Hoor­zit­tin­gen wei­nig waar­schijn­lijk

De Standaard - - Vooraan -

De kans is erg klein dat het par­le­ment hoor­zit­tin­gen zal or­ga­ni­se­ren om de zaak rond de hu­ma­ni­tai­re vi­sa uit te spit­ten. Het is voor Ka­mer­le­den not do­ne om an­de­re Ka­mer­le­den te on­der­vra­gen. Theo Fran­c­ken (N­VA) is geen staats­se­cre­ta­ris voor Asiel meer, zijn voor­ma­li­ge ka­bi­netsme­de­wer­kers zijn uit­ge­vlo­gen. Ka­mer­voor­zit­ter Sieg­fried Brac­ke (N­VA) vroeg de ju­ri­di­sche dienst om ad­vies. Dat was erg ne­ga­tief. Er be­staat trou­wens een pre­ce­dent. An­der­half jaar ge­le­den wil­de de Groen/Eco­lo­frac­tie voor­ma­lig land­bouw­mi­nis­ter Wil­ly Bor­sus (MR) on­der­vra­gen over de fi­pro­nil­cri­sis. Maar de li­be­raal was on­der­tus­sen ver­kast naar de Waal­se re­ge­ring. De hoor­zit­ting ging niet door.

Brac­ke waar­schuwt voor ver­re­gaan­de ge­vol­gen. Hij acht het on­denk­baar dat voor­ma­li­ge mi­nis­ters zich plots moe­ten ver­ant­woor­den in de Ka­mer. Dan lijkt het ein­de zoek. De in­stel­ling van een on­der­zoeks­com­mis­sie maakt dit wel mo­ge­lijk. Maar het gaat om een lood­zwa­re struc­tuur, en de ver­kie­zin­gen zijn niet ver meer. (bbr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.