SUC­CES

De Standaard - - Vooraan -

De pod­cast StartUp wijd­de net ze­ven af­le­ve­rin­gen aan de om­stre­den Ame­ri­kaan­se scho­len­groep ‘Suc­cess Aca­de­my’. Hun kleu­ter­ en la­ge­re scho­len leg­gen een gro­te na­druk op dis­ci­pli­ne, struc­tuur en ken­nis.

Aan kri­tiek ont­breekt het niet in de pod­cast. Ja, het loon van de ceo is te hoog. Ja, er zijn ge­val­len be­kend waar­bij zwak­ke­re leer­lin­gen uit het sys­teem ge­duwd wor­den. Ja, dat je voort­du­rend met je ar­men ge­kruist moet zit­ten, is over­dre­ven. Ja, er is te wei­nig aan­dacht voor cre­a­ti­vi­teit en zelf­stan­dig­heid. Ja, het ver­loop van de le­raars is heel hoog. Ja, er zijn leer­lin­gen die de ho­ge ver­wach­tin­gen heel stres­se­rend vin­den.

Maar de scho­len­groep maakt het suc­ces uit haar naam ook waar. De leer­lin­gen van Suc­cess Aca­de­my boe­ken spec­ta­cu­lair be­te­re re­sul­ta­ten voor lees­ en re­ken­vaar­dig­he­den dan hun vriend­jes en vrien­din­ne­tjes uit de pu­blie­ke scho­len. Noch­tans ko­men ook de leer­lin­gen van Suc­cess Aca­de­my voor­al uit kans­ar­me om­ge­vin­gen. Eén op de twin­tig leer­lin­gen heeft zelfs geen dak bo­ven het hoofd. Be­hal­ve de gro­te te­kort­ko­min­gen moet Suc­cess Aca­de­my dus ook enor­me kwa­li­tei­ten heb­ben.

De Vlaam­se on­der­wijs­dis­cus­sies zijn soms he­vig. Maar bei­de kam­pen be­treu­ren met een zeld­za­me eens­ge­zind­heid de kloof tus­sen kans­ar­me en kans­rij­ke kin­de­ren. Is het tijd voor een Vlaam­se Suc­cess Aca­de­my, met de kwa­li­tei­ten maar zon­der de te­kort

ko­min­gen van de Ame­ri­kaan­se?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.