu­kaku moet on­der Solsk­jaer vre­de ne­men met in­val­beur­ten. Te­gen Tot­ten­ham mocht hij nog twin­tig mi­nu­ten bik­ke­len te­gen Jan Ver­tong­hen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.