DE SOEP WERD MIN­DER HEET GE­GE­TEN

De Standaard - - Vooraan - IN­GE GHIJS

Het zou lei­den tot wil­le­keur, een wild­groei aan boe­tes en rechts­on­ze­ker­heid. Het was pest­ge­drag van de over­heid. De schei­ding der mach­ten zou in het ge­drang ko­men. En het zou de on­ver­draag­zaam­heid te­gen­over de jeugd aan­wak­ke­ren. Vijf jaar ge­le­den was de het­ze te­gen een wij­zi­ging van de wet op de ge­meen­te­lij­ke ad­mi­ni­stra­tie­ve sanc­ties – de zo­ge­naam­de GAS­boe­tes – groot.

In 1999 had­den de ge­meen­ten al de be­voegd­heid ge­kre­gen om geld­boe­tes uit te schrij­ven voor over­tre­din­gen van het po­li­tie­re­gle­ment. Maar de boe­te zou ver­hoogd wor­den, het aan­tal mo­ge­lij­ke over­tre­din­gen uit­ge­breid en voor­al zou de leef­tijd waar­op je die boe­te kunt krij­gen, wor­den ver­laagd naar veer­tien jaar. De kin­der­rech­ten­com­mis­sa­ris, jeugd­be­we­gin­gen, mid­den­veld­or­ga­ni­sa­ties schreeuw­den moord en brand. Dat je vol­gens som­mi­ge po­li­tie­ver­or­de­nin­gen voor de be­la­che­lijk­ste za­ken een GAS­boe­te kon krij­gen – een brood­je eten op de kerk­trap, kar­ton­nen do­zen ver­sle­pen over straat, met op­ge­raap­te con­fet­ti gooi­en – deed de zaak geen goed. 25 jon­ge­ren be­toog­den in de Ka­mer. Maar de ac­tie­voer­ders lie­ten zich ge­dwee uit de zaal ver­wij­de­ren, het par­le­men­tai­re werk werd nau­we­lijks ver­stoord – er wa­ren toen geen Anu­na De We­ver en Ky­ra Gan­tois die gro­te groe­pen jon­ge­ren kon­den mo­bi­li­se­ren.

Maar zie: vijf jaar la­ter blijkt dat het ge­zond ver­stand in de ste­den en ge­meen­ten ze­ge­viert. Want wei­nig min­der­ja­ri­gen zijn het slacht­of­fer van een GAS­boe­te. En met de hoogte van de boe­te en de re­de­nen waar­om je er een krijgt, valt het wel mee. De ne­ga­tie­ve per­cep­tie lijkt te zijn ver­dwe­nen. De GAS­boe­te is dan ook een lo­gisch in­stru­ment om al­le klei­ne over­last en cri­mi­na­li­teit aan te pak­ken, waar­voor de recht­bank geen tijd heeft en waar­voor de rech­ter­lij­ke pro­ce­du­res te zwaar en te duur zijn. Bur­ge­mees­ters spe­len er­mee in op wat lo­kaal tot er­ger­nis leidt.

De meest lo­gi­sche vraag is dan of het in­stru­ment ook werkt. Met an­de­re woor­den: is er wer­ke­lijk min­der over­last – ge­luids­hin­der, sluik­stor­ten, hon­den­poep – door de GAS­boe­tes? Zo­als het ver­keer ook vei­li­ger moet wor­den door ver­keers­boe­tes.

Op die ham­vraag kun­nen of wil­len bur­ge­mees­ters niet ant­woor­den, bleek uit on­ze rond­vraag, om­dat ze, vol­gens hen, ook aan pre­ven­tie doen. Om de ef­fec­ti­vi­teit van het GAS­be­leid te toet­sen, is ver­der on­der­zoek hier­naar mis­schien toch geen over­bo­di­ge luxe.

Is er min­der over­last door de GAS­boe­tes?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.