‘Hen­in is ons voor­beeld’

De Standaard - - Sport - SER­GE FAYAT

Eli­se Mer­tens (WTA 12) heeft heel wat pun­ten te ver­de­di­gen op de Au­stra­li­an Open, want vo­rig jaar haal­de ze de hal­ve fi­na­les. Met een nieuw sta­tuut, een nieuw rac­ket en een nieu­we coach hoopt ze even goed of be­ter te doen. ‘Er is nog ruim­te voor ver­be­te­ring’, stelt coach Da­vid Tay­lor.

Au­stra­li­an Open

Dins­dag­nacht om 1 uur Belgische tijd opent Mer­tens haar tor­nooi te­gen de Slo­vaak­se An­na Karo­li­na Schmied­lo­va (WTA 77). In de tri­bu­ne zit dan de 46­ja­ri­ge Au­stra­li­ër Da­vid Tay­lor, een man die haar sinds vier maan­den be­ge­leidt. Tay­lor werk­te eer­der al sa­men met on­der meer Mar­ti­na Hin­gis, Ana Iva­no­vic, Sa­mant­ha Sto­sur en Nao­mi Osa­ka. ‘Ik ken­de Eli­se al een tijd­je’, al­dus Tay­lor. ‘Als coach pro­beer je na­tuur­lijk ook de op­ko­men­de ta­len­ten in de ga­ten te hou­den. Eli­se zet­te on­ge­loof­lij­ke pres­ta­ties neer in zeer kor­te tijd.’

Bent u te­vre­den met de start van het sei­zoen?

‘Eli­se heeft nu een an­de­re sta­tus, wat zich in haar pro­gram­ma weer­spie­gelt. Ze neemt deel aan gro­te­re toer­nooi­en en ont­moet be­te­re te­gen­stan­ders. In Bris­ba­ne ont­moet­te ze in de eer­ste ron­de al met­een een top­tien­speel­ster (een ne­der­laag te­gen de Ne­der­land­se Ber­tens, red.). Dat was niet haar bes­te wed­strijd. Na af­loop was ze ook ont­goo­cheld. Ze her­stel­de zich goed in Syd­ney, waar ze een speel­ster uit de top der­tig en de top twin­tig klop­te, al­vo­rens te sneu­ve­len te­gen Ashleigh Bar­ty (WTA 15). Nu ho­pen we hier iets te ver­we­zen­lij­ken.’

Maak dat eens con­creet.

‘Een top­speel­ster hoort een goed re­sul­taat te boe­ken. Noem die toe­ge­no­men ver­wach­tin­gen maar de gro­te ver­an­de­ring. Ik neem al­tijd Jus­ti­ne Hen­in als voor­beeld. Zelfs al was ze num­mer 1 van de we­reld, ze pro­beer­de al­tijd be­ter te wor­den.’

En ze heeft ook Kim Clijs­ters, bij wie ze traint…

‘Ab­so­luut. Ze heeft trou­wens met haar ge­speeld in de win­ter. Kim heeft ook veel met haar ge­spro­ken. Be­ter kan niet. ’

Wat voor ty­pe speel­ster is ze ei­gen­lijk?

‘Ze ten­nist heel sta­biel, is men­taal sterk, be­weegt goed, be­schikt over een goed sla­gen­ar­se­naal en kan over­al uit de voe­ten. Aan de top zijn er twee ty­pes: aan de ene kant taaie meis­jes als Wo­z­niac­ki of Ker­ber, aan de an­de­re kant ‘po­wer play­ers’ als Osa­ka en de zus­sen Wil­li­ams. Met haar vaar­dig­he­den maakt Eli­se een goe­de kans om zich daar­tus­sen te nes­te­len.’

Is een plaats bij de eer­ste tien de vol­gen­de stap?

‘Zo be­kijk ik het niet. Als je spel ver­be­tert, maak je au­to­ma­tisch die stap. Nog een aan­tal pun­ten is voor ver­be­te­ring vat­baar, maar voor mij staat het vast dat ze ge­noeg ta­lent be­zit om in de top tien te be­lan­den.’

‘Voor mij staat het vast dat Eli­se ge­noeg ta­lent be­zit om in de top tien te be­lan­den’

DA­VID TAY­LOR Coach Eli­se Mer­tens

Lu­ca Bre­cel stunt op Mas­ters

Lu­ca Bre­cel (WS­14) heeft zich zon­dag in Lon­den voor de kwart­fi­na­les van de Mas­ters snoo­ker ge­plaatst. De 23­ja­ri­ge Lim­bur­ger scha­kel­de ti­tel­ver­de­di­ger Mark Al­len (WS­6) uit met 6–5. In de kwart­fi­na­les staat Bre­cel te­gen­over de win­naar van de par­tij tus­sen Jack Lisow­ski (WS­16) en Ding Jun­hui (WS­8).

Het is de eer­ste keer dat Bre­cel een wed­strijd wint op het toer­nooi met ’s we­relds bes­te zes­tien spe­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.