Min­der­ja­ri­gen krij­gen zel­den GAS-boe­te

De ver­la­ging van de leef­tijd waar­op je een GAS­boe­te kunt krij­gen heeft niet ge­leid tot de ge­vrees­de ‘hek­sen­jacht op min­der­ja­ri­gen’

De Standaard - - Binnenland -

Tij­dens een sneeuw­bal­len­ge­vecht met zijn broer raakt een 14­ja­ri­ge jon­gen per on­ge­luk een po­li­tie­agent. Hij krijgt er een GAS­boe­te voor. De jon­gen schrijft een brief naar de Kin­der­rech­ten­co­a­li­tie, die in ons land toe­ziet op de na­le­ving van het VN­Kin­der­rech­ten­ver­drag. Die ge­bruikt het ver­haal in 2015, bij haar ver­zet te­gen de ver­la­ging van de leef­tijd waar­op ste­den en ge­meen­ten een GAS­boe­te kun­nen ge­ven aan min­der­ja­ri­gen. De grens ver­laagt van 16 naar 14 jaar. Sa­men met on­der an­de­re het ACV, het ABVV en de Li­ga voor Men­sen­rech­ten vreest ze voor een ‘hek­sen­jacht op min­der­ja­ri­gen’.

On­te­recht, blijkt nu uit cij­fers van de Ver­e­ni­ging voor Vlaam­se Ste­den en Ge­meen­ten (VVSG) en uit een be­vra­ging van De Stan­daard bij elf Vlaam­se cen­trum­ste­den. In Ant­wer­pen, waar de leef­tijds­grens al vijf jaar op 14 jaar ligt, kre­gen in 2017 bij­na 263 jon­ge­ren een GAS­boe­te, zo’n 4 pro­cent van de po­pu­la­tie. In Kort­rijk ging in dat­zelf­de jaar on­ge­veer een op de zes­tig GAS­boe­tes naar een min­der­ja­ri­ge. In Roe­se­la­re was dat 0,08 pro­cent, in Has­selt 2 pro­cent. In ver­hou­ding tot de de­mo­gra­fi­sche sa­men­stel­ling is dat tel­kens re­la­tief wei­nig.

‘Min­der­ja­ri­gen zijn in­der­daad niet het doel­pu­bliek van de GAS­boe­tes’, zegt Nat­ha­lie Debast van de Ver­e­ni­ging van Vlaam­se Ste­den en Ge­meen­ten (VVSG). Maar 8 pro­cent van de Vlaam­se ge­meen­ten geeft een GAS­boe­te aan jon­ge­ren van­af 14 jaar. In Brug­ge ligt de grens op 16 jaar. Daar was 4 pro­cent van de GAS­boe­tes be­stemd voor min­der­ja­ri­gen.

Lie­ver cur­sus of op­voe­dingstra­ject

‘De wet­te­lij­ke mo­ge­lijk­heid om de leef­tijd voor een GAS­boe­te te ver­la­gen naar 14 jaar heeft dus niet ge­leid tot een hek­sen­jacht te­gen min­der­ja­ri­gen, zo­als som­mi­ge or­ga­ni­sa­ties vrees­den’, zegt Wim Dries (CD&V), bur­ge­mees­ter van Genk en voor­zit­ter van de VVSG. ‘Maar 8 pro­cent van de Vlaam­se ge­meen­ten maakt ge­bruik van die mo­ge­lijk­heid. Als ze echt jon­ge­ren wil­den vi­se­ren, had­den meer ge­meen­tes er ge­bruik van ge­maakt’, zegt ook Debast.

De mo­ge­lijk­heid om de mi­ni­mum­leef­tijd te ver­la­gen, kwam er ‘om­dat heel wat ste­den en ge­meen­ten wor­stel­den met pro­bleem­jon­ge­ren die nog geen 16 jaar wa­ren’, zegt Dries. ‘Voor 14­ en 15­ja­ri­gen die stre­ken uit­ha­len, grij­pen be­stu­ren voor­al naar al­ter­na­tie­ven, zo­als een cur­sus of een op­voe­dingstra­ject. Die zijn er ook voor ou­ders. Wij vin­den dat een goe­de zaak.’

Voor­al sluik­stor­ten

Uit de rond­vraag van het VVSG bij al­le Vlaam­se ge­meen­ten blijkt dat in ze­ven op de tien ge­meen­ten 16­ja­ri­ge jon­ge­ren een GAS­boe­te kun­nen krij­gen. In een op de vijf ge­meen­ten ligt de lat op 18 jaar. De mees­te GAS­boe­tes wor­den uit­ge­schre­ven voor sluik­stor­ten (77%), ge­volgd door pro­ble­men met hon­den, zo­als los­lo­pen­de hon­den of het niet op­rui­men van hon­den­poep (55%) en nacht­la­waai (45%). Acht pro­cent van de ge­meen­tes schrijft zelfs he­le­maal geen GAS­boe­tes uit.

De boe­tes schom­me­len tus­sen 71 en 150 eu­ro. In slechts 2 pro­cent van de ste­den en ge­meen­ten kan de boe­te op­lo­pen tot 350eu­ro. (msa, poj, vsa)

‘Maar 8 pro­cent van de Vlaam­se ge­meen­ten schrijft ef­fec­tief GAS­boe­tes uit van­af 14 jaar’

NAT­HA­LIE DEBAST

Ver­e­ni­ging van Vlaam­se Ste­den en Ge­meen­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.