De brok­ken van Fran­c­ken

Een asiel­be­leid in meer woor­den dan re­sul­ta­ten

De Standaard - - Vooran - YVES DELEPELEIRE MAT­THI­AS VERBERGT

BRUS­SEL I ‘De Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken (DVZ) werkt sa­men met het par­ket, dat ook al in­for­ma­tie heeft op­ge­vraagd’, klinkt het bij het ka­bi­net van mi­nis­ter van Asiel en Mi­gra­tie, Mag­gie De Block (Open VLD). De DVZ be­ves­tigt dat vol­gen­de week een af­spraak is ge­maakt met di­rec­teur­ge­ne­raal Fred­dy Roo­se­mont.

Het ge­recht wil voor­al we­ten wel­ke men­sen een hu­ma­ni­tair vi­sum van voor­ma­lig staats­se­cre­ta­ris Theo Fran­c­ken (N­VA) heb­ben ge­kre­gen, met hulp van het Me­chel­se ge­meen­te­raads­lid en par­tij­ge­noot Me­li­kan Ku­cam. Die stuur­de lijst­jes met na­men van kan­di­da­ten naar het ka­bi­net­Fran­c­ken.

Het ge­recht ver­denkt Ku­cam er­van als tus­sen­per­soon grof geld te heb­ben ver­diend met het ver­ko­pen van die vi­sa. Hij is don­der­dag aan­ge­hou­den. Zelf blijft hij zijn on­schuld staan­de hou­den.

In­tus­sen krijgt de DVZ stil­aan meer zicht op het aan­tal hu­ma­ni­tai­re vi­sa dat door het ka­bi­net via tus­sen­per­so­nen zo­als Me­li­kan Ku­cam werd goed­ge­keurd. Voor 2018 gaat het om 670 hu­ma­ni­tai­re vi­sa. Daar­in zou­den ook de 150 Sy­ri­ërs (chris­te­nen en mos­lims) zit­ten, die in de loop van het jaar via Sant’Egidio zijn over­ge­ko­men. De an­de­re zou­den door in­di­vi­du­e­le tus­sen­per­so­nen ge­re­geld zijn.

220 na­men kun­nen aan Ku­cam wor­den toe­ge­schre­ven. On­ge­veer 12 hu­ma­ni­tai­re vi­sa zijn via een tus­sen­per­soon in Aalst uit­ge­reikt, waar ook een klei­ne ge­meen­schap van As­sy­ri­sche chris­te­nen woont.

In De Mor­gen be­ves­tig­de Kos­tan­tin Al Cham­mas, spreek­buis van de ge­meen­schap in Aalst, dat men­sen hem al in de loop van 2016 kwa­men vra­gen om hun moe­der of zus­sen naar hier te ha­len om­dat ze in nood wa­ren. ‘Ik heb een lijst sa­men­ge­steld en die via een tus­sen­per­soon aan het ka­bi­net van voor­ma­lig staats­se­cre­ta­ris Theo Fran­c­ken be­zorgd.’

Die tus­sen­per­soon is Ka­rim Van Over­mei­re, Vlaams volks­ver­te­gen­woor­di­ger voor de N­VA, en ook af­kom­stig uit Aalst. Van Over­ mei­re be­ves­tigt aan De Stan­daard dat hij Al Cham­mas met de juis­te per­soon op het ka­bi­net in con­tact bracht.

‘Het spreekt voor zich dat ik hen de no­di­ge in­for­ma­tie en con­tac­ten heb be­zorgd. Maar ik heb zelf geen lijs­ten op­ge­steld of men­sen ge­se­lec­teerd. Men­sen die bij mij ko­men, ver­wijs ik door. Ik volg die dos­siers niet op.’

Er zou­den nog ze­ker vijf tot zes tus­sen­per­so­nen lijst­jes met na­men aan het ka­bi­net heb­ben be­zorgd, van wie de ad­mi­ni­stra­tie niet weet wie ze zijn

Ook lijst­jes uit Scher­pen­heu­vel

Vol­gens on­ze in­for­ma­tie zou­den er ook van­uit Scher­pen­heu­vel na­men aan het ka­bi­net­Fran­c­ken zijn be­zorgd. De DVZ kreeg twee lijs­ten, een met 41 na­men en een twee­de lijst met 30 na­men. Wie de tus­sen­per­soon in Scher­pen­heu­vel is, en of die per­soon ook ban­den heeft met de po­li­tiek en de N­VA, is niet dui­de­lijk. De ad­mi­ni­stra­tie heeft er zelf het ra­den naar.

Dat geldt ook voor nog vijf of zes an­de­re tus­sen­per­so­nen die in 2018 lijst­jes heb­ben door­ge­speeld. In die lijst­jes die de DVZ van het ka­bi­net kreeg, ston­den soms af­kor­tin­gen of ini­ti­a­len, mo­ge­lijk van de tus­sen­per­so­nen, maar die zijn voor­lo­pig niet te tra­ce­ren.

In het VTM Nieuws ver­klaar­de Fran­c­ken vrij­dag­avond dat al­le oos­ter­se chris­te­nen die een hu­ma­ni­tair vi­sum heb­ben ge­kre­gen om naar ons land te ko­men, exact de­zelf­de pro­ce­du­re heb­ben ge­volgd, of ze nu via een be­we­ging zo­als Sant’Egidio of via in­di­vi­du­e­le tus­sen­per­so­nen zo­als Ku­cam zijn ge­ko­men. De Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken spreekt hem te­gen.

Sant’Egidio had een raam­over­een­komst met de re­ge­ring ge­slo­ten. Daar­in stond wel­ke lo­ka­le part­ners in Li­ba­non de kan­di­daat­vluch­te­lin­gen (chris­te­nen en mos­lims) zou­den scree­nen, dat de se­lec­ties zou­den ge­beu­ren op ba­sis van kwets­baar­heid en dat eerst in­for­ma­tie bij de vluch­te­lin­gen­or­ga­ni­sa­tie van de VN zou wor­den in­ge­won­nen om ze­ker te zijn dat ze in Bel­gië asiel zou­den krij­gen. Een­maal in Bel­gië stap­ten ze in de asiel­pro­ce­du­re en wer­den ze daar­bij door Sant’Egidio be­ge­leid.

Het ziet er niet naar uit dat Ku­cam die weg volg­de. As­sy­ri­sche chris­te­nen in Mechelen vroe­gen hem om fa­mi­lie­le­den aan een vi­sum te hel­pen. Daar­op zet­te hij hun na­men op lijst­jes, zon­der hen zelf te heb­ben ge­spro­ken. Het is dus niet dui­de­lijk of hij die men­sen op ba­sis van kwets­baar­heid heeft ge­se­lec­teerd en of hij ze­ker wist dat ze in aan­mer­king zou­den ko­men voor be­scher­ming.

Het is op dit mo­ment ook niet dui­de­lijk of al­le As­sy­ri­sche chris­te­nen die via Ku­cam zijn over­ge­ko­men, ook echt in de asiel­pro­ce­du­re zijn ge­stapt. Een (hu­ma­ni­tair) ‘vi­sum lang ver­blijf’ is een jaar gel­dig. Vol­gens de DVZ kan dat vi­sum ook wor­den ver­lengd als de per­soon in kwes­tie huis­ves­ting heeft en niet ten las­te is van de over­heid.

Twee keer ge­tipt

In Het Laat­ste Nieuws zegt Fran­c­ken dat hij twee keer is ge­tipt over mo­ge­lij­ke fraude, de eer­ste keer in ok­to­ber – ‘een vaag ver­haal’ – en de laat­ste keer be­gin de­cem­ber, ‘tast­baar­der’. Tel­kens ad­vi­seer­de hij om naar de po­li­tie te stap­pen. Be­gin de­cem­ber, in vol­le Mar­rak­ech­cri­sis, vroeg hij zijn me­de­werk­ster die over de hu­ma­ni­tai­re vi­sa ging, of zij weet had van fraude. Ze zei van niet.

In Ter­za­ke zei Fran­c­ken dat hij er ze­ker van is ‘dat zij geen geld heeft aan­vaard voor vi­sa. Ik heb met haar ge­praat, ook nog de­ze week. Ik neem het voor haar op tot het be­wijs van het te­gen­deel.’

Vol­gens on­ze in­for­ma­tie zou het ge­recht nog an­de­re men­sen in het on­der­zoek naar mo­ge­lij­ke fraude aan het ver­ho­ren zijn. Het par­ket wil­de geen com­men­taar ge­ven.

‘Ik ben er ze­ker van dat mijn me­de­werk­ster op het ka­bi­net geen geld heeft aan­vaard voor vi­sa. Ik neem het voor haar op tot het be­wijs van het te­gen­deel’

THEO FRAN­C­KEN

Voor­ma­lig staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie

Mon­ta­ge DS ©

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.